Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Stappenplan integrale inzet van de buurtsportcoach

Artikel

Overweegt u als gemeente of lokale organisatie een buurtsportcoach in te zetten? Of wilt u de buurtsportcoach waarmee u al samenwerkt inzetten op nieuwe manieren, of voor nieuwe doelgroepen? Dit artikel biedt een stappenplan voor de inzet van de buurtsportcoach én een reeks inspirerende voorbeeld functieprofielen. Plus: bekijk het filmpje van de genomineerde buurtsportcoaches van het jaar!

Het nut en doel van buurtsportcoaches

Sinds 2012 kunnen gemeenten via de Brede Impuls Combinatiefuncties lokaal buurtsportcoaches inzetten. Deze buurtsportcoaches kunnen ingezet worden op uitvoerend niveau of op coördinerend / verbindend niveau. Het doel van de regeling is dat buurtsportcoaches een verbinding maken tussen sport en andere sectoren en dat zij een passend sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen creëren. Inmiddels zijn er meer dan 4.000 buurtsportcoaches lokaal actief in uiteenlopende settings en voor diverse doelgroepen. Deze buurtsportcoaches zijn veelal werkzaam bij sportorganisaties of in het (basis)onderwijs. Steeds vaker wordt echter lokaal de keus gemaakt om buurtsportcoaches in te zetten op de verbinding met welzijn of de (gezondheids)zorg. Gemeenten en andere werkgevers kiezen een passende naam voor deze functionaris. Zo zijn er buurtsportcoaches die (lokaal) bekend staan als combinatiefunctionaris, beweegconsulent, leefstijlmakelaar of talentcoach.

Inspiratie opdoen uit voorbeeld functieprofielen

Vanuit de kwaliteitsimpuls buurtsportcoaches – onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt – zijn acht voorbeeld functieprofielen ontwikkeld. In alle profielen worden twee niveaus onderscheiden: MBO / uitvoerend niveau en HBO / coördinerend niveau. Als basis zijn de profielen van de werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches (zie rapport ‘Aan de slag met de buurtsportcoach’, 2012) gebruikt. Voorbeeldprofielen voor combinatiefunctionarissen die de verbinding maken tussen sport en onderwijs zijn opgesteld door Combifuncties Onderwijs en het LKCA heeft een profiel voor de cultuurcoach opgesteld.

FILM: succesvolle buurtsportcoaches in beeld

Bekijk de film van de vier buurtsportcoaches die genomineerd waren voor de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2017, om een beeld te krijgen van de manier waarop buurtsportcoaches lokaal actief en succesvol zijn.

Stappenplan inzet buurtsportcoach

Via deze stappen kun je de buurtsportcoach zo effectief mogelijk inzetten.

 1. Zet de buurtsportcoach vraaggericht in, bijvoorbeeld met behulp van een buurtscan en buurtactieplan. Onderzoek welke ‘problemen’ er zijn in de gemeente ten aanzien van sport- en beweeggedrag, gezondheid, vitaliteit, veiligheid en leefbaarheid. En wat de behoefte is van inwoners en professionals in de wijken.
 2. Afhankelijk van de uitkomsten van stap 1, bepaal je hoe de buurtsportcoach het beste ingezet kan worden: voor welke doelgroepen en met welk doel. Idealiter doe je dit in samenspraak met collega’s van andere beleidsterreinen en professionals van relevante lokale organisaties uit bijvoorbeeld onderwijs, zorg, welzijn of bedrijfsleven.
 3. Maak met collega’s en partners een plan over hoe de buurtsportcoach een bijdrage gaat leveren aan de uitvoering van (sport-, gezondheid-, wmo-)beleid of aan doelen van andere organisaties in de wijk. Bespreek met elkaar hoe de cofinanciering van 60% gedekt kan worden.
 4. Stel vervolgens een functieprofiel en/of takenpakket op voor de buurtsportcoach. Bovenstaande voorbeeld profielen kun je hierbij gebruiken. Combineer de profielen en maak keuzes afhankelijk van de lokale context en behoefte.
 5. Heb je een buurtsportcoach die goed uitvoering kan geven aan dit profiel? Maak dan gezamenlijk een plan van aanpak met concrete doelstellingen, resultaten en aandacht voor monitoring en evaluatie. Betrek samenwerkingspartners hierbij en maak gebruik van de database met erkende sport- en beweeginterventies die hun succes en kwaliteit eerder bewezen hebben. Geef de buurtsportcoach inzicht in het lokale beleid (het hogere doel) waar hij een bijdrage aan gaat leveren. Bekijk hier tips en tools over monitoring en evaluatie.
 6. Zorg voor een goede begeleiding van de buurtsportcoach, zeker wanneer deze nog jong of onervaren is in het werkveld. Besteed ook aandacht aan de ontwikkeling van de buurtsportcoach. Bijvoorbeeld door:
  • regelmatige voortgangsgesprekken, coaching, resultaat- en ontwikkelgesprekken
  • bespreek de opleiding- en ondersteuningsbehoefte en maak hier een plan voor. (N.B. relevante opleiding voor buurtsportcoaches zijn te vinden op www.sportindebuurt.nl)
  • buurtsportcoaches hebben vaak behoefte aan uitwisseling met collega’s. Dit kun je organiseren op lokaal of regionaal niveau, bijvoorbeeld met omliggende gemeenten. Buurtsportcoaches kunnen ook uitwisselingsdagen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt bezoeken, zoals de regionale lerende netwerken of de landelijke buurtsportcoachdag.

Meer weten?

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.