Alles over sport logo

De buurtsportcoach regeling

Sinds 2008 kunnen gemeenten gebruik maken van een subsidieregeling van het Rijk om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt of deel te laten nemen aan culturele activiteiten. De regeling die in 2008 startte als Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur heet inmiddels officieel Brede Regeling Combinatiefuncties ofwel ‘de buurtsportcoach regeling’. Wat die regeling inhoudt en wat een buurtsportcoach is, lees je hier.

Tabel: overzicht landelijke regelingen combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches (bron: Mulier Instituut)

looptijd aantal Fte Focus
Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur 2008 t/m 2011 2.250 jeugd tot 18 jaar
Brede Impuls Combinatiefuncties 2012 t/m 2018 2.900 de buurt
Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) 2019 t/m 2022 3.665 inclusiviteit

Vanaf 2008 werden 2.250 fte aan combinatiefunctionarissen aangesteld met 40% financiering vanuit het Rijk (Ministeries van VWS en OCW en vanaf 2019 ook het Ministerie van SZW) en 60% cofinanciering lokaal. Deze combinatiefunctionarissen maakten de verbinding tussen onderwijs en sport-, beweeg- en cultuuraanbieders, zodat meer kinderen konden deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten onder en na schooltijd. Vanwege het succes van de regeling, heeft minister Schippers in 2012 de regeling verbreed naar de ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’. Dit was een verbreding wat betreft aantal fte, maar ook wat betreft doelstellingen en doelgroepen. Ook werd toen de naam ‘buurtsportcoach’ geïntroduceerd. Buurtsportcoaches hebben de opdracht om een verbinding te maken tussen de sport- en beweegsector en tenminste één andere sector.

Wijzigingen in de regeling vanaf 2019

In het Sportakkoord zijn de de bestuurlijke afspraken combinatiefuncties geactualiseerd. De Brede Impuls Combinatiefuncties heet per 1 januari 2019 De Brede Regeling Combinatiefuncties en het aantal fte is – mede door financiering van het Ministerie van SZW – uitgebreid met 725 fte. De rijksgelden worden per 2019 voor vier jaar toegekend, dus niet meer jaarlijks. Gemeenten worden nog steeds geacht om 60% cofinanciering te organiseren. De doelstellingen zijn in overleg met stakeholders en gemeenten verbreed, zie kader. Twee belangrijke inhoudelijke wijzigingen in de kaders zijn als volgt:

  • Het normbedrag per fte is een richtlijn. Dit wil zeggen dat gemeenten het rijksgeld dienen uit te geven, maar dat het hen vrijstaat om meer of minder fte in te zetten dan het toegewezen aantal, afhankelijk van bijvoorbeeld het opleidingsniveau en de ervaring van de buurtsportcoaches die zij nodig achten. In de monitoring (verantwoording) dient hierover gerapporteerd te worden.
  • Van gemeenten wordt verwacht dat zij met werkgevers afspraken maken over de opleidingen en de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Bij voorkeur 2% van de middelen dient beschikbaar te zijn voor opleidingen en het versterken van de kwaliteit van buurtsportcoaches.

Download het complete document met de bestuurlijke afspraken. De Vereniging Sport en Gemeenten blijft verantwoordelijk voor de coördinatie en ondersteuning. Voor vragen over de regeling en de financiering, kunt u het beste contact opnemen met de VSG. Voor inhoudelijke vragen en ondersteuning, neem gerust contact op met Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Doelstellingen per 2019

  • Een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten mogelijk maken met een inhoudelijke focus op:
  • (Talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren stimuleren: – Sport-, beweeg- en cultuuronderwijs op en rond scholen versterken.
  • Specifieke aandacht voor kwetsbare, minder kansrijke jongeren die (een risico op) een verminderde actieve leefstijl hebben.
  • Inzetten op groepen mensen die belemmeringen ervaren bij het georganiseerde/formele en niet-georganiseerde/non-formele sporten en bewegen en beoefenen van culturele activiteiten, die te maken hebben met iemands leeftijd of levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische/sociale achtergrond, seksuele geaardheid, financiële situatie of sociale positie.
  • Bereiken, toeleiden en begeleiden van personen die in armoede leven, zodat zij ondanks hun financiële situatie kunnen sporten/bewegen en meedoen aan culturele activiteiten.
  • Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen tussen gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde/commerciële sport, cultuur, onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven.
  • Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties op het gebied van o.a. besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen.
kinderen aan het voetbalen op het voetbalveld,
foto: Bert Beelen Fotografie

Inzet van buurtsportcoaches in 2019

Per 1 september 2019 werken 5800 personen (3400 fte) als functionaris vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties in 347 Nederlandse gemeenten. Daarvan is 2834 fte werkzaam vanuit de sector sport- en bewegen en 566 fte werkt vanuit de sector kunst en cultuur. In onderstaande tabel (bron: Mulier Instituut, 2019) staat weergegeven met welke sectoren de buurtsportcoaches samenwerken.

Sector Percentage
primair onderwijs 98 %
sportaanbieders 96%
welzijn (bijv. sociale wijkteams) 80%
buurt (bijv. wijkcentra, buurtsportverenigingen, pleintjes) 76%
ouderenzorg, ouderenwerk, woonvoorzieningen, verpleeghuizen 74%
jeugdzorg, jeugd- en jongerenwerk 74%
gezondheidszorg (bijv. eerstelijn, ziekenhuizen, GGD) 71%
kinderopvang 66%
voortgezet onderwijs 62%
gehandicaptenzorg (bijv. woonzorginstellingen, dagopvang) 56%
organisaties met kunst- en cultuuraanbod 42%
Vluchtelingenwerk 34%
organisaties voor werkzoekenden (werk & inkomen) 28%
bedrijven 22%

Functionarissen worden vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties vooral ingezet op de doelgroepen kinderen (89%), jongeren (79%), ouderen (78%), en mensen met een beperking (74%). Qua omvang is de inzet het grootst voor kinderen van 0-12 jaar (1.598 fte) versus 303 fte voor ouderen (65+) en 227 fte voor mensen met een beperking. 305 fte wordt ingezet voor mensen met een laag inkomen.

Buurtsportcoach of combinatiefunctionaris?

Voor 2012 waren er alleen combinatiefunctionarissen. Vanaf 2012 werd de naam ‘buurtsportcoach’ geïntroduceerd en ook steeds vaker gebruikt lokaal en als ‘verzamelnaam’ voor alle functionarissen die werken vanuit deze regeling. De oude naam ‘combinatiefunctionaris’ werd en wordt nog gebruikt voor diegenen die zich voornamelijk richten op de verbinding tussen onderwijs, sport en cultuur. Er zijn echter ook gemeenten waar alle uitvoerders die werken vanuit deze regeling ‘buurtsportcoach’ genoemd worden. En er zijn gemeenten die lokaal een andere naam kiezen, afhankelijk van de doelgroep of de sector waar ze voor werken. Namen die regelmatig gebruikt worden voor buurtsportcoaches zijn beweegmakelaar, leefstijlmakelaar, gezondheidsmakelaar, beweegcoach, beweegconsulent, sportconsulent of talentcoach.

Wat doet een buurtsportcoach?

Buurtsportcoaches hebben de taak om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt. Ze leggen verbinding tussen aanbieders van sport en bijvoorbeeld welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Een buurtsportcoach kan in dienst zijn van een gemeente, maar ook van een school, vereniging of stichting. Er zijn buurtsportcoaches met de opdracht om een specifieke doelgroep in beweging te krijgen of om sport te verbinden met een specifieke setting zoals de jeugdzorg. Andere buurtsportcoaches richten zich binnen een wijk op alle inwoners. Sommige buurtsportcoaches houden zich bezig met uitvoering van sport- en beweegactiviteiten en begeleiden van groepen. Terwijl andere buurtsportcoaches vooral een coördinerende en verbindende rol hebben. Er zijn veel verschillende manieren om een buurtsportcoach in te zetten. Deze keuzes voor doel, doelgroep, uitvoering / verbinding en werkgeverschap worden lokaal gemaakt. Gemeenten voeren de regie en kunnen de ‘buurtsportcoach regeling’ dus volledig op-maat inzetten.

In 2018 is Wij Buurtsportcoaches opgericht: een landelijk netwerk van buurtsportcoaches die werken aan kwaliteit, professionaliteit en het organiseren van ontmoetingen voor en door buurtsportcoaches.

Op www.sportindebuurt.nl staat uitgebreide informatie over de regeling, vele voorbeelden van buurtsportcoaches en handige documenten.

Meer over de buurtsportcoach:

Publicaties over de buurtsportcoach:

Artikelen uitgelicht


Beleid
In de wijk
professional
overzichtsartikel
buurtsportcoachregeling