Alles over sport logo

Samenwerking sport en zorg: Sportief en gezond (re-)integreren

Op zoek naar praktijkvoorbeelden en inspiratie over hoe de sport en de zorg kunnen samenwerken? In dit artikel lees je meer over Stapjefitter dat naast het verbeteren van de leefstijl ook de toename van zelfvertrouwen, zelfwaardering en het sociale netwerk als doel heeft. We spreken hierover met de bevlogen initiatiefnemer Maarten Stiggelbout.

Vertel eens wat meer over Stapjefitter? Hoe ziet het eruit?

Maarten Stiggelbout
(Foto: Maarten Stiggelbout)

Maarten: Stapjefitter is een 18 weken durende interventie die zich richt op het verbeteren van de leefstijl (gezonde voeding en sport/beweegdeelname), op verbetering van het zelfvertrouwen, de zelfwaardering en het uitbreiden van het sociale netwerk door deelname aan vrijwilligerswerk en mogelijk het verbeteren van de Nederlandse taalbeheersing. Het programma richt zich op mensen met een uitkering, die laag op de participatieladder staan en ver van de arbeidsmarkt, met ongezonde leefgewoonten en mogelijk onvoldoende vaardigheden in de Nederlandse taal.”

In het programma gaan deelnemers groepsgewijs actief aan de slag en wonen wekelijks twee groepsbijeenkomsten bij:

  1. een theoretische voorlichtingsbijeenkomst over sport en bewegen, gezonde voeding en sociaal participeren;
  2. een bijeenkomst met wekelijks wisselende sportactiviteiten, bij voorkeur bij een buitensport vereniging.

De kracht van de aanpak Stapjefitter is de samenwerking tussen diverse organisaties, waaronder een lokale welzijnsorganisatie, een zorgorganisatie, een re-integratiebedrijf en lokale sportorganisaties en -verenigingen.”

Hoe ziet de interventie eruit?

logo Stapjefitter
(Foto: StapjeFitter)

“Deelnemers worden aangemeld door re-integratie- of participatie-consulenten. Voorafgaand aan het programma is er een informatiebijeenkomst waarin (potentiële) deelnemers worden geïnformeerd en geënthousiasmeerd.
Het programma start met een nulmeting die bestaat uit een fitheidstest en het invullen van een vragenlijst. Gevolgd door een intakegesprek met de deelnemer, re-integratie consulent en leefstijlcoach. Het groepsprogramma van 18 weken bevat wekelijks een voorlichtingssessie en een sportsessie (beiden van 120 min) waarna, tot slot de fitheidstest + vragenlijst opnieuw afgenomen en besproken worden.

Daarna volgt nog een (eind)gesprek tussen de deelnemer, re-integratieconsulent en leefstijlcoach waarin ook de vervolgstappen voor de toekomst besproken worden.

Tijdens het wekelijkse sportprogramma maken deelnemers kennis met diverse vormen van sport en bewegen. Een sessie bestaat uit 5 blokken: bewegen op de plaats (warming-up), wandelen of hardlopen, balspel, samenwerkingsspel en tenslotte een cooling-down. Er is altijd een individueel aspect, een samenwerkingsaspect en een conditie aspect. Nadruk ligt op verkrijgen van zelfvertrouwen en fitheid.

Na afloop van Stapjefitter worden verder diverse terugkombijeenkomsten georganiseerd voor het behoud van het netwerk en het beklijven van de resultaten. Meer informatie over de interventie vindt u in de database van Kenniscentrum Sport & Bewegen en RIVM.”

Welke professionals zijn betrokken?

“Welzijn Woerden is interventie-eigenaar en fungeert als landelijk coördinator. Zij kan mede ondersteunen bij het opstarten van de lokale projecten en indien gewenst bij het monitoren en evalueren, incl. rapporteren van de uitkomsten. De andere professionals zijn:

  • Re-integratie- of participatie-consulenten van de gemeente (of vanuit re-integratie bedrijven of sociale werkvoorziening) zorgen voor de werving van re-integratie cliënten en zijn inhoudelijk betrokken bij het stellen van de doelen van de deelnemers.
  • Een re-integratiebedrijf of fysiotherapeut zorgt voor de fysieke metingen, incl. verwerken van gegevens en draagt zorg dat deze bij de projectleider worden aangeleverd voor de monitoring en evaluatie.
  • Een leefstijlcoach is mede-verantwoordelijk voor dagdeel 1, deze zal daarbij zorgen voor afstemming van het programma. We zien regelmatig dat een fysiotherapeut functioneert als leefstijlcoach. Hij/zij zal tevens dagdeel 2 verzorgen (het sportprogramma).
  • Een voedingsdeskundige voor de voedingsvoorlichting. Verder kunnen deelnemers ook een supermarkt bezoeken en ze zullen een keer samen koken en eten.
  • De welzijnsconsulent is betrokken om het participeren in de samenleving te bevorderen en de stap naar vrijwilligerswerk te realiseren.
  • Optioneel kan er een lokaal (netwerk van) taaldocent(en) bij betrokken zijn. Dit kan mogelijk via het Taalhuis.”

Effecten Stapjefitter

“Stapjefitter heeft geleid tot een verbetering van de gezondheid van de deelnemers en een toename in participatie aan de samenleving bij de deelnemers en een deel van de deelnemers maakte ook een vooruitgang in hun Nederlandse taalvaardigheden. De kwaliteit van leven van deze groep uitkeringsgerechtigden is daarmee toegenomen. Interessant neveneffect is het zogenaamde multiplyer effect: de interventie bevordert direct de gezondheid en leefstijl van de omgeving van deelnemers, zoals mogelijke partner en kinderen van deelnemers.”

Hoe is de aanpak gefinancierd?

“De kosten van Stapjefitter bedraagt € 1.500 per deelnemer. Bij de opstart van de eerste groep per gemeente ondersteunt Welzijn Woerden bij draagvlak ontwikkeling, voorbereiding en kennisoverdracht. Daarvoor wordt eenmalig € 3.000 gevraagd. Daarna kan men lokaal zelf invulling geven aan het programma. Er wordt eenmaal per jaar een zogenaamde terugkomdag georganiseerd voor deelnemende gemeenten (organisaties) voor de kwaliteitsbewaking en kennisoverdracht (kosten € 100 / jaar).

De financiering kan worden gerealiseerd via ‘innovatie geld’, ‘participatiebudget’, ‘re-integratie budget’, ‘sportbudget’ en ‘WMO budget’ vanuit gemeenten. In 2018 is er nog de laatste mogelijkheid subsidie aan te vragen via de Sportimpuls. Ook worden lokale ‘declaratiefonds’ gelden ingezet (dit zijn lokale gelden voor mensen met lage inkomens resp. uitkeringen; dit verschilt per gemeente). Het is een kansrijke invulling voor buurtsportcoaches (zowel als leefstijlcoach als voedingsdeskundige). Er wordt getracht om ook zorgverzekeraars te betrekken bij de financiering van Stapjefitter.”

Alle voorbeelden worden gespiegeld aan het model van Positieve Gezondheid en zes dimensies van het model (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, de spiritueel-existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren).

Aan welke dimensies draagt uw aanpak bij?

“Stapjefitter richt zich op de meeste dimensies van Positieve Gezondheid. Alleen de dimensie spirituele existentie komt niet specifiek terug in de aanpak. We meten de lichaamsfuncties en het sociaal-maatschappelijk functioneren zelf. De andere 3 dimensies mentaal welbevinden, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven zijn onderdeel van de 18 weken durende interventie maar meten we niet expliciet.”

Duiding

Stapjefitter is een interventie die zich voornamelijk richt op de doelgroep ‘mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en met een ongezonde leefstijl’. De aanpak is ook ‘smaller’ toepasbaar voor andere doelgroepen en zal dan aangepast worden aan de lokale situatie.

Als u verdere vragen hebt over Stapjefitter kunt u contact opnemen met Welzijn Woerden – Maarten Stiggelbout, e-mail: m.stiggelbout@ziggo.nl / mobiel: 06 34443230.

Lees meer

Op verzoek van een aantal partijen uit de zorg en de sport beschrijft Kenniscentrum Sport een aantal mooie voorbeelden van interventies of aanpakken die een goede aansluiting tussen sport en zorg gerealiseerd hebben. Partijen als KNGF, NOC*NSF, Wandelbond, Atletiekunie, NL Actief en Kenniscentrum Sport zetten zich gezamenlijk samen in om de samenleving met sport, bewegen en beweegzorg actiever, vitaler en gezonder te maken.

Artikelen uitgelicht


Beleid
In de wijk
professional
praktijkvoorbeeld
samenwerken