Alles over sport logo

Nieuwe mogelijkheden voor Europese financiering van sportprojecten

Kenniscentrum Sport heeft een actueel overzicht gemaakt van Europese subsidies voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen, inclusief de data wanneer ‘calls’ sluiten.

De ‘whitepaper’ is speciaal bedoeld voor alle organisaties, universiteiten/hogescholen en bedrijven die deze financieringsmogelijkheden willen benutten. In dit artikel worden de highlights van deze uitgebreide inventarisatie belicht. En worden drie voorbeelden uitgelicht van Nederlandse deelname aan dergelijke Europese subsidietrajecten in de sport.

Europese subsidies

De Europese Unie verstrekt subsidies voor een groot aantal onderwerpen in een groot aantal sectoren. Eens per zeven jaar wordt het beleid van de EU en de hoofdlijnen van deze programma’s bepaald. De huidige programma’s lopen van 2014-2020. Tussentijds worden er, afhankelijk van het programma, prioriteiten vastgesteld en aangepast. In het najaar van 2017 zijn vele nieuwe oproepen tot het indienen van projecten (calls for proposals) gepubliceerd die interessant zijn voor sport- en beweegprojecten.

Erasmus+/ Sport

Er is slechts één programma, of beter nog: programmaonderdeel, dat zich specifiek op sport richt. Dit is het programma Erasmus+/ Sport. Het Erasmus+ sportprogramma kent jaarlijkse subsidieronden. In 2018 is € 37,4 miljoen beschikbaar vanuit Erasmus+/ Sport.

De belangrijkste doelstellingen van het sportprogramma zijn:

  1. Het aanpakken van transnationale bedreigingen van sport, zoals doping, wedstrijdvervalsing, geweld, racisme en intolerantie.
  2. De ondersteuning van goed bestuur op sportgebied en verbetering van onderwijs en opleiding van sporters, in het bijzonder ondersteuning bij dubbele loopbanen van sporters en verduurzaming van vrijwillige sportstructuren.
  3. Het bevorderen van sociale integratie, gelijke kansen en gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging door deelname aan sport.

De subsidiemogelijkheden binnen Erasmus+ richten zich doorgaans op netwerkvorming, uitwisseling van kennis en implementatie. Het programma is dus niet zozeer gericht op onderzoeks- of innovatieprojecten. De volgende acties worden door Erasmus+/ Sport ondersteund:

  • Samenwerkingsverbanden (Collaborative partnerships) voor de ontwikkeling, overdracht en/of implementatie van innovatieve praktijken in sport en lichaamsbeweging.
  • Organisatie van Europese niet-commerciële sportevenementen (Not-for-Profit European Sport Events) die wel of niet gekoppeld zijn aan de Europese week van de sport.

Erasmus+/ Sport aanvragen in Nederland

Nederland is echter als hoofdaanvrager in de subsidieprogramma’s van Erasmus+/ Sport vaak niet goed vertegenwoordigd. Het aantal aangevraagde en toegekende projecten is relatief laag vergeleken met andere landen. Tot op heden wordt er dus door Nederlandse organisaties, universiteiten, hogescholen en bedrijven die aan sport en bewegen werken, maar ook sportbonden en andere actoren, weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die Europa biedt.

Nederland vraagt relatief nog weinig subsidie aan bij Erasmus /Sport

Andere regelingen vanuit de Europese Unie

Naast het Erasmus+/ Sport programma zijn er diverse mogelijkheden binnen andere EU- programma’s om projectvoorstellen in te dienen die met sport en/of bewegen te maken hebben. Hierbij is het belangrijk om altijd goed aan te sluiten bij de doelen van dat specifieke programma. Programma’s die gaan om onderzoek, bevorderen van gezondheid, werkgelegenheid, uitwisselingsprojecten voor jongeren of innovaties in het bedrijfsleven kunnen allemaal een sport-dimensie hebben.

De twee belangrijkste regelingen van de Europese Commissie die naast Erasmus+/ Sport mogelijkheden bieden voor onderzoek en innovatie gericht op sport en bewegen zijn Horizon 2020 en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen. Daarnaast zijn er binnen de Europese Directoraten-Generaal Volksgezondheid (Santé), Onderzoek en Innovatie (RTD) en Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW) financieringsmogelijkheden die gekoppeld zijn aan de beleidslijnen van het desbetreffende Directoraat-Generaal. Die beleidslijnen voor (andere) maatschappelijke thema’s kunnen relevant zijn voor sport en bewegen. Zij bevatten echter geen rechtstreekse financieringsmogelijkheid voor sportonderzoek en -innovatie.

Tenslotte omvat het beleidsinstrumentarium van de Europese Commissie meer dan subsidiëring. De Directoraten-Generaal kunnen ook gerichte opdrachten aanbesteden. Daarnaast kan de Europese Commissie een coördinerende rol spelen bij het tot stand brengen van brede samenwerkingsprogramma’s voor prioritaire thema’s, waaronder de zogenaamde Joint Programming Initiatives (JPI).

Inventarisatie Europese financieringsmogelijkheden sport en bewegen

De nieuwe Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen binnen de diverse Europese programma’s zijn recent samengevat. In deze inventarisatie staan de meest relevante programma’s en openstaande calls die op dit moment (december 2017) bekend zijn en die een deadline hebben in 2018. Deze inventarisatie is niet uitputtend en geeft een indicatie van de grote diversiteit aan financieringsmogelijkheden voor sportprojecten. Op de site van de Europese Commissie is een overzicht te vinden van alle financieringsmogelijkheden (subsidies en aanbestedingen), inclusief de huidig openstaande calls en deadlines.

Een compleet overzicht van subsidies nationaal en internationaal? Zoek in onze subsidiedatabase.

Voorbeelden van interessante oproepen

Drie voorbeelden van Nederlandse deelname aan Europese sport- en beweegprojecten:

Gold in Education and Elite Sport (Erasmus+/ Sport)

Europese vlag met een engelse tekst die verwijst naar het Erasmus+ programma
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Onder Erasmus+/ Sport valt Gold in Education and Elite Sport (GEES), een samenwerkingsverband van 9 Europese landen met NOC*NSF en Hogeschool Windesheim als Nederlandse deelnemers. Het doel van dit onderzoek was om de competenties (kennis, vaardigheden, ervaringen en attitudes) te identificeren die topsporters nodig hebben, zodat ze zelf succesvol een duale carrière (studie en topsport) kunnen voorbereiden, doorlopen en volbrengen. Ook werden de benodigde competenties en instrumenten in kaart gebracht die studie- en carrièrebegeleiders nodig hebben om studerende talenten en topsporters optimaal te ondersteunen.

Startsein European Sports for All Games
Kick-off in het stadion van Cambuur van de European Sports for All Games op 26 januari 2018 (Bron: Tafisa)

Een nieuw voorbeeld is de ondersteuning van de TAFISA European Sports for All Games in Friesland in zomer 2018, waarvoor ook Erasmus+ subsidie is verkregen.

PreventIT (Horizon 2020)

Logo Horizon 2020
Logo Horizon 2020

PreventIT valt onder de pijler Maatschappelijke Uitdagingen van Horizon 2020. Dit project wil risico’s voor mobiliteitsproblemen bij ouderen in een vroeg stadium kunnen herkennen en tegelijkertijd gedragsverandering bij ouderen bewerkstelligen door gebruik van smartphones en smartwatches. De mobiele technologie stimuleert hen tot eigen regie op het gebied van gezondheid en functioneren door het aannemen van een gezonde, actieve leefstijl. Dit door Horizon 2020 ondersteunde project kent een sterk interdisciplinair consortium, met Bewegingswetenschappen van de VU als Nederlandse partner.

ProFit en Nano4Sports (Interreg: Europees Structuur- en Investeringsfonds)

Flyer Nano4Sports
(Bron: Interreg)

Interreg is de verzamelnaam van programma’s die als doel hebben internationale samenwerking tussen regio’s te stimuleren. Deze samenwerking is vooral gericht op economische ontwikkeling, bijvoorbeeld door gezamenlijke innovatie en het uitwisselen van good practices. Voorbeelden van sportprojecten binnen Interreg zijn ProFit en Nano4Sports. ProFit stimuleert innovatie en nieuwe business creation in de sport sector door het ontwikkelen van een EU-netwerk van field-labs gericht op sport. Nano4Sports heeft als doel om innovatie in het sport-, beweeg- en gezondheidsdomein te stimuleren door nieuwe innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Bedrijven konden hiervoor tot eind november 2017 innovatieprojecten indienen. Bij beide initiatieven is Sports & Technology betrokken.

Tips voordat je begint met een aanvraag

Dien alleen een project bij de EU in als:

  • je project aansluit bij de doelstellingen van Europa, zoals vermeld in de subsidievoorwaarden;
  • je samenwerking hebt gevonden met organisaties uit andere EU-landen;
  • je weet wat de eigen bijdrage is en je dit ook kunt financieren;
  • je rekening hebt gehouden met veel werk voor een aanvraag;
  • je secuur bent in verantwoording achteraf.

Informatie over subsidieaanvragen

De doelstellingen van het huidige Europese beleid zijn rechtstreeks terug te vinden in de subsidievoorwaarden. Als het project daar niet bij aansluit, maak je eigenlijk geen kans op ondersteuning. Ook is doorgaans samenwerking met organisaties uit andere EU-landen noodzakelijk. Vaak moeten minstens vijf EU-landen meewerken. De precieze voorwaarden kunnen per (deel)regeling verschillen. Dat geldt ook voor de noodzakelijke eigen bijdrage. Die percentages verschillen. Tenslotte is het aan te raden om, voordat je een aanvraag gaat doen, stil te staan bij de hoeveelheid werk die de meeste Europese subsidieaanvragen met zich meebrengen. De voorbereiding kost over het algemeen veel tijd en de verantwoording moet heel precies gedaan worden.

Websites met informatie over Europese subsidies

Er zijn diverse websites met informatie over Europese programma’s beschikbaar, waaronder:

In samenwerking met vindsubsidies.nl is door Kenniscentrum Sport & Bewegen op vindsubsidies.nl een Sport subsidiedatabase ontwikkeld (https://www.vindsubsidies.nl/sks/). Hierin worden ook Europese calls meegenomen. Deze zijn echter ‘ongefilterd’ en de link met sport en bewegen moet door organisaties zelf gemaakt worden.

Vragen over Europese financieringsmogelijkheden?

Heb je als professional vragen over Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen, neem dan contact op met Dorien Dijk van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Meer lezen?

Artikelen uitgelicht


Beleid
professional
financiering en subsidies