Alles over sport logo

Sport in verkiezingsprogramma’s: blog

Op 15 maart 2017 waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Kenniscentrum Sport zocht in de verkiezingsprogramma’s naar aanknopingspunten voor sport, bewegen, vitaliteit en ander beleid dat invloed kan hebben op deze thema’s.

Regeerakkoord

In het najaar van 2017 werd het regeerakkoord van Rutte III gepresenteerd. Lees hier het artikel Regeerakkoord Rutte III over sport en bewegen

PvdA: professionele kracht op sportvereniging, samen bewegen op school en in de wijk, sport voor iedereen

Aanknopingspunten uit het concept-verkiezingsprogramma van de PvdA voor 2017:

 • De PvdA zet in op sport en samen bewegen op school, in de wijk en in verenigingsverband.
 • De naschoolse opvang op de school moet worden uitgebreid, zodat leerlingen er terechtkunnen van 7:30 tot 18:30 uur. Er is volop ruimte voor onder andere sport. Scholen kunnen zelfstandig het naschoolse aanbod aanbieden of hun gebouw ter beschikking stellen aan organisaties die dit verzorgen.
 • Voor studenten die hun studie combineren met een zorgtaak, ouderschap, bestuurswerk of bijzondere activiteiten als topsport komt er meer maatwerk.
 • Topsporters wil de PvdA financiële steun geven, zodat hun trainingen en prestaties niet in het geding komen.
 • De PvdA wil het sporten voor iedereen toegankelijk maken en trekt hiervoor structureel meer geld uit voor het Jeugdsportfonds ten behoeve van sport en spel voor de ruim 400.000 kinderen van wie de ouders de sportdeelname niet zelf kunnen betalen.
 • Sportverenigingen draaien op de inzet van vrijwilligers. De PvdA wil het mogelijk maken dat deze verenigingen een professionele kracht aanstellen om de continuïteit en kwaliteit van de sportvereniging te vergroten en zo bij te dragen aan meer binding in de samenleving.
 • Samen met de sportverenigingen wil de PvdA de inzet verbeteren om wangedrag te bestrijden op en langs de velden.
 • Omdat integratie de meeste kans van slagen heeft als mensen met diverse achtergronden elkaar ontmoeten in de wijk waar men woont, op de school en de sportclub, wil de PvdA onder andere investeren in een toegankelijke openbare ruimte waar voor iedereen plek is, in gemengde en brede scholen, in sport, cultuur en verenigingen en in wijkvoorzieningen zoals bibliotheken.
 • Sportinnovatie wordt gestimuleerd, zodat topsporters optimaal kunnen presteren aan de hand van de laatste inzichten en technieken. Als tegenprestatie verwacht de PvdA dat ze zich actief inzetten voor het enthousiasmeren van kinderen om te gaan sporten en bewegen.
 • Voor gestopte of geblesseerde topsporters komen programma’s die hen helpen een maatschappelijke carrière of studie te starten.
 • Illegale praktijken in de sport beïnvloeden niet alleen de betreffende wedstrijd en competitie, maar tasten ook het algemene vertrouwen in de sport aan. Fraude, matchfixing en witwasserij binnen het betaald voetbal moeten worden bestreden.
 • Preventieve maatregelen die de gezondheid vergroten wil de PvdA onderbrengen in het basispakket.
 • De PvdA wil met verzekeraars investeren in preventieve maatregelen, zoals meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten. Preventieve programma’s in buurten en wijken ter bevordering van de gezondheid van kinderen en hun ouders krijgen ook steun.

SP: drie uur gymles, norm buitenspeelruimte, Nationaal ZorgFonds

Download het verkiezingsprogramma van SP

Aanknopingspunten uit het concept-verkiezingsprogramma van de SP voor 2017:

 • De SP wil meer inzetten op preventie. De partij wil de sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen. Dit wil de SP ook in de wet vastleggen. Preventieve middelen waarvan het nut is aangetoond komen in het verzekerde pakket.
 • Ieder kind op de basisschool krijgt in ieder geval drie uur per week gymles van een vakdocent. Ieder kind moet na de basisschool kunnen zwemmen.
 • Kinderen moeten voldoende ruimte hebben om buiten te spelen. Te vaak verliezen kinderen het nu van een parkeerplaats, een winkelcentrum of de woningbouw. Daarom wil de SP een norm van drie procent voor de ruimte per woonwijk voor buitenspeelruimte.
 • Sport moet integer zijn. Fraude, corruptie, doping, matchfixing en agressie in de sport zullen daarom krachtig worden bestreden.
 • Er komt een Nationaal ZorgFonds, waardoor zorgverzekeraars niet meer nodig zijn. De tandarts, fysiotherapie en de geestelijke gezondheidszorg komen voor iedereen in het basispakket.

ChristenUnie: breedtesport, giften aan sportverenigingen aftrekbaar en preventiefonds

Download het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

Aanknopingspunten uit het concept-verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor 2017:

 • Particulieren worden voortaan fiscaal niet alleen gestimuleerd om aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instelling) te geven, maar ook aan SBBI’s (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Daarmee worden giften aan sportverenigingen en buurthuizen en dergelijke, afgezien van contributies, aftrekbaar en wordt de fiscale behandeling van ANBI’s en SBBI’s gelijk getrokken.
 • De ChristenUnie vindt sport voor iedereen belangrijk. Overheidsgeld wordt daarom ingezet voor de breedtesport en niet voor zaken als betaald voetbal.
 • De ChristenUnie wil psychische gezondheid stimuleren en bevorderen bij kinderen en ouders, met extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren.
 • Burgers zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid en een verantwoord gebruik van zorg(gelden). Vanuit die verantwoordelijkheid wil de ChristenUnie dat burgers meer zeggenschap en regie over hun zorg krijgen.
 • Preventie is belangrijk. Er komt een preventiefonds waaraan alle zorgverzekeraars bijdragen. In de zorgverzekeringswet komt een betaaltitel (= codering voor declaratie zorgverlener aan zorgverzekeraar) voor preventie. Zorgverzekeraars werken samen met gemeenten aan preventie.

CDA: brede aanpak van preventie, sporten voor kinderen in armoede en een minister voor Familie en Gezin

Download het verkiezingsprogramma van het CDA

Aanknopingspunten uit het concept-verkiezingsprogramma van het CDA voor 2017:

 • Het CDA zet in op toegankelijke sportfaciliteiten, zoals open clubs die zich richten op de behoeften van de buurt. Daarbij wil de partij prioriteit geven aan de (amateur)verenigingen overal in het land.
 • De amateursport is tegelijk de basis voor de topsport, waarin Nederland internationaal uitstekend scoort. Omgekeerd is een uitdagend topsportklimaat de beste stimulans voor de amateursport. Een goede balans tussen amateur- en topsport versterkt volgens het CDA dan ook beide disciplines.
 • Het CDA gelooft in de kracht van de samenleving en wil daarom dat burgers en verenigingen het recht krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen. Dit kan om van alles gaan: het onderhoud van een park in de wijk, het beheer van sportvelden door de club of de zorg voor ouderen. Met een zogeheten right to challenge (recht om uit te dagen) krijgen burgers het recht om bij hun gemeente een alternatief voorstel op tafel te leggen.
 • “Individuele vrijheid kan nooit zonder de verantwoordelijkheid voor elkaar”, aldus het CDA. Om dit punt krachtig op de agenda te zetten pleit de partij voor een minister voor Familie en Gezin in het nieuwe kabinet.
 • Het CDA wil ook meer maatwerk in de buiten- en voorschoolse voorzieningen, met ruimere openingstijden en een betere aansluiting tussen school en de buitenschoolse opvang.
 • Het is belangrijk voor kinderen in armoede dat ze volop kunnen meedoen met sporten, op muziekles of naar de bibliotheek kunnen en mee kunnen met schoolreisjes. Dat is mogelijk door voorzieningen als inkomensondersteuning in natura aan te bieden.
 • Sport en cultuur zijn belangrijk voor ieder kind. Daarom vindt het CDA het belangrijk dat ieder kind kan sporten of zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming. Om de toegang tot sport en cultuur voor ieder kind mogelijk te maken, moet er in iedere gemeente een jeugdsport- of jeugdcultuurfonds in het leven worden geroepen.
 • Het CDA pleit voor een brede aanpak van preventie. Hierbij maken zorgverzekeraars, overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk afspraken over onder andere de inzet voor meer speel- en sportmogelijkheden in de buurt, het mogelijk maken voor alle kinderen om in een rookvrije omgeving op te groeien, het weren van suikerhoudende dranken op school en het inzetten op meer voorlichting en onderzoek. De opbrengsten van de suikerbelasting gaan naar meer voorlichting en onderzoek en het stimuleren van sport in de eigen buurt. Een gezonde levensstijl met voldoende beweging en gezonde eet- en drinkgewoonten moet voor jong en oud gestimuleerd worden. Ook voor ouderen is meer bewegen belangrijk om actief mee te kunnen blijven doen.
 • Tot slot een statement van het CDA over het belang van sport: “Sport is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport heeft volgens het CDA ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol in het overbrengen van waarden en vaardigheden, zoals teambelang en respect.”

VVD: sportakkoord, vakleerkrachten en informatie over gezonde leefstijl

Download het verkiezingsprogramma van VVD

De VVD vindt sport belangrijk: het is goed voor je gezondheid; door te sporten komen we elkaar tegen, ontstaan er nieuwe vriendschappen en dagen we elkaar uit; en het verbindt om iedere week samen te gaan voor de winst of de favoriete club aan te moedigen. De VVD is erg blij met de duizenden vrijwilligers die zich iedere dag opnieuw inzetten voor hun club. Vrijwilligers maken de sport mede tot een succes.

 • In de breedtesport moet de basis op orde zijn. De VVD wil dat iedereen kan blijven sporten bij de plaatselijke voetbal- of tennisvereniging. De overheid moet daarom in samenwerking met de sportbonden en maatschappelijke partners investeren in een sportakkoord, zodat sport organisatorisch en financieel toekomstbestendig is. Ook is het belangrijk dat kinderen al zo vroeg mogelijk gaan bewegen. Samenwerking tussen scholen, voor- en naschoolse opvang en sportverenigingen moet daarom worden gestimuleerd.
 • Sporttalenten krijgen tijdens school- en studietijd de ruimte om hun sportdromen waar te maken. Toptalenten die studie en topsport combineren verdienen ten opzichte van andere leerlingen en studenten een uitzonderingspositie, zodat zij het allerbeste uit zichzelf kunnen halen. Dat betekent ook flexibeler omgaan met de indeling van lesuren.
 • Voor het bewegingsonderwijs op de basisschool wil de VVD vakleerkrachten inzetten. “Goed bewegen heeft immers, naast het belang van een gezond leven, ook een positief effect op prestaties bij vakken als rekenen en taal.”
 • Grote sportevenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de motivatie van mensen om zelf te gaan sporten en bewegen. Grote evenementen kunnen de samenleving verbroederen. Als het financieel verantwoord is en gedragen wordt door de Nederlandse bevolking, deelt de VVD de ambitie om grote sportevenementen in Nederland te organiseren.
 • Mensen die op of om het veld het plezier van anderen verpesten, moeten hard worden aangepakt. Agressie op of om het veld tolereert de VVD niet. Fairplay-initiatieven verdienen ondersteuning, net als het harde sanctiebeleid van de sportbonden bij grof en gewelddadig gedrag. Bij zware misdragingen moet strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.
 • Voor dopingzondaars en matchfixing is geen plek in onze sport. Betrapte sporters worden in ieder geval tijdelijk geschorst, zodat zij hun sport niet meer kunnen beoefenen. Dat geldt ook voor bestuurders en anderen die zich schuldig hebben gemaakt aan matchfixing. Zij mogen tijdens hun schorsing geen andere baan in de sportwereld krijgen.
 • Wat een gezonde leefstijl is, verschilt voor iedereen. De VVD vindt dat iedereen zelf mag bepalen hoe hij of zij leeft. De overheid kan zorgen voor goede voorlichting, maar mag uiteindelijk niet bepalen hoe iemand zijn of haar leven leidt. Dat blijft een eigen keuze.
 • Om een gezonde keuze te kunnen maken is het belangrijk dat er informatie beschikbaar is over een gezonde leefstijl. Of het nu gaat om gezonde voeding, voldoende bewegen of de balans tussen werk en privé. Dit is vooral voor jongeren van belang.
 • De VVD wil niet dat zorgverzekeraars risicoselectie of premiedifferentiatie toepassen op basis van (on)gezondheid of leefstijl.
 • Dankzij innovatie worden keer op keer oplossingen gevonden voor de meest uitdagende maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om onze gezondheidszorg, onze energievoorziening of de verduurzaming van onze economie. Daarmee stuwen ondernemers onze vooruitgang. Zij verdienen dan ook zo veel mogelijk ruimte.

Download het verkiezingsprogramma van GroenLinks

Aanknopingspunten van het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks voor 2017 zijn:

 • De basisschool en de buitenschoolse opvang worden bij voorkeur georganiseerd in een brede school. Op deze brede scholen krijgen kinderen niet alleen les, maar is ook ruimte voor spelen, sport, natuur en cultuur. GroenLinks wil de samenwerking stimuleren van de kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse educatie en de brede school op één plek in kindcentra.
 • Het voorkomen van ziekte en ongezondheid is belangrijk. Er komen wijk- en doelgroepgerichte preventieprogramma’s. Zorgverzekeraars en gemeenten moeten samenwerken met bewoners om dit te stimuleren.
 • Om armoede bij kinderen te bestrijden richten we de kindregelingen en toeslagen op gezinnen met kinderen in armoede. GroenLinks wil het stelsel vereenvoudigen. De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk en wordt samengevoegd tot één regeling met het kindgebonden budget, zodat kinderen niet meer in armoede hoeven op te groeien.
 • Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden gewaardeerd als gelijkwaardige vormen van participatie. De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog. Financiële drempels zoals de kostendelersnorm mogen geen belemmering zijn om voor elkaar te zorgen.
 • Nederland leeft het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap na. Het recht op mobiliteit en meedoen van gehandicapten wordt daarmee gewaarborgd. Het openbaar vervoer en de publieke ruimte worden beter toegankelijk voor ouderen en gehandicapten.

D66: brede steun voor sport en bewegen als hoeksteen preventiebeleid

Download het verkiezingsprogramma van D66

Aanknopingspunten uit het concept-verkiezingsprogramma van D66 voor 2017:

 • In de zorg staat gezondheid centraal in plaats van ziekte. Er komt meer aandacht voor kwaliteit en welzijnswinst en nieuwe vormen van bekostiging in de zorg, gericht op preventie. D66 zet in op een generatie die gezond eet, sport en rookvrij opgroeit. De overheid moet mensen stimuleren te sporten en te bewegen: door hier vroeg op school mee te beginnen, maar ook door het zeker stellen van infrastructuur.
 • D66 wil brede buurtscholen (kindcentra), waar ieder kind vanaf 2 jaar gelijke kansen krijgt door uitstekend onderwijs met aandacht voor cultuur, sport, digitale vaardigheden en een gezond leven.
 • Koester jong sport- en creatief talent. Deze talenten lopen soms tegen de inflexibele structuur van het schoolse leven aan. D66 wil dat voor deze talenten flexibel wordt omgegaan met onderwijstijd en -doelen, om zo de mogelijkheden voor sportieve en creatieve talenten in het onderwijs te optimaliseren.
 • De brede steun van D66 voor sport en bewegen vormt een hoeksteen van het preventiebeleid. D66 is van mening dat sport en bewegen onontbeerlijk zijn voor een gezonde en vitale bevolking – voor jong of oud, arm of rijk, met of zonder handicap, ongeacht afkomst. Nog niet voor iedereen is het echter normaal om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. Naast de aandacht voor sport in het onderwijs spelen buurtsportcoaches hierin een belangrijke, stimulerende rol. D66 vindt dat het werk van de buurtsportcoaches moet worden voortgezet en moet worden uitgebreid in wijken waar de sportparticipatie laag is en het vermogen tot zelforganisatie (aanvankelijk) beperkt is. Een studie-, werk- en woonomgeving die sporten en bewegen stimuleert is van groot belang. De overheid kan zelf het voortouw nemen wat fysieke voorzieningen betreft. Werkgevers worden gestimuleerd bij te dragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van hun werknemers door beweeg- en vitaliteitsprogramma’s. Interventies die volwassen inactieve Nederlanders helpen om uiteindelijk op eigen kracht structureel in beweging te komen en te blijven worden gesteund.
 • De voordelen van sporten en bewegen gaan verder dan alleen zorg. Investeren in sport is vaak een goede investering in welzijn en leefbaarheid. D66 wil daarom dat lokale overheden de ruimte krijgen en nemen om in sport te investeren als onderdeel van hun sociale zaken- en welzijnsbeleid. Er is een landelijk bewindspersoon nodig die zich verantwoordelijk voelt voor een sportagenda, die een belangrijk onderdeel vormt van haar of zijn takenpakket.
 • Het gaat om sport, niet om hoe die georganiseerd is. In Nederland bestaat een rijk sportverenigingsleven. Vrijwilligers zorgen daar, met gerichte steun van vooral de lokale overheid bij met name het aanbieden van faciliteiten, voor een bloeiend sportleven voor jeugd en volwassenen. Sportverenigingen en sportvelden zijn plekken waar dwarsdoorsneden van de samenleving elkaar ontmoeten en met elkaar plezier hebben. Dat is een groot goed en moet in een tijd van toenemende maatschappelijke tweedeling gekoesterd worden. Diversiteit van sportverenigingen verdient daarom steun. De overheid biedt ruimte aan verenigingen om zich aan te passen aan veranderende behoeften van sporters, zoals het sporten op andere tijden of in nieuwe spelvormen. Tegelijkertijd zien we dat met name volwassenen buiten verenigingsverband sporten en actief bewegen. Ze doen dat alleen of met anderen en op een tijdstip dat het hen uitkomt. D66 wil graag dat de overheid actief inspeelt op deze veranderende vraag en de ongeorganiseerde sport en de commercieel georganiseerde sport, net als de meer traditioneel georganiseerde sport, betrekt bij overleg en raadpleging over op te stellen provinciaal of lokaal sportbeleid.
 • Ook sportondernemers spelen een belangrijke rol in het in beweging brengen van grote groepen Nederlanders.
 • De openbare ruimte is voor deze ongeorganiseerde sport vaak cruciaal. D66 wil dat de overheid daarop inspeelt door te zorgen voor een openbare ruimte die beweging stimuleert. Denk aan het aanleggen, verlichten en verzorgen van fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden, maar ook van skateplekken, basketbalpleintjes en plekken voor bootcamps. De gezondheids- en welzijnsbaten van deze investeringen wegen ruimschoots op tegen de kosten, ook al ziet de lokale overheid de baten slechts indirect terug in haar eigen begroting. Bijkomend voordeel van deze sportinfrastructuur is dat zij kansen biedt aan sportondernemers en zzp’ers om hun diensten aan te bieden. D66 wil fietsgebruik verder stimuleren, omdat het gezond en schoon is. Daarom wil D66 middelen vrijmaken voor aanleg, verbreding of verbetering van fietspaden of de aanleg van fietsenstallingen. Fietsvervoer neemt een volwaardige plek in bij het opstellen van verkeer- en vervoersplannen. Veiligheid en gezondheid van fietsers als deelnemer aan het verkeer krijgt continue aandacht.
 • D66 koestert topsporters: dit zijn onze helden. Met hun doorzettingsvermogen en discipline om de top te bereiken zijn zij een inspirerend voorbeeld voor anderen, binnen en buiten de sport. D66 vindt dat topsporters een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving en de internationale zichtbaarheid van Nederland. Daarom moeten zij zo goed mogelijk ondersteund worden in aanloop naar en tijdens hun topsportcarrière, bijvoorbeeld door een stipendium aan te bieden. Maar ondersteuning betekent ook dat sporters gestimuleerd worden naast hun sportcarrière een maatschappelijke carrière te ontwikkelen. Slechts een enkele sporter slaagt er immers in financieel onafhankelijk te worden. Daarom zal een aantal uitzonderingsposities voor (oud-)topsporters moeten worden gecreëerd. Vaak vallen de beste jaren voor sporters samen met de tijd waarin anderen studeren. D66 wil oud-topsporters de mogelijkheid geven om ook na hun sportcarrière een studielening aan te vragen.
 • Sportevenementen brengen Nederlanders bij elkaar en trekken toeristen aan. Daarnaast dragen zij bij aan het imago van Nederland in het buitenland. Sportevenementen zijn een investering in ons vestigingsklimaat en een instrument om talent voor Nederland te interesseren. Denkend vanuit die toegevoegde waarde wil D66 dat de overheid kijkt naar het steunen van de organisatie van internationale sportevenementen.
 • D66 wil de Nederlandse kandidatuur voor de Olympische Spelen nieuw leven inblazen. Dit zouden Olympische Spelen nieuwe-stijl moeten zijn: niet megalomaan en exorbitant, maar zo veel mogelijk gebruikmakend van bestaande voorzieningen, echt duurzaam, waarbij de samenleving zo veel mogelijk wordt betrokken en waarden op het gebied van mensenrechten, eerlijke arbeidsomstandigheden en good governance worden gerespecteerd.
 • Eerlijke topsport stimuleert sporten en heeft een voorbeeldfunctie. D66 wil daarom een eerlijke sport en is voor het bestrijden van matchfixing, doping en geweld. Daarbij moeten niet alleen frauderende sporters, maar ook de netwerken rond de sporters worden aangepakt: de artsen, coaches en bonden.
 • D66 wil Nederland aantrekkelijk maken voor innovatieve buitenlandse bedrijven en buitenlands talent door te investeren in (internationaal) onderwijs, cultuur en sport en de arbeidsmarkt te moderniseren.
 • Beschikbaar maken van kennis. D66 is ervan overtuigd dat kennis mensen in staat stelt zichzelf te ontwikkelen. De hoeveelheid kennis in de wereld neemt met hoge snelheid toe, maar er is veel ongelijkheid in beschikbaarheid. Zeker voor mensen die de Engelse taal niet machtig zijn blijft veel kennis – van praktische kennis over gezondheid of ambachten tot cultureel erfgoed en wereldliteratuur – onbereikbaar omdat het niet rendabel is deze kennis te vertalen en naar hen te distribueren. D66 wil dat Nederland investeert in het beschikbaar stellen van die kennis op een manier en in een taal die effectief is.

Partij voor de Vrijheid: geen geld naar innovatie

Bekijk het concept-verkiezingsprogramma van PVV

Sport en gezondheid komen beperkt terug in het verkiezingsprogramma. Wel deed de PVV voorstellen die indirect ook effect kunnen hebben op sport. De tussen haakjes geplaatste opmerkingen komen vanuit Kenniscentrum Sport:

 • geen ‘islamitische sekseapartheid’ (bijvoorbeeld bij gebruik sportaccommodaties?).
 • geen hoofddoekjes bij welke gesubsidieerde organisatie dan ook.
 • meer aandacht voor sport en bewegen in het basis- en voortgezet onderwijs.
 • geen geld meer naar innovatie (invloed op sportinnovatie?).
 • alleen Europese samenwerking op economisch en monetair terrein, verder niet (geen steun Europese sportprojecten dus).
 • afschaffen centra voor Jeugd en Gezin als ‘extra laag’.
 • kunstsubsidies afschaffen.
 • terugdraaien rookverbod.
 • tegengaan oneerlijke concurrentie overheid met bedrijven (denk aan horeca bij sportaccommodatie).
 • lagere belastingen voor ondernemers (denk aan commerciële sportaanbieders).
 • is voor afschaffing eigen risico zorgverzekering.

50PLUS: extra aandacht voor meer bewegen ouderen

Download het verkiezingsprogramma van 50PLUS

De 50PLUS-partij deelde het verkiezingsprogramma in vijftig punten op. Eén van de punten ging over preventie, sport en bewegen:

 • Extra aandacht voor preventie bij ouderen.
 • Stimuleren gezonde voeding en gezonde leefstijl, mede door maatregelen voedingsindustrie.
 • Vaccinatieprogramma ouderen, waaronder vaccinaties tegen gordelroos en longontsteking.
 • Er komt een programma om ouderen meer en langer te laten bewegen. Uitvoering door huisartsen die daartoe ook meer budget ontvangen.
 • Zowel op basisscholen als bij het voortgezet onderwijs voor alle leerlingen minimaal vijf uren per week sport en gymnastiek.

Andere voorstellen ‘raakten’ aan de sector sport en bewegen:

 • wijzigen omzetbelasting: gezond en duurzaam moet laag tarief krijgen.
 • leeftijdsdiscriminatie afschaffen uit alle wet- en regelgeving landelijk en lokaal: dat kan bijvoorbeeld betekenen dat lokale sportraden geen leeftijdsgrens meer mogen hanteren voor bestuurders.
 • vrijwillige inzet van gemeentelijke ouderencoaches: ook op weg naar meer sport en bewegen?
 • het ‘ziekenfonds’ terug en fysiotherapie in het ziekenfonds, niet in aanvullende verzekering.
 • meer activiteiten in verpleeghuizen voor menswaardig bestaan.
 • in kader van leefbaarheid in wijken bestrijding van eenzaamheid en meer groen in de buurt.
 • naast cultuur op school ook cultuurprogramma’s voor ‘mensen die aan hun tweede jeugd beginnen’.
 • meer steun en bescherming voor het MKB (denk aan fitnessbedrijven en andere commerciële sportaanbieders).
 • in het kader van sportinnovatie: 50PLUS pleit voor een minister van Innovatie en Duurzaamheid.
 • geen privatiseringen waar het niet in het belang is van de samenleving: denk aan gemeentelijke zwembaden.
 • voorzieningenniveau op BES-eilanden omhoog (op gebied van sport is infrastructuur nog zeer beperkt).

Lees ook:

Artikelen uitgelicht


Beleid
public, professional
beleidsontwikkelingen