Alles over sport logo

Handreiking Sporthulpmiddelen

Meedoen met sport en buiten actief zijn gun je iedereen. Voor mensen met een lichamelijke beperking is dit niet zo vanzelfsprekend. Soms hebben zij bijvoorbeeld een sporthulpmiddel nodig bij de uitvoering van hun sport, zoals een sportrolstoel of een sportprothese. In de praktijk is dit een uitdaging: door gebrek aan kennis en ingewikkelde regels. Om ervoor te zorgen dat méér mensen het sporthulpmiddel krijgen dat zij nodig hebben, is een nieuwe uitgave van Handreiking Sporthulpmiddelen beschikbaar – inclusief handvatten en aanbevelingen voor alle partners in de keten.

Wat zijn sporthulpmiddelen?

Sporthulpmiddelen maken het mogelijk voor mensen met een (fysieke) beperking om aan sport- en beweegactiviteiten mee te doen. Voorbeelden zijn: protheses voor bijvoorbeeld arm of been, losse materialen zoals een sportrolstoel, handbike, of zelf schietende hockeystick. Maar denk ook aan een aangepast zadel voor paardensport en hulpmiddelen voor een visuele of auditieve beperking. Wat iemand in de praktijk nodig heeft, hangt helemaal af van iemands beperking én van de gewenste sport. Een tennisrolstoel is bijvoorbeeld compleet anders dan een rugbyrolstoel.

Om hoeveel mensen en hulpmiddelen gaat het?

Sporthulpmiddel wielrennen

We hebben in Nederland ruim 1,7 miljoen kinderen en volwassenen met een matige of ernstige beperking. Dat is maar liefst één op de tien Nederlanders. Daarnaast is een grote groep mensen (ongeveer 3,6 miljoen) in mindere mate beperkt. Hoeveel mensen uit deze groep een sporthulpmiddel gebruikt, of zou willen gebruiken – weten we echter nog niet precies.

Uit data van het CBS blijkt dat in 2018 5,7% van de bevolking van 12 jaar en ouder een hulpmiddel voor bewegen gebruikt (stok, looprek, rollator, scootmobiel en rolstoel). Helaas zijn er nog niet voldoende cijfers over het daadwerkelijke gebruik van sporthulpmiddelen. Op dit moment wordt verdiepend onderzoek gedaan, om cijfers beter boven tafel te krijgen. Met leveranciers van sportprotheses proberen we ook zicht te krijgen op het aantal sportprotheses in Nederland.

Lees ook de Whitepaper Sport en bewegen voor mensen met een beperking (2019)

Waarom is een sporthulpmiddel zo belangrijk?

Wat we wel weten: mensen met een beperking voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijnen. Hier vind je de beweegrichtlijnen voor een fysieke beperking en een verstandelijke beperking. Gemiddeld 51% van de Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijn. Maar bij mensen met een beperking ligt dat percentage tussen de 9% en de 27% (in de Handreiking vind je gedetailleerde cijfers per groep).

Er is veel onderzoek gedaan naar de belemmeringen die deze sporters ervaren. Bekende belemmeringen zijn bijvoorbeeld gebrek aan energie, pijn, hogere kosten voor vervoer en beperkte sportmogelijkheden met goede begeleiding. Ook worden de kosten voor en beschikbaarheid van sporthulpmiddelen als drempel ervaren, met name door mensen met een amputatie, hersenletsel en dwarslaesie. De beschikbaarheid van sporthulpmiddelen is dus één van de redenen waarom sportparticipatie onder mensen met een beperking achter blijft.

Wat gaat er nog niet goed rondom sporthulpmiddelen?

Volwaardige toegang tot sporthulpmiddelen voor iedereen die dat nodig heeft, kunnen we alleen bereiken met goede samenwerking in de hele keten. Dat zijn de (lokale) overheid, verzekeraars, de revalidatie- en zorgsector, commerciële partijen (leveranciers, etc.), stimuleringsfondsen én de gemotiveerde sporter zelf, met zoveel mogelijk eigen regie. Op dit moment is een goed georganiseerde keten er meestal nog niet in Nederland. Het wel of niet kunnen sporten of bewegen met een hulpmiddel is daarom vaak een kwestie van ‘geluk’ en het hebben van ‘de juiste contacten’.

Waar heb je recht op?

Op regelhulp.nl staat dat de klant een vergoeding kan aanvragen voor een sporthulpmiddel bij de zorgverzekeraar. Of iemand een vergoeding krijgt hangt af van de polis. Mensen hebben wettelijk gezien recht op een oplossing voor hun probleem, voor zover dat tot het basispakket behoort. Toch strand je bij het aanvragen al snel in een complex woud van indicatiestelling en wetgeving (met als belangrijkste de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning). Het is niet gek dat veel uitvoerders van deze wetten door de bomen het bos niet zien.

In de Handreiking lees je in detail hoe de wet- en regelgeving nu in elkaar zit en welke problemen hierbij optreden. Onderstaand lichten we een aantal problemen uit.

Veel afwijzingen vanuit Zorgverzekeringswet

Sportrolstoel

In de praktijk leidt de complexiteit ertoe dat veel aanvragen voor een sporthulpmiddel via de Zorgverzekeringswet worden afgewezen. De afwijzingsgronden zijn divers en zelden in overeenstemming met de wet. In de meeste gevallen wordt geen onderzoek gedaan naar iemands persoonlijke omstandigheden. Een aantal veelvoorkomende afwijzingsteksten:

 • Voorzieningen voor sport vallen niet onder de aanspraak.
 • De aangevraagde voorziening is te duur.
 • U komt alleen in aanmerking voor het goedkoopste adequate hulpmiddel.

Gebrek aan kennis bij gemeenten (Wmo)

De gemeente – uitvoerder van de Wmo – mag zelf beleid maken voor het ‘verstrekken van voorzieningen’. Er is dus geen eenduidig beleid voor de toegankelijkheid van sporthulpmiddelen. Ook zorgt het relatief grote verloop van consulenten in deze nichemarkt ervoor dat de kennis soms ontbreekt. Het ontbreekt gemeenten aan de kennis over de beperking, kennis van de sport en kennis van de beschikbare passende sporthulpmiddelen. Voor de (potentiële) sporters ontstaat daardoor het ‘van het kastje naar de muur’ gevoel.

Dit blijkt ook uit de enquête die Kenniscentrum Sport & Bewegen en Stichting Special Heroes Nederland in 2019 hielden onder alle gemeenten. Daaruit kwam bovendien naar voren dat gemeenten onvoldoende overzicht hebben van aanvragen en toekenningen van sporthulpmiddelen. Verder zitten er (grote) verschillen in de manier van aanvragen, toekennen en de verstrekte bedragen. Bijna 20% van de gemeenten gaf aan dat ze behoefte hebben aan meer inhoudelijke deskundigheid.

Van breedtesport naar topsport

Ook voor de topsport is goede toegang tot sporthulpmiddelen essentieel. De meeste Paralympische sporters hebben geen inkomen uit hun sport en sportbonden kunnen hen beperkt ondersteunen. Ook paralympiërs zijn dus aangewezen op de Wmo. Gemeenten blijken hier heel verschillend mee om te gaan.

“Thomas (18) speelt boccia voor TeamNL, maar kan door zijn progressieve aandoening niet meer zelf gooien. Hij speelt daarom met een rolgoot. Een goot waar je serieus mee kan spelen kost al gauw € 2.500. De gemeente van Thomas voelt zich niet verantwoordelijk voor (top)sport en zegt dat de vergoeding niet binnen hun juridische kaders valt. Gek genoeg krijgen veel andere sporters die met een goot spelen, deze wel volledig vergoed door hun gemeente, voor vergelijkbare bedragen.”

Aan de slag voor verbetering

De conclusie uit bovenstaande is: de toegankelijkheid van sporthulpmiddelen kan én moet een stuk beter. Al in 2017 organiseerde VWS daarom de werkconferentie Sporthulpmiddelen en inclusie. Daar presenteerde de directie Sport van VWS onder andere 10 essentiële voorwaarden. Na afloop werd een projectgroep (zie kader) gevraagd om een plan van aanpak op te stellen om sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar te maken. Onderdelen van het project zijn onder andere:

 • Helder hebben van ‘vraag en aanbod’ naar hulpmiddelen.
 • Helder hebben van het aanbod in gemeenten, de successen en de knelpunten.
 • Opstellen van een Handreiking en toetsen daarvan in een reeks pilots.
 • Organiseren van de pilots die (gaan) passen binnen de wetgeving en financiering.

Minister Bruno Bruins: “Voor mensen met een beperking kan het moeilijk zijn om optimaal te kunnen sporten. Bijvoorbeeld omdat ze niet of niet tijdig een sporthulpmiddel kunnen krijgen via de gemeente. Of dat de vergoeding van zo’n hulpmiddel niet goed is geregeld en daardoor niet te betalen. Dit kan natuurlijk niet! We willen immers zoveel mogelijk mensen met een beperking laten bewegen.”

Handreiking Sporthulpmiddelen

Special Heroes, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Gehandicaptensport Nederland en de Esther Vergeer Foundation keken in het landelijke project, ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’ hoe organisatie en samenwerking in de keten konden worden verbeterd. We deden onderzoek en organiseerden expertmeetings met het werkveld. Een aantal oplossingsrichtingen toetsten we in de praktijk met drie pilots: in Den Haag, Emmen en Noord-Brabant.

Het resultaat was meer inzicht in de problematiek en de mogelijke verbeterpunten op het gebied van:

 • Inzicht belang en mogelijkheden sport en bewegen en eventueel bijbehorend sporthulpmiddel
 • Zichtbaarheid en vindbaarheid van sporthulpmiddelen
 • Beschikbaarheid en ontwikkeling van kennis over sporthulpmiddelen
 • Ondersteuning bij zoektocht en aanvraag
 • Financiering van sporthulpmiddelen
 • Efficiënt en duurzaam gebruik van sporthulpmiddelen
 • Samenwerking in de gehele keten door alle partijen om bovenstaande te realiseren met de klant centraal als uitgangspunt

De Handreiking sporthulpmiddelen bundelt deze resultaten. Ook biedt de handreiking concrete handvatten voor zowel betrokken partijen en professionals in de keten als potentiële gebruikers van sporthulpmiddelen om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen te verbeteren. De handreiking is interessant voor professionals, beleidsmakers en -uitvoerders in de hele keten.

Een greep van de aanknopingspunten in de Handreiking voor het optimaliseren van beleid en uitvoering:

 • Overzicht van de belangrijkste verbeterpunten in de klantreis voor sporthulpmiddelen
 • Handvatten voor meer samenwerking in de hele keten
 • Concrete aanbevelingen voor alle partijen in de lokale keten en op landelijk niveau
 • Toelichting en resultaten pilots
 • Positieve en negatieve praktijkvoorbeelden

Deze Handreiking sluit zoveel mogelijk aan op de handreiking Inkoop hulpmiddelen.

Meer weten?

Download hier de Handreiking Sporthulpmiddelen. Werk je zelf als beleidsmaker of -uitvoerder op gebied van sporthulpmiddelen en wil je meer weten? Neem dan contact op met Lonneke Schijvens of Hans Leutscher.


Artikelen uitgelicht


Meedoen door sport en bewegen
Inclusief sporten en bewegen
public, professional
instrument
financiering en subsidies, sporten met lichamelijke beperking, sporten met verstandelijke beperking