Alles over sport logo

Met sport en bewegen bijdragen aan de Sustainable Development Goals (1)

Veel gemeenten dragen op hun eigen manier bij aan de Sustainable Development Goals, zoals minder armoede en meer gezondheid. Door sport en bewegen in te zetten, kun je als gemeente direct en indirect bijdragen aan deze doelen, óók op lokaal niveau. In dit vierluik lees je hoe je de potentie van sport optimaal benut.

Sport en de Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Ze zijn door de VN vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Sport kan – dankzij het grote bereik en aantrekkingskracht – bijdragen aan het ontwikkelen van deze doelen op het gebied van armoede, onderwijs, gelijkheid en klimaatverandering.
Maar wordt sport als middel op waarde geschat en goed toegepast? In dit vierluik lees je hoe je als gemeente met lokaal sportbeleid aansluiting kunt zoeken bij de ontwikkelingsdoelen. De andere artikelen in de reeks zijn:

Overzicht van alle 17 Sustainable Development Goals

Steeds meer gemeenten doen mee

Gemeenten zijn bij uitstek geschikt om een impuls te geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het belangrijkste blijft: met gezamenlijke inspanningen, kun je als gemeente ook op kleinschalig niveau een belangrijke bijdrage leveren aan een betere wereld.

Steeds meer gemeenten hebben de SDG’s dan ook ook verbonden aan hun gemeentelijk beleid, blijkt uit onderzoek van PWC in 2019. En velen hebben de doelen ook een centrale plaats gegeven in het coalitieakkoord 2018-2022. Dit vraagt echter een andere mindset op lokaal niveau en een duidelijke focus op hetgeen waar we naartoe willen.

Doelen vertalen naar concrete acties

De grote uitdaging voor gemeenten blijft de doorvertaling van de doelen, naar een strategie met concrete acties. De ontwikkelingsdoelen worden nu vooral gebruikt om samenhang te laten zien op het gebied van sociaal- economisch beleid en ecologische duurzaamheid. Maar de aandacht voor SDG’s leidt in de gemeentelijke praktijk nog onvoldoende tot écht andere keuzes, aldus PWC.

Een andere conclusie uit het onderzoek was dat – zoals zo vaak – de slagkracht afhankelijk is van de top van de organisaties. Voor het merendeel van de gemeenten betekent dit, dat zij kijken naar de Rijksoverheid en intussen een afwachtende houding aannemen.

PWC adviseert onder andere om de SDG’s een integraal onderdeel te laten zijn van het beleid en om snel zelf aan de slag te gaan door inspiratie op te doen bij organisaties die al veel verder zijn.

Praktijkvoorbeelden van gemeenten

De grootste uitdaging voor gemeenten is om de SDG’s te verbinden aan het gemeentelijk beleid. Wat zijn de grote voordelen en welke successen kunnen we al laten zien van deze aanpak (VNG)?

Via het programma Gemeenten4GlobalGoals wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zoveel mogelijk gemeenten inspireren en ondersteunen om de SDG’s te realiseren. Een aantal voorbeelden van wat gemeenten al doen:

  • Gemeenten die een platform oprichten om de bewoners bewust te maken van de SDG’s.
  • Gemeenten die facilitator zijn door een subsidieregeling aan te bieden.
  • Gemeenten die de SDG’s in hun beleid of het coalitieakkoord opnemen.

Sport en bewegen als katalysator voor een betere omgeving

In een groeiend aantal gemeenten is er dus structurele aandacht voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. Maar welke bijdrage kunnen sport en bewegen op lokaal niveau leveren bij de realisatie van deze doelen?

De VN hebben het belang van sport al lang geleden onderkend als instrument om de wereld beter te maken. Zij pleiten daarom ook voor een prominentere rol van sport om de SDG’s te realiseren. Een eerste stap is om het potentieel van sport en bewegen te verbinden aan de SDG’s die in het lokale beleid worden verankerd. Voor de éne SDG is de bijdrage van sport logischer dan voor de andere.

Elkaar inspireren

Er zijn ook genoeg voorbeelden die laten zien dat sport en bewegen een positieve betekenis heeft voor de sociaal-economische doelstellingen van een gemeente. Het blijft nog wel zoeken wat de daadwerkelijke bijdrage is aan de SDG’s en wat de invloed hierop is van de andere beleidsterreinen. Dit vraagt om een integrale aanpak zodat sport en bewegen gericht ingezet kan worden om in de gemeente een bijdrage te leveren aan de SDG’s. Belangrijk hierbij is om niet te lang te wachten, de SDG’s een centrale plaats te geven in het gemeentelijk beleid, keuzes maken voor kansrijke projecten en samenwerken op de verschillende beleidsterreinen om maximaal bij te dragen aan de ontwikkelingsdoelen.

Het belangrijkste is vooral om elkaar te blijven inspireren met voorbeelden zodat in de samenleving de aansluiting gevonden kan worden. Wij zijn dan ook enorm benieuwd naar positieve ervaringsverhalen, best practices die in de verschillende gemeenten reeds zijn uitgevoerd of die op de planning staan. 2030 lijkt nog ver weg, maar we hebben geen dag te verliezen.

Meer informatie over de Sustainable Development Goals:

Artikelen uitgelicht


Beleid
public, professional
beleidsontwikkelingen, waarde van sport en bewegen