Alles over sport logo

Trendbreuk: alle provincies zetten nu in op sport en bewegen

Voor het eerst hebben alle provincies sport en bewegen in hun coalitieakkoord opgenomen. En voor het overgrote deel volgen ze de thema’s die in het Nationaal Sportakkoord zijn opgenomen. Die positieve balans kan worden opgemaakt nu ook hekkensluiter Zuid-Holland zijn bestuursakkoord heeft gepubliceerd.

Hiermee lijkt voorlopig een einde aan een discussie of de provincie een eigen rol vervult in deze sector. In het Nationaal Sportakkoord is vooral aandacht voor de samenhang tussen rijksoverheid en lokale overheid, de sport en maatschappelijke organisaties. Maar de rol van de provincie was wat minder uitgesproken. De nu gesloten coalitieakkoorden maken duidelijk dat provincies wel degelijk een taak voor zichzelf zien.

Foto alleen gebruiken in relatie tot Jo-Annes de Bat, gedeputeerde en scheidsrechter in Zeeland
Jo-Annes de Bat is gedeputeerde sport in Zeeland en in zijn vrije tijd voetbalscheidsrechter.

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde sport van de provincie Zeeland, formuleert het zelfs sterker: “Een nationaal sportakkoord werkt alleen als de provincies, die per provincie het beste beeld hebben van wat nodig is en kan, de handschoen oppakken en met gemeenten de uitvoering doen.”

Uit de analyse van de coalitieakkoorden komt naar voren dat vrijwel elke provincie aandacht besteedt aan topsport, duurzame sportinfrastructuur en inclusief sporten. Minder in beeld zijn echter de nationale sportakkoord-ambities op het gebied van vitale sportaanbieders/positieve sportcultuur en vaardig in bewegen.

Gedeputeerde sport Overijssel wil sportakkoord

portretfoto Roy de Witte, Gedeputeerde sport Overijssel
Roy de Witte, gedeputeerde sport in Overijssel. Foto: provincie Overijssel.

Roy de Witte (CDA) is de nieuwe gedeputeerde sport in Overijssel. Hij is uitermate positief over de rol van sport en heeft dan ook heldere ambities om een provinciaal sportakkoord te sluiten:

“Sport verbindt. Op lokaal niveau en wijken en kernen zie ik dit in activiteiten van verenigingen, maar ook regionaal door prachtige sportevenementen. Gelukkig ontstaan er ook steeds meer mooie verbindingen met cultuur en welzijn: sport en bewegen als middel tot ontmoeting en activering. Ontdekken waar je goed in bent, wat je gezonder maakt en waar je energie van krijgt. Onze prachtige omgeving nodigt uit tot bewegen. Wandelen, fietsen, kanoën. daar geniet ik zelf ook enorm van. Ieder op zijn eigen niveau, met een eigen doel. Onder het mottoLevenlangbewegen gaan we met onze partners verder aan de slag. Dit resulteert in het voorjaar van 2020 in een Overijssel Sportakkoord.”

De Witte is privé in zijn dorp ook nauw betrokken bij sport, zo blijkt uit een interview dat hij voor JIJ en Overijssel heeft gegeven: “Maandagavond is voor het voetbal in Manderveen. Ik voetbal zelf, maar train ook de F’jes, zevenjarigen, dat is prachtig om te doen. Die kinderen hebben een geweldige instelling. Winnen of verliezen, maakt niet uit, de volgende keer beter zeggen ze dan. Daar kun je wat van leren. Er moet wel iets heel geks aan de hand zijn wil ik die maandagavond verstek laten gaan.”

Ook Zuid-Holland en Utrecht provinciaal sportbeleid

Het Sportcampagne TeamNL, waarin NOC*NSF, sportbonden en VSG samenwerken, spreekt van een positieve trendbreuk, nu zelfs provincies als Zuid-Holland en Utrecht, die eerder geen of weinig woorden besteedden aan sport, dit in hun coalitieakkoord hebben opgenomen.

De verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van Provinciale Staten in mei 2019 gaven al een indicatie, maar nu wordt daadwerkelijk uit de provinciale bestuursakkoorden duidelijk dat sport en bewegen een betere plek heeft veroverd dan in de vorige bestuursperiode.

Brabant, Overijssel en Zeeland lijken op het eerste gezicht daarbij de provincies die op alle thema’s van het Nationaal Sportakkoord een provinciale invulling geven. In Zeeland is al een provinciaal sportakkoord gesloten; in Overijssel en Brabant is die ambitie genoteerd in het coalitieakkoord. De aanname is dat ze alle onderdelen van het nationaal akkoord volgen en vandaar alle groene vinkjes bij deze provincies in de infographic (red.: deze volgt maandag).

Vijf gedeputeerden sport van CDA-huize

In het artikel ‘Welke aandacht heeft sport in de provincies’ (maart 2019) constateerde Kenniscentrum Sport dat de politieke partijen op sportgebied geen landelijke lijn trekken; de aandacht verschilt per provincie. Daarbij viel het wel op dat CDA, D66 en PvdA het vaakst scoorden op ‘veel aandacht voor sport en bewegen’ in de verkiezingsprogramma’s. Nu de coalities zijn gevormd, zien we dat VVD, CDA en PvdA in elf van de twaalf provincies in het college zitten. CDA heeft daarbij de meeste sportgedeputeerden: vijf in totaal.

portret gedeputeerde Utrecht
De Utrechtse gedeputeerde sport (CDA): Hanke Bruins Slot. Foto: Provincie Utrecht/Rebke Klokke

Daarbij valt Hanke Bruins Slot als gedeputeerde sport in Utrecht extra op: zij was hiervoor CDA-woordvoerder sport in de Tweede Kamer. Zij zegt over de nieuwe sportambities van de provincie Utrecht: “Sport is maatschappelijk goud. Als provincie kunnen we hier een verbindende rol vervullen. Daar kiezen we nadrukkelijk voor in het nieuwe coalitieakkoord. We willen juist als provincie kijken of wij een toegevoegde waarde kunnen zijn voor de gemeenten.”

Verschil verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden

Als we de analyse van de verkiezingsprogramma’s en de analyse van de coalitieprogramma’s naast elkaar leggen, zien we behoorlijke verschillen. In de aanloop naar de verkiezingen scoorden de provincies Groningen, Gelderland en Limburg met de meeste aandacht in verkiezingsprogramma’s van zeven geanalyseerde politieke partijen. Overijssel en Zeeland zaten toen in de categorie ‘gemiddelde aandacht’. De koplopers bij de verkiezingsprogramma’s scoren nu gemiddeld in aandacht voor sport en bewegen.

Doen die coalities het dan slechter? Hebben de politieke partijen meer beloofd dan ze konden waarmaken? Dat is nog maar de vraag. Het ligt maar net aan de samenstelling van het college, aan het wisselgeld tijdens de onderhandelingen van het coalitieakkoord en natuurlijk ook aan het succes van het al bestaande beleid. Provincies die al veel hebben geïnvesteerd in sport, hoeven minder ambities te formuleren dan provincies die daarin wat achterlopen. En deze momentopname op basis van tekstanalyse zegt niet alles: zo is er geen rekening gehouden met het beschikbare budget dat is uitgetrokken voor investeringen in sport en bewegen en is het ook een kwestie van interpretatie.

Tot zover de disclaimer. Desalniettemin: het is goed om te blijven volgen wat er na politieke beloften daadwerkelijk in het coalitieakkoord en straks in de uitvoering terecht komt van plannen om sport en bewegen te stimuleren.

Wie zijn de sportgedeputeerden?

Provincie Gedeputeerde
Groningen Fleur Gräper (D66)
Friesland Sander de Rouwe (CDA)
Drenthe Henk Brink (VVD)
Overijssel Roy de Witte (CDA)
Flevoland Harold Hofstra (CU)
Gelderland Jan Markink (VVD, 2e termijn)
Noord-Holland Zita Pels (GL)
Utrecht Hanke Bruins Slot (CDA)
Zuid-Holland Anne Koning (PvdA)
Limburg Joost van den Akker (VVD)
Noord-Brabant Marianne van der Sloot (CDA)
Zeeland Jo-Annes de Bat (CDA)

Alles over sport in de coalitieakkoorden

Hier vind je per provincie apart de sportparagrafen en aanvullende informatie over bijvoorbeeld de politieke kleur van het provinciecollege, het budget en sportakkoord.

Kenniscentrum Sport & Bewegen helpt bij sportbeleid

Provincies tonen ambitie om met gemeenten invulling te geven aan het sportbeleid en het sportakkoord in het bijzonder. Kenniscentrum Sport & Bewegen biedt een aantal tools en wijzers die gemeenten en provincies kunnen helpen bij de beleidsvorming, -borging en -evaluatie. Lees hier meer over:


Thema

Onderwerpen

Artikelen uitgelicht


Beleid
public, professional
feiten en cijfers
beleidsontwikkelingen