Alles over sport logo

Nieuwe mogelijkheden voor Europese financiering van sportprojecten

De whitepaper ‘Europese financieringsmogelijkheden voor sport en bewegen’ van Kenniscentrum Sport & Bewegen geeft overzicht van Europese subsidies op het gebied van sport en bewegen. Dit om Nederlandse sportorganisaties, universiteiten, kennisinstellingen en sportinnovatie-bedrijven inzicht te bieden in de financieringsmogelijkheden. Dit artikel belicht de hoogtepunten van deze whitepaper en bevat drie voorbeelden van Nederlandse deelname aan Europese subsidietrajecten in sport.

De Europese financieringsmogelijkheden op het gebied van sport en bewegen van de Europese Unie (EU) zijn samengevat in de derde editie van de whitepaper Europese financieringsmogelijkheden voor sport en bewegen. Hierin staan ook openstaande calls die in oktober 2021 bekend zijn en die een deadline hebben in 2021 en 2022. De EU verstrekt subsidies voor een groot aantal onderwerpen in een verschillende sectoren. Eens per zeven jaar bepaalt de EU de hoofdlijnen van deze programma’s. De huidige programma’s lopen van 2021 tot 2027. Op de website van de Europese Commissie vind je een overzicht alle financieringsmogelijkheden (subsidies en aanbestedingen), inclusief de huidig openstaande calls en deadlines.

Subsidiedatabase

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een compleet overzicht van subsidies nationaal en internationaal. Zoek in de subsidiedatabase.

Erasmus+ Sport

De EU ondersteunt met Erasmus+ de sectoren onderwijs, jeugd en sport in lidstaten. Het onderdeel Erasmus+ Sports richt zich als enige op sport. Het totale budget voor 2021-2027 bedraagt € 28,4 miljard (was € 14,7 miljard in 2014-2020). Voor de sport komt in 2021-2027 € 470 miljoen beschikbaar (was € 265 miljoen in 2014-2020).

De belangrijkste doelstellingen van Erasmus+ Sport:

 1. Het aanpakken van transnationale bedreigingen van sport, zoals doping, wedstrijdvervalsing, geweld, racisme en intolerantie.
 2. De ondersteuning van goed bestuur op sportgebied en verbetering van onderwijs en opleiding van sporters, in het bijzonder ondersteuning bij dubbele loopbanen van sporters en verduurzaming van vrijwillige sportstructuren.
 3. Het bevorderen van sociale integratie, gelijke kansen en gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging door deelname aan sport.

Ook is er aandacht voor overkoepelende thema’s als duurzaamheid, Europese waarden, digitalisering en inclusie en diversiteit. De subsidiemogelijkheden binnen Erasmus+ richten zich op netwerkvorming, uitwisseling van kennis en implementatie. Het programma is dus niet gericht op onderzoeks- of innovatieprojecten.

De volgende acties ondersteunt Erasmus+ Sport:

 1. Cooperation Partnerships (subsidiebedrag: € 120.000, € 250.000 of € 400.000, projectduur: 12 tot 36 maanden);
 2. Small-scale Partnerships (subsidiebedrag: € 30.000 of € 60.000, projectduur: 6 tot 24 maanden);
 3. Not-for-profit sport events (subsidiebedrag: € 200.000, € 300.000 of € 450.000, projectduur: 12 tot 18 maanden).

Erasmus+ Sport aanvragen

Per jaar is er een call om subsidie aan te vragen. De aanvraagperiode 2021 is gesloten. Naar verwachting worden de calls voor 2022 in het najaar van 2021 gepubliceerd met een deadline in april 2022 (onder voorbehoud). Nederland is de afgelopen jaren als hoofdaanvrager in de subsidieprogramma’s van Erasmus+ Sport weinig vertegenwoordigd. Het aantal aangevraagde en toegekende projecten is relatief laag vergeleken met andere landen.

Andere regelingen vanuit de Europese Unie

Naast Erasmus+ Sport zijn er diverse mogelijkheden binnen andere EU-programma’s om projectvoorstellen in te dienen voor sport en bewegen, zoals programma’s gericht op onderzoek, bevorderen van gezondheid, werkgelegenheid, uitwisselingsprojecten voor jongeren of innovaties in het bedrijfsleven. Andere Europese programma’s voor onderzoek en innovatie zijn Horizon Europe en Europese Structuur- en Investeringsfondsen. Ook zijn binnen de Europese Directoraten-Generaal Volksgezondheid (Santé), Onderzoek en Innovatie (RTD) en Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW) financieringsmogelijkheden gekoppeld aan de beleidslijnen van het betreffende Directoraat-Generaal. Die beleidslijnen voor (andere) maatschappelijke thema’s kunnen relevant zijn voor sport en bewegen.

Het beleidsinstrumentarium van de Europese Commissie omvat meer dan subsidiëring. De Directoraten-Generaal kunnen ook gerichte opdrachten aanbesteden. Ook kan de Europese Commissie een coördinerende rol spelen bij het tot stand brengen van brede samenwerkingsprogramma’s voor prioritaire thema’s, waaronder de Joint Programming Initiatives (JPI) en de Green Deal.

Voorbeelden van subsidieaanvragen

Drie voorbeelden van Nederlandse deelname aan Europese sport- en beweegprojecten:

Gold in Education and Elite Sport (Erasmus+ Sport)

Startsein European Sports for All Games
Kick-off in het stadion van Cambuur van de European Sports for All Games op 26 januari 2018 (Bron: Tafisa)

Onder Erasmus+ Sport valt Gold in Education and Elite Sport (GEES), een samenwerkingsverband van negen Europese landen met NOC*NSF en Hogeschool Windesheim als Nederlandse deelnemers. Het doel van dit onderzoek was om de competenties (kennis, vaardigheden, ervaringen en attitudes) die topsporters nodig hebben te identificeren, zodat ze zelf succesvol een duale carrière (studie en topsport) kunnen voorbereiden, doorlopen en volbrengen. Ook werden de benodigde competenties en instrumenten in kaart gebracht die studie- en carrièrebegeleiders nodig hebben om studerende talenten en topsporters optimaal te ondersteunen.

Een ander voorbeeld is de ondersteuning van de TAFISA European Sports for All Games in Friesland (zomer 2018), waarvoor ook Erasmus+ subsidie was verkregen.

PreventIT (Horizon 2020)

PreventIT.eu valt onder de pijler Maatschappelijke Uitdagingen van Horizon 2020 (de voorloper van Horizon Europe). Dit project wil risico’s voor mobiliteitsproblemen bij ouderen in een vroeg stadium herkennen en tegelijkertijd gedragsverandering bij ouderen bewerkstelligen door gebruik van smartphones en smartwatches. De mobiele technologie stimuleert tot eigen regie op het gebied van gezondheid en functioneren door het aannemen van een gezonde, actieve leefstijl. Dit door Horizon 2020 ondersteunde project kent een sterk interdisciplinair consortium, met Bewegingswetenschappen van de VU als Nederlandse partner.

ProFit en Nano4Sports (Interreg: Europees Structuur- en Investeringsfonds)

Interreg is de verzamelnaam van programma’s die als doel hebben internationale samenwerking tussen regio’s te stimuleren. Deze samenwerking is vooral gericht op economische ontwikkeling, bijvoorbeeld door gezamenlijke innovatie en het uitwisselen van good practices. Voorbeelden van sportprojecten binnen Interreg zijn ProFit en Nano4Sports. ProFit stimuleert innovatie en nieuwe business creation in de sportsector door het ontwikkelen van een EU-netwerk van field-labs gericht op sport. Nano4Sports.eu heeft als doel om innovatie in het sport-, beweeg- en gezondheidsdomein te stimuleren door nieuwe innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Bedrijven konden hiervoor innovatieprojecten indienen. Bij beide initiatieven is het cluster Sports & Technology betrokken.

Tips voor een EU-subsidieaanvraag

De doelstellingen van het huidige Europese beleid zijn terug te vinden in de subsidievoorwaarden. Als het project daar niet bij aansluit, maak je geen kans op ondersteuning. Ook is samenwerking met organisaties uit andere EU-landen noodzakelijk. Vaak moeten minstens vijf EU-landen meewerken. De precieze voorwaarden kunnen per (deel)regeling verschillen. Dat geldt ook voor de noodzakelijke eigen bijdrage.

Verder is het aan te raden om, voordat je een aanvraag gaat doen, stil te staan bij de hoeveelheid werk die de meeste Europese subsidieaanvragen met zich meebrengen. De voorbereiding kost over het algemeen veel tijd en de verantwoording moet heel precies gedaan worden.

Tot slot een belangrijk advies uit de whitepaper: budget moet niet de doorslaggevende beweegreden zijn om gebruik te willen maken van Europese financiering. Kennisdeling, het opdoen van nieuwe vaardigheden en netwerkcontacten, samenwerking met ander typen organisaties en het verkrijgen van nieuwe perspectieven en ideeën zijn belangrijke argumenten om aan een Europees project deel te nemen.

Ook worden Europese projecten vaak benut om toekomstbestendige vaardigheden op te doen om met complexe innovatie om te gaan. Zoek naar partners met aanvullende competenties en met energie en plezier in het onderwerp: dat is de basis van een succesvol EU-project.

Tips voordat je begint met een aanvraag

Dien een project bij de EU in als:

 • je project aansluit bij de doelstellingen van Europa, zoals vermeld in de subsidievoorwaarden;
 • je samenwerking hebt gevonden met organisaties uit andere EU-landen;
 • je weet wat de eigen bijdrage is en je dit ook kunt financieren;
 • je rekening hebt gehouden met veel werk voor een aanvraag;
 • je secuur bent in verantwoording achteraf.

Meer informatie over Europese subsidies

Er zijn diverse websites met informatie over Europese programma’s beschikbaar:

In samenwerking met vindsubsidies.nl is door Kenniscentrum Sport & Bewegen een Sport subsidiedatabase ontwikkeld. Hierin worden ook Europese calls meegenomen. Deze zijn ‘ongefilterd’, organisaties moeten zelf de link met sport en bewegen maken.

Meer lezen?

Heb je vragen over Europese financieringsmogelijkheden op het gebied van sport en bewegen, neem dan contact op met Jacqueline Kronenburg van Kenniscentrum Sport & Bewegen.


Thema

Artikelen uitgelicht


Beleid
Sport en Europa
professional
financiering en subsidies