Sluiten

Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI) in de basiszorgverzekering

Artikel

Publicatiedatum 21 juni 2018

Er bestaan veel interventies om mensen met overgewicht en gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico’s te begeleiden naar een gezonde leefstijl. Erkende Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI’s) zitten vanaf 1 januari 2019 in de basis zorgverzekering.

In dit artikel informeren we je over de stand van zaken en geven we inzicht in de eisen die worden gesteld aan erkende GLI’s en aan de professionals die ze uitvoeren. We zoomen in op wat wel en niet wordt vergoed en op waar kansen liggen voor sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches en iedereen die hier meer over wil weten.

Wat is een GLI

Een GLI is een aanpak die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. Alleen bewezen effectieve GLI’s maken kans op vergoeding vanuit de basis zorgverzekering. Diverse professionals zijn betrokken bij de uitvoering van zo’n GLI, waaronder de leefstijlcoach. Ook aan de professionals die de GLI uitvoeren, worden bepaalde eisen gesteld. We lichten het in dit artikel verder toe.

Welke GLI's komen in de basisverzekering?

Sinds januari 2019 kunnen huisartsen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een gecombineerde leefstijlinterventie. Het RIVM heeft nu drie interventies erkend op het niveau effectiviteit in het erkenningstraject. Het gaat om Beweegkuur, SLIMMER en COOL.

Het is aan de zorgverzekeraars om te besluiten welke van deze programma’s zij willen vergoeden en contracteren. Op Arts en Leefstijl vind je een overzicht (sociale kaart) met zorggroepen en zorgprofessionals die momenteel contractafspraken met zorgverzekeraars hebben gemaakt.

Welke eisen worden gesteld aan een erkende GLI?

In het voorstel van de minister, worden bepaalde eisen aan GLI’s gesteld, om voor erkenning – en dus voor vergoeding – in aanmerking te komen. We zetten die eisen op een rij.

 • Opzet: een GLI is een interventie of programma gericht op een combinatie van het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering.
 • Illustratie ter ondersteuning van de tekst
  (Foto: Dirk Schaars)

  Doelgroep: de GLI’s die in aanmerking komen voor vergoeding moeten zich richten op volwassenen vanaf een matig verhoogd Gewichtsgerelateerd GezondheidsRisico. In Nederland komen er potentieel 5 miljoen mensen in aanmerking, zie overzicht.

 • Doel: GLI’s kunnen meerdere doelen hebben, maar voor vergoeding is het belangrijk dat ‘gewichtsreductie’ de voornaamste uitkomstmaat is. Daarnaast is relevant dat een erkende GLI zich richt op blijvende gedragsverandering rond de gezonde leefstijl (voedingspatroon, lichamelijke activiteit en slaap), het effect op comorbiditeit en risicofactoren en op de kwaliteit van leven.
 • Effectiviteit: zoals gezegd komen alleen GLI’s in aanmerking voor vergoeding, waarvan de effectiviteit ook daadwerkelijk is vastgesteld. Een interventie moet minimaal erkend zijn op het RIVM-niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’.
 • Verbinding zorg & sociaal domein: de minister stelt in zijn voorstel ook de voorwaarde dat een effectieve GLI een goede verbinding legt tussen de zorg en het sociale domein. Om structurele gedragsverandering te realiseren, heb je naast de zorg immers ook andere partners in het sociale domein nodig.Bijvoorbeeld om te borgen dat ‘patiënten’ ook na het GLI-programma aansluiting vinden bij sport- en beweegaanbod in de wijk of de lokale sportsector.Om dit te verwezenlijken zijn soms inspanning nodig zoals het maken van een sociale kaart van het lokale sportaanbod. De kosten voor dit type werkzaamheden – die dus naast daadwerkelijke ‘behandeling’ plaatsvinden – kunnen eventueel ook vergoed worden vanuit de basis zorgverzekering. Hoe dit er concreet uit gaat zien, is nog onduidelijk.
 • Duur: een erkende GLI heeft een looptijd van 2 jaar. Het 1e jaar staat in het teken van begeleiding, het 2e jaar is vooral gericht op terugvalpreventie.
 • Intensiteit: een erkende GLI kan als volgt opgebouwd zijn (gebaseerd op de COOL-interventie, zie voorbeeld verderop):
  • Een intake a 60 minuten
  • Een behandelfase van acht maanden die bestaat uit:
   • 2 individuele consulten a 45 minuten;
   • 8 groepsbijeenkomsten a 90 minuten + 30 minuten indirecte patiëntgebonden tijd voor voorbereiding en verslaglegging;
   • Een gemiddelde groepsgrootte van zeven personen;
   • Een eindevaluatie a 60 minuten.
   • Ruimte voor coördinatie en afstemming a 60 minuten.
  • Een onderhoudsfase van 16 maanden die bestaat uit dezelfde omvang in uren als de intake en de behandelfase.

Welke professionals zijn betrokken bij uitvoer van de erkende GLI?

 • Huisarts(praktijk): deze stelt de indicatie dat een ‘patiënt’ in aanmerking komt voor een GLI. De huisarts verwijst naar de professionals die de GLI uitvoeren, en ontvangt van hen ook een terugkoppeling. De huisartsenpraktijk hoeft dus niet zelf de GLI uit te voeren – en krijgt dus ook een vergoeding vanuit de verzekering.
 • Uitvoerders van de GLI: verschillende soorten professionals kunnen een vergoeding krijgen voor de uitvoer van een erkende GLI. Als voorbeelden worden genoemd: POH-ers, diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, leefstijlcoaches. Zij kunnen individueel of in teamverband een erkende GLI aanbieden.Het voorstel van de minister stelt wel eisen aan de competenties van de professionals die een erkende GLI mogen uitvoeren. De precieze eisen deze worden bepaald door de specifieke in te zetten interventie en staan dus niet bij voorbaat vast.Het advies (dus geen verplichting) van Zorginstituut Nederland aan verzekeraars: eis minimaal HBO-leefstijlcoach niveau. Het is aan verzekeraars om bijvoorbeeld te verlangen via registers aan eventuele kwaliteitsbewaking te doen. Voorbeeld: kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland, de BLCN (www.blcn.nl)

Wat is de vergoeding?

Onderstaand een overzicht van de vergoeding die professionals kunnen krijgen voor de uitvoer van een erkende GLI.

 • Maximale vergoedingen zijn circa € 400 per deelnemer per jaar. Hierbij wordt uitgegaan van een kostprijs van € 58 per uur (integrale kostprijs, prijspeil 2019).
 • Eigen risico: de GLI valt buiten het verplichte eigen risico.
 • Tarieven van professionals kunnen met 10% verhoogd worden indien zij met verzekeraars extra schriftelijke afspraken maken over innovatie en kwaliteit.
 • Onder de vergoeding valt ook indirecte tijd om bijvoorbeeld groepsbehandelingen voor te bereiden.
 • Onder de vergoeding valt niet het begeleiden bij bewegen zonder dat er sprake is van een medische indicatie. Begeleiden bij het alledaags bewegen, bijvoorbeeld sporten, buitenactiviteiten en sociaal aanbod vallen dus buiten de GLI.

Hier vind je de inkoopvoorwaarden van enkele grote zorgverzekeraars:

Overigens komt De Friesland Zorgverzekeraar met een interessant initiatief. In 2020 willen zij een eigen GLI beginnen waarin extra invulling gegeven wordt aan de verbinding met het sociale domein en de sociale cohesie onder de deelnemers aan een GLI.

Onderstaand geven we nog een voorbeeld van een GLI en proberen we in kaart te brengen waar de kansen liggen voor de sportsector, buurtsportcoaches en interventie eigenaren.

Wat betekent dit voor de sportsector?

Voor sportaanbieders (fitness aanbieders, sportverenigingen, wandeltrainers, enz.) is belangrijk te beseffen dat het sportaanbod zélf geen aanspraak kan maken op vergoeding. Sportaanbieders die leefstijlcoaching (op HBO-niveau) aanbieden, kunnen dit wel vergoed krijgen – mits vormgegeven middels een erkende GLI.

Door de opname van de GLI in de basisverzekering mag je wél verwachten dat er meer mensen naar geschikt sportaanbod verwezen gaan worden en dat je mogelijk meer leden of klanten krijgt. Het is dus belangrijk om enerzijds geschikt aanbod voor deze doelgroep (mensen met matig GGR) te ontwikkelen. En anderzijds om goede contacten met zorgverleners (huisartsen, leefstijlcoaches, fysiotherapeuten, diëtisten) aan te gaan, zodat die jou weten te vinden voor verwijzing. Zie ook onder bij ‘Verder lezen’.

Wat betekent dit voor buurtsportcoaches

Illustratie ter ondersteuning van de tekst
(foto: Dirk Schaars)

De buurtsportcoach kan een rol hebben als verbinder tussen de zorg- en de sportsector. Deze verbinding wordt belangrijker nu verwacht mag worden dat meer mensen binnen de GLI verwezen gaan worden naar sportaanbod. In de COOL interventie wordt de rol van buurtsportcoach als volgt beschreven:

‘voor de leefstijlcoach is de buurtsportcoach het aanspreekpunt over het beweegaanbod in de wijk. Daarnaast is de buurtsportcoach een vaste gastspreker tijdens de groepssessie over beweging. Zo komen de deelnemers op een laagdrempelige manier in contact met het sportaanbod in hun eigen wijk. De buurtsportcoach krijgt op zijn beurt directe terugkoppeling van de deelnemers over eventuele lacunes in het huidige beweegaanbod in hun wijk of gemeente.’

Wat betekent dit voor interventie-eigenaren?

 • GLI’s die al erkend zijn: deze ontwikkeling biedt nieuwe kansen. Er zal waarschijnlijk meer vraag komen naar deze interventies. Goede afspraken met financiers (zorgverzekeraars) en de daadwerkelijke uitvoerders (zie onder kopje ‘welke professionals zijn betrokken bij uitvoer’) lijken essentieel. Voor zover bekend bevat de huidige bekostiging alleen vergoeding voor de uitvoerders van de GLI (dat is vaak niet de interventie-eigenaar zelf). Interventie-eigenaren zullen dus op een andere manier financiering voor hun activiteiten moeten vinden.
 • GLI’s die nog niet erkend zijn: een erkenning dat jouw interventie bewezen effectief is, is een harde voorwaarde voor vergoeding. Het kan nu dus nog aantrekkelijker zijn om je interventie te laten erkennen. Hier vind je meer informatie over de erkenning van effectieve interventies en de bewijzen die je moet kunnen leveren over effectiviteit.
 • Sportinterventies voor mensen met GGR (voorbeelden): deze interventies worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Door structureel aanbieden van leefstijlbegeleiding, mag wel verwacht worden dat de vraag naar deze sportinterventies toe zal nemen.

Verder lezen?

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.