Alles over sport logo

Sport- en beweegloket Helmond krijgt steeds meer vorm

Uit grootschalig onderzoek naar clubondersteuning blijkt dat het voor sportclubs en -ondernemers niet altijd duidelijk is wat het aanbod is, of waar ze terechtkunnen. Het advies dat volgde is om in elke gemeente een duidelijk aanspreekpunt (of loket) in te richten. Gemeente Helmond brengt dit advies al in de praktijk.

Helmondse visie op clubondersteuning

Rob van der Wijst, algemeen manager van stichting Jibb+: “Onze organisatie maakt sport, bewegen en gezonde voeding toegankelijk voor heel Helmond. Sportaanbieders vervullen daarbij een belangrijke rol. Er zijn in Helmond veel ondersteuningsmogelijkheden voor sportclubs en -ondernemers, maar juist daarom is het van belang dat we dit goed organiseren. In dat opzicht sluit onze visie op clubondersteuning naadloos aan bij het advies uit het onderzoek. Praktisch gezien is ons sport- en beweegloket al in januari 2023 gestart. Hier kunnen Helmondse sportclubs en ondernemende sportaanbieders terecht met hun vragen. De betrokken partijen zorgen vervolgens in goed overleg voor de juiste oplossing.”

Sport- en beweegloketten

Een sport- en beweegloket is de plek waar sportaanbieders terechtkunnen met hun vragen. Van hieruit vindt gecoördineerd afstemming plaats. De exacte inrichting van het lokale sport- en beweegloket is afhankelijk van de lokale situatie. Meer over sport- en beweegloketten.

Clubondersteuning formeel ondergebracht bij Jibb+

Om te begrijpen waar Helmond nu staat, moeten we beginnen bij de oprichting van Jibb+, 12,5 jaar geleden. Rob: “Toen ontstonden al de eerste contouren van wat we nu clubondersteuning noemen. We hadden al contact met een aantal clubs, maar de focus lag toen vooral op jeugd, op het sportaanbod en op het organiseren van sportieve activiteiten. Door de jaren heen kwam hier steeds meer bij kijken.”

Door de warme banden van Jibb+ met de Helmondse sportclubs en ondernemende sportaanbieders, koos de gemeente ervoor om de clubondersteuning vanaf 2023 formeel bij Jibb+ onder te brengen. Rob: “Wij hadden al enkele jaren structureel overleg met de betrokken partijen, zoals de gemeente en enkele sportbonden. Deze afstemming is essentieel, want bij bepaalde uitdagingen kun je niet zonder de expertise van die partners. Bijvoorbeeld als het gaat om accommodatieonderhoud of ondersteuning op sporttechnisch vlak.”

Vijf aanspreekpunten

“Om duidelijkheid te scheppen, ons loket is niet zozeer een fysieke plek waar een club letterlijk aan kan kloppen”, verheldert Rob. “In ons geval bestaat de ‘voorkant’ van het loket uit vijf aanspreekpunten die samen alle sportclubs en ondernemende sportaanbieders in de elf wijken in Helmond onder hun hoede nemen. Deze vijf aanspreekpunten hebben jaarlijks tenminste twee keer proactief contact met elke sportclub en -ondernemer. Daarnaast organiseren we diverse overleggen per sport. Zo is er het tennisoverleg en het zwemsportoverleg. Daarbij sluiten – naast de clubs en ondernemers – in principe ook de bond en de gemeente aan. Met de KNLTB bepalen we bovendien samen de agenda.”

Ook organiseren Rob en zijn collega’s sportcafés en één keer per jaar een groter evenement: ‘De Thuiswedstrijd’. Rob: “We werken er naartoe om de jaarkalender voortaan in gezamenlijkheid af te stemmen, met de sportbonden, de gemeente en de lokale vertegenwoordigers van Rabo ClubSupport. Verder versturen we iedere zes weken een nieuwsbrief, bieden we informatie op onze website en nodigen we sportclubs en ondernemers uit om met hun hulpvraag bij ons aan te kloppen. We bereiken daarmee veruit het grootste deel van alle Helmondse sportaanbieders.”

Grote en kleine hulpvragen

“De hulpvragen komen meestal binnen via de vijf aanspreekpunten en tijdens de bijeenkomsten”, vertelt Rob. “Steeds vaker zien we dat sportclubs en ondernemers zich ook op eigen initiatief bij ons melden. De aanspreekpunten maken altijd de eerste afweging. Kleine hulpvragen handelen zij zelfstandig af. Bij specifieke vraagstukken schakelen ze door naar de lokale adviseurs. Samen bepalen zij welke partij de hulpvraag het beste op kan pakken. Soms doet de adviseur dit zelf, eventueel met hulp van de services uit het Sportakkoord. In andere gevallen schakelen ze de gemeente, Rabo ClubSupport of de bond in. Sportspecifieke vraagstukken pakken we altijd samen met de desbetreffende sportbond op.”

Samenwerking ‘aan de achterkant’

De ‘achterkant’ van het sport- en beweegloket in Helmond is ook steeds beter georganiseerd. Met de hulp van Johan Vermeulen, procesbegeleider vanuit Sportakkoord, en Paul Broers, adviseur lokale sport regio Zuidoost-Brabant, werden afspraken gemaakt met de Rabobank in de regio over de rol van Rabo ClubSupport. Ook is het contact met een aantal bonden geïntensiveerd. Rob: “Om een goede samenwerking met bonden te realiseren is het belangrijk dat je open en eerlijk naar elkaar bent: welke ambities heeft de bond? En welke ambities hebben wij? Uiteindelijk staat bij iedereen de best mogelijke ondersteuning voor de sportaanbieders centraal. Dat is het vertrekpunt.”

Dit leidde in Helmond tot duidelijke afspraken met onder meer de KNHB, Nevobo, KNKV, KNLTB en de KNVB. “We overleggen regelmatig over lopende zaken en trekken we samen op bij bijeenkomsten. Uitgangspunt is dat we elkaar op de hoogte houden waar nodig. Niet bij ieder wissewasje, maar als er iets speelt dat voor de ander van belang kan zijn, delen we dit met elkaar.” Rob geeft een voorbeeld: “In Helmond zijn verschillende tennisverenigingen bezig met de aanleg van padelbanen. Het loket zorgt voor afstemming tussen de clubs, de gemeente en de bond. De tennisverenigingen en ondernemende aanbieders profiteren hiervan, omdat het aanbod zo goed op elkaar en op de doelgroep wordt afgestemd.”

Bundelen van gezamenlijke hulpvragen

“Bijkomend voordeel van de intensievere samenwerking is dat we het tijdig herkennen als een hulpvraag bij meerdere aanbieders speelt. Zo organiseerden we al een opleiding trainer/coach voor pupillen, waar meerdere Helmondse voetbalverenigingen gezamenlijk aan meededen. Vanuit het loket brengen we de clubs bij elkaar en vragen we de opleiding aan, waarbij de KNVB in dit geval de opleider is.”

“Daarnaast opent er binnenkort een nieuw zwembad. Verschillende zwemverenigingen gaan de faciliteiten gebruiken. Aangezien elke vereniging het liefst op de meest ideale momenten het zwembad claimt, zijn wij als Helmonds sport- en beweegloket in gesprek gegaan met de verenigingen en de beheerder van het nieuwe zwembad. We faciliteren overleggen en zorgen dat elke partij tevreden is met het zwemrooster. Hierbij zie je ook dat een goede wisselwerking tussen ondernemende sportaanbieders en sportclubs helpt bij het organiseren van de sport.”

Aandachtspunten voor de toekomst

Rob: “Hoewel we goed bezig zijn met clubondersteuning hier in Helmond, zien we ook nog aandachtspunten. We willen bijvoorbeeld steeds meer hands-on ondersteuning bieden. Niet alleen adviseren, maar ook – waar nodig – helpen om het advies in de praktijk te brengen. Hoe we dit exact gaan doen is nog geen uitgemaakte zaak. Maar betaalde verenigingsmanagers of sportparkmanagers zouden in de toekomst een rol kunnen spelen.”

“Ook zou ik graag het contact met de kleine bonden willen versterken en met de grote bonden behouden. Niet elke bond heeft de personele middelen om in elke gemeente mee te praten over clubondersteuning. Door elkaar op te blijven zoeken over dit soort vraagstukken, komen we tot een nog betere samenwerking.”

Foto: BSR AGENCY / Joris Verwijst 


Onderwerpen

Dit artikel is ook getoond op Sportakkoord.nl

Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Vitale sportsector
Sportaanbieders
public, professional
praktijkvoorbeeld
samenwerken