Alles over sport logo

Ouderen langer thuis laten wonen door bewegen: inzichten voor gemeenten

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. In dit artikel delen we wat werkt, om kwetsbare – thuiswonende – ouderen in beweging te krijgen: vitaliteit is immers een voorwaarde voor participatie. We delen video’s tips, een interactieve pdf en diverse inzichten.

Meer Veerkracht, Langer Thuis

Een groot deel van de (toekomstige) zelfstandig wonende ouderen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen wanneer hun behoefte aan zorg toeneemt. Gemeenten, GGD’en en andere organisaties hebben vanuit de wet publieke gezondheid en de WMO een rol en verantwoordelijkheid om inwoners hierin te ondersteunen. Ouderen langer vitaal houden sluit ook aan bij gemeentelijke doelen op het gebied van een inclusieve samenleving, waarbij iedereen mee kan doen en mee blijft doen. Eenzaamheid en isolement is een reëel risico voor ouderen. Een gezonde en actieve leefstijl is een belangrijke voorwaarde om te kunnen blijven participeren.

In opdracht van het FNO programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ onderzochten Kenniscentrum Sport en Vilans in de praktijk wat werkt om meer (kwetsbare) ouderen in beweging te krijgen. In deze interactieve PDF delen we de uitkomsten van het project dat we uitvoerden in drie gemeenten en geven we tips om zelf succesvol met dit thema aan de slag te gaan in jouw gemeente.

Integrale samenwerking en een effectieve interventie

Samenwerking tussen zorg-, welzijn- en sportprofessionals is belangrijk om ouderen in beweging te krijgen. Het versterken van die samenwerking vraagt om een integrale visie en aanpak binnen gemeenten. Dit bleek ook in de gemeenten Den Haag, Berg & Dal en Heumen, waar we in beeld brachten wat nodig is om de integrale aanpak op zowel gemeentelijk niveau als de lokale samenwerking te versterken. Daarnaast bleek de interventie ‘Meer Bewegen voor Ouderen – Functionele Training ’ (MBvO-FT) een effectieve aanpak om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen.

Het doel van het project Bewegen naar elkaar: Bevorderen van de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen door bewegen te stimuleren en lokaal integrale samenwerking tussen zorg, welzijn en lokaal beweegaanbod te versterken.

Binnen het project (of gemeente) stonden drie pijlers centraal:

 1. Stimuleren van deelname kwetsbare ouderen aan het beweegprogramma.
 2. Verstevigen van lokale samenwerkingsverbanden.
 3. Verduurzamen van integraal gemeentelijk beleid.

Inzicht 1: integraal, domein overstijgend, beleid

Wanneer binnen de gemeente vanuit meerdere domeinen in beleid wordt samengewerkt, bevordert dit de samenhang en de (integrale) samenwerking tussen (uitvoerende)partners in de wijk. Aandachtspunten hierbij zijn: bundelen van kennis, samenvoegen van budgetten en elkaars netwerken benutten.

Denk hierbij aan:

 • Maak integraal beleid voor zorg, welzijn en sport met bewegen als middel om zelfredzaamheid van ouderen te vergroten.
 • Formuleer een gezamenlijke doelstelling om ouderen meer te laten bewegen.
 • Investeer in contact met ‘vindplaats’ ouderen zoals ontmoetingscentra, maar ook andere professionals in de wijk.
 • Overleg periodiek met de samenwerkingspartners.

Bekijk deze video uit Den Haag:

Inzicht 2: bevorderen samenwerking

Samenwerking vergroot de kans om ouderen daadwerkelijk in beweging te krijgen. De lijnen worden korter, er is meer aandacht voor communicatie en het delen van kennis. Enkele professionals gaven aan dat ze nu beter weten naar wie ze kunnen doorverwijzen en dat anderen hen beter weten te vinden. De samenhang nam toe door gezamenlijke doelen te formuleren. Meer ouderen worden bereikt door bijvoorbeeld aan te sluiten bij ontmoetingscentra in de wijk. Zo ontstonden nieuwe samenwerkingsrelaties met o.a. welzijn, zorg en culturele organisaties.

Tips om samenwerking vorm te geven:

 • Maak overkoepelende doelstellingen en samenwerkingsafspraken om de samenhang te bevorderen. Bespreek en maak afspraken over rollen en taken (wie doet wat).
 • Investeer in samenwerkingsverbanden met organisaties die contact hebben met ouderen en die kunnen ondersteunen in het motiveren tot bewegen.
 • Gemeente faciliteert in beroepskrachturen voor uitvoeringsorganisaties en spilfuncties zoals een buurtsportcoach en beweegcoach senioren.

Bekijk deze video uit Berg en Dal:

Inzicht 3: beweegstimulering ouderen

De projectactiviteiten hebben de onderlinge samenwerking versterkt en professionals kijken nu meer naar mogelijkheden om samen ouderen in beweging te krijgen. Het helpt bijvoorbeeld als de beweegcoach senioren samen met de (zorg)professional de hulpvraag van de oudere beoordeelt en ze samen kijken hoe bewegen van nut kan zijn. Daarnaast spelen seniorenverenigingen een belangrijke rol om ouderen te bereiken.

Tips voor beweegstimulering:

 • Samenwerken met vrijwilligers van deze verenigingen zorgt voor een groter bereik en helpt om kwetsbare ouderen in beweging te krijgen.
 • Kwaliteit van de beweeglessen en het opleiden van gekwalificeerde beweegdocenten is een andere voorwaarde voor een succesvolle aanpak om het bewegen onder ouderen te stimuleren.
 • Naast kennis over bewegen is er aandacht nodig voor bijvoorbeeld ouderen met dementie. Hoe kun je hen stimuleren tot meer bewegen en hoe kun je de beweegactiviteit voor hen passend maken? Aansluiten bij de behoefte en bij de mate van kwetsbaarheid zijn belangrijk voorwaarden. Met als doel om een positieve bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van ouderen.

Bekijk deze video uit Heumen:

Opgedane kennis gebundeld en in beeld

Binnen het project zijn drie kennisproducten ontwikkeld die jou kunnen helpen om ouderen in beweging krijgen:

Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Thuis - in en om huis
Ouderen
professional
tips
in beweging brengen