Alles over sport logo

Zo monitor en evalueer je met het Buurtsportcoach Kompas en MEIVO

Als gemeente doe je van alles om de fysieke en sociale effecten van bewegen te benutten. Denk aan het structureel inzetten van buurtsportcoaches, of aan gerichte interventies voor een specifiek doel. Als je de impact van al deze inzet wilt kennen en kunnen bijsturen, is het belangrijk om te monitoren en evalueren. In dit artikel lees je welk instrument je wanneer gebruikt.

Overal werken lokaal veel partijen samen om de kracht van sport en bewegen te benutten. Daarmee verbeter je immers het fysieke en sociale welzijn van jouw inwoners en draag je bij aan een vitale, sociale en gezonde samenleving. Om dit te bereiken, zijn in bijna alle gemeenten zowel buurtsportcoaches actief als projectleiders die concrete interventies uitvoeren.

Feedback- en verbetercyclus

Buurtsportcoaches zijn zichtbaar en actief in de wijk. Om hun beoogde fysieke en sociale doelen te bereiken, bepalen zij doorgaans zelf een goede werkwijze. In de uitvoering stellen ze hun aanpak steeds bij, op basis van signalen uit de praktijk en in gesprek met alle betrokkenen (deelnemers, partners, werkgevers en verenigingen). Buurtsportcoaches doorlopen zo steeds een feedback- en verbetercyclus.

Voor het continue monitoren van de resultaten van de buurtsportcoach, ontwikkelde Clever Sports vanuit een gegunde opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Buurtsportcoach Kompas. Het doel is dat alle gemeenten het Buurtsportcoach Kompas gaan gebruiken.

Evaluatie voor projectleiders

Ook is in de meeste gemeenten een brede groep projectleiders, trainers en uitvoerders actief die sport- en beweegprojecten uitvoeren. Hierbij gaat het om concrete, in de tijd afgebakende projecten met een vooraf bepaald doel. Voor het evalueren van deze lokale sport- en beweegprojecten ontwikkelde Kenniscentrum Sport & Bewegen MEIVO. MEIVO is geschikt voor projectleiders die één activiteit op één locatie willen evalueren.

Deze instrumenten verschillen onderling sterk. 

Voor dit doel zet je het Buurtsportcoach Kompas in 

Voor het structureel meten van de impact van het werk van de buurtsportcoaches in jouw gemeente gebruik je altijd het Buurtsportcoach Kompas. Hiermee monitor je namelijk de inzet van de buurtsportcoach over de hele breedte van zijn of haar werk, over een langere periode.

In een langere periode kan de buurtsportcoach immers, in veel verschillende rollen, gericht zijn op hele verschillende doelen en doelgroepen. Het Buurtsportcoach Kompas helpt je om alle signalen te verzamelen en de achterban (deelnemers, verenigingen en partners) te vragen hoe tevreden ze zijn met de werkwijze van de buurtsportcoach en de ervaren effectiviteit.

Met het Buurtsportcoach Kompas verzamel je doorlopend feedback en leg je die vast. Dat doen alle typen buurtsportcoaches in een gemeente en in het hele land op een uniforme manier. Zo wordt ook inzicht opgebouwd in de opbrengst van deze relatief nieuwe beroepsgroep voor de gemeente en de samenleving. Door structureel te meten, zie je trends door de tijd heen. Daarmee kun je in gesprek gaan over ‘wat werkt’ en ‘wat beter kan’. Waar nodig kun je bijsturen.

Als werkgever of teamleider van buurtsportcoaches kun je hiermee ook verantwoording afleggen, bijvoorbeeld naar opdrachtgevers zoals VWS. De uitkomsten van het kompas laten namelijk zien in welke mate de buurtsportcoach bijdraagt aan lokale en landelijke beleidsdoelen. Dit is belangrijk voor blijvende inzet op buurtsportcoaches door de overheid. 

Voor dit doel zet je MEIVO in

MEIVO wordt ingezet door een brede groep projectleiders, trainers en uitvoerders van een specifiek lokaal project of aanpak. Hierbij gaat het om afgebakende projecten met een kop en een staart. Projectleiders kunnen heel soms buurtsportcoach zijn, maar ook andere lokale sport- en beweegaanbieders die hun project willen monitoren en evalueren. Denk aan sportverenigingen en uitvoerders van projecten vanuit de lokale sportakkoorden. 

Deze tool kijkt niet zozeer naar het effect van het project, maar vooral naar hoe het proces van het project verlopen is. MEIVO geeft inzicht in de succesfactoren en knelpunten en de ervaringen van deelnemers. Met de inzichten uit MEIVO verbeter je de kwaliteit van één specifiek project.

Meer over het Buurtsportcoach Kompas

We zetten op een rij wanneer en hoe je het Buurtsportcoach Kompas inzet:

  • Het kompas is bedoeld voor gemeenten, uitvoerende partners van sportbeleid en buurtsportcoaches. 
  • Je zet het kompas langdurig en structureel in voor het feedback- en verbeterproces van buurtsportcoaches. Het geeft inzicht in: bereik, doen ze het goed en doen ze het goede? 
  • In de app maakt de buurtsportcoach zelf een activiteitenoverzicht. Na elke activiteit legt hij of zij zelf signalen vast over bereik, tevredenheid en ervaren effectiviteit. De buurtsportcoach geeft aan welke rol hij of zij heeft en welke doelgroep en welk doel centraal staan. Dat maakt vergelijking tussen verschillende buurtsportcoaches mogelijk. Deelnemers en partners geven eenvoudig hun mening via vragenlijsten die je door de koppeling met inschrijflijsten heel eenvoudig kunt versturen. Dit vormt input voor evaluatiegesprekken en bijsturing.
  • Je krijgt real time informatie via een dashboard. En met de rapportagetool krijg je alle resultaten netjes gepresenteerd voor evaluatie, verantwoording en verbeterplannen.
  • Het is ook mogelijk om inzichten tussen verschillende typen en rollen te vergelijken op korte en lange termijn. 

Buurtsportcoach Kompas

Het instrument voor meer inzicht in het werk van de buurtsportcoach voor evaluatie en bijsturing. Vind de tool op: Buurtsportcoach Kompas.

Meer over MEIVO

We zetten op een rij wanneer en hoe je het MEIVO instrument inzet:

  • MEIVO is bedoeld voor projectleiders van lokale sport- en beweegprojecten. Die projectleider kan een buurtsportcoach zijn, maar dat hoeft niet. 
  • Met MEIVO evalueer je het proces van een project. En het laat zien hoe deelnemers het project ervaren hebben. 
  • MEIVO werkt met kant-en-klare vragenlijsten vooraf, tijdens en na afronding van een project. De resultaten zijn inzichtelijk via een dashboard.
  • Met inzichten uit MEIVO kun je de kwaliteit van dit specifieke project verbeteren. 
  • MEIVO is niet geschikt voor effectevaluatie en niet bedoeld voor eenmalige activiteiten.

MEIVO

Bekijk en probeer MEIVO op Kenniscentrumsportenbewegen.nl. Hét digitale instrument waarmee je makkelijk je sport- en beweegproject kunt monitoren en evalueren. Zet het in voor jouw project.

Conclusie en advies

Hopelijk heb je door het lezen van dit artikel meer inzicht gekregen in de twee instrumenten. En: je hoeft dus niet te kiezen.

We adviseren je om in elk geval het Buurtsportcoach Kompas in te zetten in jouw gemeente. Hiermee verkrijg je continu inzicht in opbrengsten van werkzaamheden van de buurtsportcoach. Dit is waardevol voor zowel het dagelijkse werk van de buurtsportcoach, als voor beleid en verantwoording op de langere termijn.

Tot slot adviseren we je om projectleiders (aanvullend) MEIVO te laten inzetten als je het proces van één specifiek project uitgebreider wilt evalueren.

Meer weten?

Heb je vragen over dit artikel, of over deze tools? Neem dan contact op met Niels van Weert van Buurtsportcoach Kompas of Rebecca Beck van Kenniscentrum Sport & Bewegen.


Artikelen uitgelicht


Beleid
In de wijk
public, professional
instrument
beleidsontwikkelingen, buurtsportcoachregeling, monitoring en evaluatie