Alles over sport logo

De relatie tussen langdurige armoede en sportende jeugd

Het beoefenen van sport is in vele opzichten goed voor de ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen moeten dan ook de mogelijkheid hebben om te sporten. Toch blijkt uit de begin maart 2016 verschenen factsheet ‘jeugd- armoede- sport’ van Kenniscentrum Sport dat sporten niet altijd vanzelfsprekend is voor kinderen die in armoede leven. Deze groep is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De onlangs uitgebrachte publicatie ‘Een lang tekort; langdurige armoede in Nederland’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau schrijft de toename van het aantal mensen in Nederland die in armoede leven toe aan de recente economische recessie (2008- 2013).

1 op de 9 kinderen leeft in een huishouden met onvoldoende geld voor kleding, vervoer en sociale activiteiten als sport en cultuur.

Rebecca Beck & Dorien Dijk in ‘Factsheet jeugd – armoede – sport’

Dit artikel combineert kennis uit de publicatie ‘Een lang tekort; langdurige armoede in Nederland’ met kennis uit de factsheet ‘jeugd- armoede- sport’.

Langdurige armoede in Nederland

Samen met het toenemende aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, groeit ook de groep mensen die langdurig (lees: drie jaar of langer) in deze situatie verkeert. Wildeboer Schut en Hoff laten in ‘Een lang tekort; langdurige armoede in Nederland’ zien dat op meerdere manieren bepaald kan worden of iemand langdurig arm is. Bij de episodemethode wordt zowel twee jaar vóór als twee jaar ná de peildatum gekeken naar de mensen die in armoede leven. Hieruit blijkt dat gemiddeld bijna 55% van de totale groep armen tot de langdurige armen behoort. In het meest recente peiljaar (2011) waren dat bijna 600.000 mensen. Het aandeel mensen dat slechts één jaar arm is, beslaat 20% van de totale groep armen.

Verschillen tussen groepen in de bevolking

Armoede komt echter niet in alle groepen binnen de bevolking evenveel voor, beschrijft de publicatie. Paren zonder (minderjarige) kinderen, huishoudens die voornamelijk van inkomsten uit arbeid leven en autochtone Nederlanders blijken duidelijk minder vaak te maken te hebben met langdurige armoede dan huishoudens met minderjarige kinderen, uitkerings- en pensioenontvangers en niet-westerse migranten. Niet-westerse migranten met kinderen zijn aanzienlijk vaker lange tijd arm dan autochtone Nederlanders of westerse migranten met kinderen en ook vaker langdurig arm dan niet-westerse migranten zonder kinderen.

Tussen de peiljaren 2005 en 2011 is het aandeel langdurig armen binnen de groep arme paren met kinderen toegenomen van iets meer dan de helft naar bijna twee derde

Jean Marie Wildeboer en Schut Stella Hoff in ‘Een lang tekort’

Mensen in armoede hebben vaker een minder gezonde leefstijl

Mensen met kans op armoede ervaren hun gezondheid minder vaak als goed en hebben een minder gezonde leefstijl. Zo kampt vijftien procent van de lage inkomens met ernstig overgewicht tegenover tien procent van de hogere inkomens. Drie op de tien lage inkomens ervaren hun gezondheid als minder goed, tegenover twee op de tien van de hogere inkomens (CBS, 2015).

Sporten en bewegen voor kinderen in armoede

Armoede heeft consequenties voor het sportgedrag van kinderen. Uit de factsheet ‘jeugd- armoede- sport’ blijkt dat één op de negen kinderen (0-17 jaar) in een huishouden leeft met onvoldoende geld voor kleding, vervoer en sociale activiteiten als sport. Dit is terug te zien in lidmaatschappen bij sportverenigingen: terwijl 77% van kinderen uit niet- arme gezinnen lid is van een sportvereniging, is slechts 44% van kinderen uit arme gezinnen lid.

Lokaal bestaan verschillende financiële mogelijkheden om sport mogelijk te maken voor kinderen die in armoede leven, denk aan de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten van het programma Sport en Bewegen in de Buurt, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en gemeentelijke kortingspassen. Uit de factsheet blijkt echter dat ook andere factoren een rol spelen in het niet-sporten van kinderen uit armoede-gezinnen. Kinderen die in hun omgeving niet of nauwelijks in aanraking komen met personen die sporten of waarde hechten aan sport, zijn bijvoorbeeld minder geneigd te sporten. Ouders die, bijvoorbeeld vanwege de langdurige armoede, zelf niet sporten en onvoldoende ervaring hebben met de sportcultuur stimuleren hun kinderen vaker onvoldoende om naar een sportvereniging te gaan.

De facstheet ‘jeugd- armoede- sport’ laat onder andere zien wat de relatie is tussen armoede en sport en bewegen en welke invloed sport kan hebben op de ontwikkeling van kinderen in armoede. Ook laat het zien in welke gemeenten de meeste kinderen in armoede leven en wat de gemeente hierin kan betekenen.

Meer weten over het thema jeugd, armoede en sport?
Houd op de website www.allesoversport.nl het onderwerp lage inkomensbuurten in de gaten en volg Rebecca Beck en Dorien Dijk op Twitter.

Ook interessant


Artikelen uitgelicht


Meedoen door sport en bewegen
Jongeren
professional
feiten en cijfers
kwetsbaarheid, lage inkomens