Alles over sport logo

Sport en SDG's: duurzaamheid en de economie (4)

Veel gemeenten dragen op hun eigen manier bij aan de Sustainable Development Goals, zoals minder armoede en meer gezondheid. Door sport en bewegen in te zetten, kun je als gemeente direct en indirect bijdragen aan deze doelen, óók op lokaal niveau. In dit artikel zoomen we in op de bijdrage die sport kan leveren aan duurzaamheid en de economie.

Sport en de Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Ze zijn door de VN vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Sport kan – dankzij het grote bereik en aantrekkingskracht – bijdragen aan het ontwikkelen van deze doelen op het gebied van armoede, onderwijs, gelijkheid en klimaatverandering.
Maar wordt sport als middel op waarde geschat en goed toegepast? In dit vierluik lees je hoe je als gemeente met lokaal sportbeleid aansluiting kunt zoeken bij de ontwikkelingsdoelen. De andere artikelen in de reeks zijn:

De Sustainable Development Goals uit dit artikel
De SGD’s uit dit artikel

Eėn van de afspraken in het Sportakkoord is om te streven naar een duurzame sportinfrastructuur. Sport zorgt ook voor banen en is een aanjager voor nieuwe innovaties.

De overige Sustainable Development Goals
De overige SGD’s

Sport en duurzaamheid (SDG 7, 11, 12, 13 en 15)

In het Sportakkoord staat de ambitie om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. Veel gemeenten zijn daar ook al mee bezig, bijvoorbeeld in het kader van hun sportaccommodaties. Sportprogramma’s en -activiteiten kunnen initiatieven ondersteunen die gericht zijn op de energietransitie, maar ook de maatschappelijke discussie aanjagen over het bewust gebruik van energiebronnen.

Sportinfrastructuren kunnen nieuwe businessmodellen ontwikkelen die gebruik maken van schone en duurzame energie en hiermee als voorbeeld dienen voor de samenleving. Daarnaast heeft de sportsector de Routekaart Verduurzaming Sport ondertekend. Hiermee hebben verschillende partijen zich gecommitteerd aan doelstellingen met betrekking tot CO2-reductie, realiseren van een circulaire sport, het uitbannen van bestrijdingsmiddelen en het vergroten van klimaatadaptiviteit.

Sportaccommodaties verbruiken veel energie. Er kunnen grote stappen worden gezet door het plaatsen van zonnepanelen, betere isolatie en het bewuster omgaan met energie. Verenigingen kunnen onder andere energiebewuster zijn door een slimme energiemeter, waterbesparende douchekoppen en verlichting met beweegsensoren. Gemeenten bieden verschillende financieringsmogelijkheden voor sportclubs om te investeren in duurzaamheid.

Stichting Sportpark De Eendracht in Amsterdam-West is een uniek voorbeeld dat laat zien wat je op eigen kracht kunt bereiken op weg naar een energieneutraal en circulair sportpark. Sport- en recreatiecentrum De Zevenkampse Ring in Rotterdam mag zich het groenste zwembad van Nederland noemen.

Eerlijk werk en economische groei (SDG 8)

De groeiende sportindustrie en de impact op andere sectoren biedt ook veel kansen voor werkgelegenheid. Welke waarde levert sport aan de lokale economie? Het Centraal Bureau voor de Sport monitort de sporteconomie via de satellietrekening sport. Het blijkt uit de meest recente monitor dat de economische omvang van de sport, uitgedrukt als de waarde die wordt toegevoegd aan de Nederlandse economie, in 2015 € 6,2 miljard bedroeg. Dit is ongeveer 1% van het Bruto Binnenlands Product in Nederland. In 2015 waren er in de sport 130.000 personen werkzaam, waarbij steeds meer zelfstandigen actief zijn.

Naast de economische waarde, biedt sport veel mogelijkhedenom mensen te begeleiden naar deelname in de samenleving en uiteindelijk naar arbeidsparticipatie. Dat kan heel relevant zijn, als jouw gemeente veel werkzoekenden telt. Er zijn verschillende voorbeelden en interventies waaruit blijkt dat sport en bewegen kansen biedt voor arbeidsreïntegratie. Sportinterventies kunnen leiden tot minder sociale isolatie, deelname een georganiseerde activiteiten, onbetaald werk en als laatste stap betaald werk. De rekentool iBor geeft je inzicht in wat een sportief reïntegratietraject maatschappelijk en economisch kan opleveren. Het blijkt dat dit € 2.000 tot € 4.000 kan opleveren per persoon, maar dit is erg project afhankelijk.

Wat leveren sport en bewegen op?

Als iemand structureel blijft sporten en bewegen, kan dit tot € 75.000 aan maatschappelijke waarde opleveren per persoon over de rest van zijn of haar leven. Dit heeft gezondheids-, sociale- en arbeidsvoordelen. Ecorys heeft deze waarde onderzocht en voor drie leeftijdsgroepen in euro’s uitgedrukt. Bekijk de infographic en het volledige rapport of lees dit artikel.

Praktijkvoorbeeld

Stichting Life Goals Nederland is een voorbeeld van een organisatie die sport gebruikt om kwetsbare mensen in de samenleving terug te brengen in de maatschappij. Via sport krijgen zij de extra motivatie om uit hun sociaal isolement te komen. Life Goals heeft verschillende programma’s door heel Nederland, waarbij er nauw wordt samengewerkt met de gemeenten en lokale netwerken. Naast de lokale projecten zijn er landelijke projecten. Zo zorgt de Dutch Trainee Cup dat mensen met een langdurige afstand tot de arbeidsmarkt weer in aanraking komen met een werkzaam leven. De programma’s van Life Goal lijken effect te hebben. Het blijkt dat 59% van de deelnemers van de Life Goal Programma’s binnen een jaar stappen zet op de participatieladder.

Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9)

Sport en bewegen kunnen de lokale welvaart een extra impuls geven. Hierover lees je meer in het economisch ontwikkelingsmodel van de Vereniging Sport & Gemeenten. Denk hierbij aan onder andere citymarketing en hoe sportevenementen en voorzieningen kunnen helpen bij gebiedsontwikkeling en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De ambitie van sportpark Rotterdam en Feyenoord City is een goed voorbeeld waarin alles samenkomt; een gebied dat een actieve leefstijl en beweging stimuleert met voorzieningen voor de top- en breedtesport, maar vooral een gebied waar sport, werken en wonen samenkomen.

Meer lezen over sport en economie?

Meer informatie over de Sustainable Development Goals:

Dit artikel is ook getoond op Duurzamesportsector.nl

Artikelen uitgelicht


Beleid
public, professional
beleidsontwikkelingen, waarde van sport en bewegen