Alles over sport logo

Verenigingsfactoren om sportuitval van jongeren te voorkomen [tips]

In het geval van invloeden van de vereniging gaat het over de invloed die de vereniging zelf heeft om sportuitval te voorkomen en jongeren te binden en behouden. De vereniging kan zelf deze veranderingen inzetten. De verenigingsfactoren zijn te verdelen in:

  • Organisatorische zaken
  • Sportiviteit
  • Kwaliteit faciliteiten

Organisatorische oorzaken

Wat kunnen trainers en coaches er aan doen om het voor jongeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken bij de club? Hier vind je tips om een mooi aanbod neer te zetten waar de jongeren zich tot aangetrokken voelen.

1. Trainer en coach

Een passende trainer en coach zijn zeer belangrijke voorwaarden om jongeren te binden en behouden. Zij hebben idealiter goede pedagogische, sporttechnische, didactische kennis en vaardigheden. De trainingen die ze organiseren zitten goed in elkaar en sluiten aan bij het leerproces en de wensen van de jongeren.

2. Zorg voor een breed, vernieuwend en dynamisch aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van de jongeren

Blijf flexibel inspelen op de veranderende vraag van de jongeren en durf het oude, vertrouwde aanbod los te laten als dat moet. Werk daarnaast aan een positief en cool imago van de activiteiten / het programma. Bij het Topscore programma in Amsterdam bijvoorbeeld zetten ze in op een aantal kortere activiteiten die uiteindelijk uitmonden in een groter evenement. Eerst zijn er trainingen, dan een stadsdeelcompetitie en uiteindelijk de grootstedelijke finale. Jongeren vinden het erg leuk om op die manier ergens naar toe te werken.

Een ander voorbeeld zijn de gymnastiekverenigingen in Kampen, zij zetten Freerunning in. Ook de KNVB heeft aanbod voor de veranderende vraag van de markt

3. Wees je bewust als vereniging dat de doelgroep ‘jongeren’ niet over één kam te scheren is

Segmenteer de groep jongeren, bekijk vervolgens per groep of per team welk aanbod en welke trainer daar het beste bij past. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen doen door aan het begin en aan het eind van het seizoen een bijeenkomst te houden met de jongeren om hun mening en ideeën te horen.

4. Zorg voor een passende overgang van junioren naar senioren

Die overgang is vaak groot. Jongeren komen in een nieuwe team waar leeftijden, interesses en levensfases meer uit één lopen. Probeer hiermee rekening te houden en vrienden waar mogelijk bij elkaar te plaatsen. Laat jongeren hier ook zelf in mee denken en met oplossingen komen. Bijvoorbeeld hockeyvereniging Union voert hier bewust beleid op.

5. Actieve jeugdparticipatie

Laat jongeren meedenken met de trainer en coach over de invulling van trainingen of zet jongeren in als (assistent) trainer of (assistent) coach. Dit zorgt ervoor dat het aanbod en de manier van lesgeven en begeleiden aansluit. Houd als trainer wel zelf de coördinerende rol in de trainingen en bewaak de structuur. Jongeren kunnen ook goed meedoen en denken in het organiseren van (team)activiteiten.

6. Wees alert op signalen van jongeren dat ze het niet meer naar hun zin hebben binnen de vereniging

Die rol kunnen trainers, coaches of verenigingsmanagers hebben. Ga in gesprek met de betreffende jongere, geef hem of haar de ruimte om zijn/haar verhaal te vertellen en zoek (als de jongere daar open voor staat) samen naar oplossingen. Kijk daarbij ook over de grenzen van de eigen vereniging. Wellicht zijn er andere takken van sport die beter aansluiten. Een manier om dit te organiseren is dat de trainer/coach voortgangsgesprekken heeft met de jongeren in zijn/haar team.

7. Het aanstellen van een verenigingsmanager helpt in continuïteit en een goede organisatie binnen de vereniging

Hij of zij vormt een vast aanspreekpunt, zorgt voor lange termijn beleid en heeft tijd en kennis om trainers en coaches te ondersteunen in hun werk. Er is een scan verenigingsmanagement vanuit NOC*NSF beschikbaar.

8. Zorg voor duidelijke en veilige situaties bij trainingen en wedstrijden

Geef ieder team / groep een vaste plek op het veld of in de zaal, zorg voor voldoende ruimte om te trainen en bied teams zoveel als mogelijk dezelfde faciliteiten. Zorg er ook voor dat wedstrijden en trainingen op tijd beginnen en eindigen en dat in de basisfaciliteiten zoals een scheidsrechter wordt voorzien.

Sportiviteit

Verminderde sfeer of pestgedrag binnen een groep zijn oorzaken van sportuitval bij jongeren.

1. Besteed in trainingen en wedstrijden aandacht aan sportief gedrag

Respect voor je medespelers, tegenstander (zonder tegenstander kan je de sport niet doen) en scheidsrechter. Niet ruw spelen, hand geven voor en na de wedstrijd en niet mopperen op de scheidsrechter. Dit bereik je onder andere door aandacht te besteden aan fair play in het teamproces en goede voorbeelden te prijzen. Zo is er een groene kaart ingevoerd bij VV Kampong. Na afloop van wedstrijd kiest het team gezamenlijk iemand uit die deze wedstrijd de groene kaart heeft verdiend. Die staat voor sportief gedrag, bijzondere acties, steun bieden. Zo wordt nadruk gelegd op positieve zaken en wordt pesten / onsportief gedrag verminderd en de sfeer verbeterd.

2. Spreek als team met elkaar duidelijke regels af

Bijvoorbeeld over op tijd komen, de juiste spullen bij je hebben, afzeggen en pesten. Bespreek ook het commitment van een ieder aan het team of de groep. Hoe fanatiek is iedereen? Hoeveel inzet wordt er van elkaar verwacht? Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels houdt? Ga geen gedragsregels opleggen vanuit de club, maar ga hierover in gesprek met de jongeren. Zij weten het beste hoe ze met elkaar om willen gaan. Maak gebruik van moderne communicatiemiddelen om het communicatieproces te verbeteren.

3. Stel een pestprotocol, sanctieprotocol en/of gedragscode op

4. Let er als club op welke extraatjes je geeft aan talenten en hoe eerlijk dit is ten opzichte van de andere jongeren

Ieder (team)lid moet op een gelijkwaardige manier gerespecteerd en gewaardeerd worden. Voorkom scheve gezichten.

Kwaliteit faciliteiten

Welke accommodatie heb je tot je beschikking en hoe maak je deze zo aantrekkelijk mogelijk voor de jeugd? Veiligheid speelt hierin ook een belangrijke rol.

1. Sportvereniging

Zorg ervoor dat dat jongeren de sportvereniging makkelijk en veilig kunnen bereiken, dat de kantine en de velden er uitdagend en aantrekkelijk uit zien dat er voldoende en schone kleedruimte is. Het materiaal is voldoende beschikbaar en veilig en wordt goed opgeruimd en gecontroleerd. Een materiaalman is hierbij een waardevolle persoon die het materiaal kan bewaken, herstellen en onderhoud kan doen op het terrein. Basisvoorzieningen zijn heel erg belangrijk. Indien de sportvereniging niet beschikt over een fijne en veilige accommodatie en goede materialen, kiezen jongeren makkelijker voor andere alternatieven.

2. Sportvelden

Stel de velden van de vereniging ook open voor de buurt (op gezette tijden en hanteer regels), zodat jeugdleden er met vrienden een balletje kunnen trappen. Dat maakt de club een aantrekkelijke, laagdrempelige plek en zorgt ervoor dat jongeren het voetbalspelletje vaak en veel kunnen beoefenen en er lol in krijgen en houden.

3. Sportactiviteiten

Bied op en rond school sportactiviteiten aan, dat betekent voor jongeren (en ouders) een veilige en bekende setting.

4. Ontmoetingsplek

Richt een plek in, bijvoorbeeld in de kantine, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten; een soort hangplek. Gratis wifi op de club kan ook een manier zijn om het voor jongeren aantrekkelijk te maken.

5. Tenues

Stel tenues beschikbaar (shirts en trainingspakken) voor de jeugd. Ook extraatjes werken erg stimulerend zoals bijvoorbeeld keepershandschoenen of een bidon. Zorg er voor dat de materialen schoon blijven en regelmatig gewassen worden. Pas wel op voor voorkeursposities van bepaalde jongeren of teams. Verdeel de extra’s zo evenredig mogelijk.


Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Sportaanbieders
Jongeren
professional
tips
in beweging brengen, pedagogisch sportklimaat