Alles over sport logo

Gezond groen als politiek thema

Voor het combineren van groen met gezond ontstaat steeds meer belangstelling in alle lagen van bestuurlijk Nederland. Vaak ligt de focus op de combinatie van natuur en economie.

Het kabinet hecht er veel waarde aan, om de welzijnseffecten ten volle de ruimte te geven en te bevorderen.

We ontdekken steeds meer dat een aantrekkelijke, natuurlijke omgeving goed werkt voor onze gezondheid, en zelfs herstel bevordert. Dat stelt het ministerie van Economische Zaken in de Rijksnatuurvisie 2014. Jongeren waarderen het gevoel van vrijheid, ruimte en ontspanning dat de natuur hun biedt. Zij zoeken de natuur op om te sporten en daarbij, vrij van de voortdurende druk van sociale media, op verhaal te komen. In dit beleidsstuk staat het koppelen van natuur aan andere maatschappelijke doelen, zoals gezondheid, centraal.

infographic gezond groen als politiek thema
Bron: “PBL (2012), Natuurverkenning 2010-2040. Visies op de ontwikkeling van natuur en landschap, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.”

Groen komt de gezondheid en het welbevinden van de bevolking ten goede, staat eveneens in de Rijksnatuurvisie. Dat groen in de leefomgeving mensen aanzet tot bewegen speelt daarbij een rol. “Het kabinet hecht er veel waarde aan, om de welzijnseffecten ten volle de ruimte te geven en te bevorderen.” Maar het Rijk legt de verantwoordelijkheid daarvoor vooral bij lagere overheden: gemeenten en regio’s of provincies. Het Rijk wil een stimulerende rol spelen.

Ook op het gebied van recreatie en toerisme ziet het Rijk kansen natuur en economie met elkaar te verbinden. Bij het beheren van groene gebieden zoeken gemeenten en provincies steeds meer naar versteviging van natuur en recreatie. Het Rijk sluit zogeheten Green Deals met recreatieondernemers. Daarbij biedt de overheid financiële voordelen aan projecten die de natuur ten goede komen. De komende periode wil het kabinet meer inzetten op de combinatie van natuur en horeca. Hoe gaat verblijfsrecreatie, zoals buiten sporten, samen met natuurbescherming?

Alles is Gezondheid

Het Nationaal Programma Preventie (NPP) ‘Alles is Gezondheid’ besteedt aandacht voor de waarde van groen voor gezondheid en bewegen.Bijvoorbeeld voor gezonde verstedelijking en een gezonde groene schoolomgeving. Gezondheid moet meewegen bij de inrichting van de publieke ruimte, zo luidt een aanbeveling: “Natuur in de stedelijke omgeving biedt de mogelijkheid om te bewegen, stimuleert de ontwikkeling van kinderen, geeft verpozing en bevordert sociale contacten.”

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en kennisinstituut Alterra doen onderzoek naar de onderliggende principes van de positieve effecten van natuur in de stedelijke omgeving. Dat gebeurt op verzoek van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken.

In de provincie

Ook provincies nemen gezondheid op in natuurbeleid. Dit varieert van een aantal regels tot een heel hoofdstuk of programmaplan, blijkt uit een vergelijking.

Noord-Brabant kent een zogenoemde Taskforce Gezondheid en Natuur. De provincie wil gezondheid en groen verbinden. De Taskforce richt zich op:

  • het verkennen van de manier waarop die verbinding te realiseren is
  • kennis verspreiden
  • partijen helpen hun doelen te realiseren
  • onderzoeken hoe hiaten op te vullen zijn tussen vraag en aanbod
  • hoe vraaggericht te werken.

Lokaal

“Het gemeentebestuur wil inwoners stimuleren en faciliteren om individueel of collectief initiatieven te nemen in de openbare ruimte voor bijvoorbeeld sport en bewegen.”

Ook gemeenten leggen steeds vaker beleidsmatig de verbinding tussen groen en gezondheid. In het gezondheidsbeleid van de gemeente Almere is nadrukkelijk aandacht voor de kansen en mogelijkheden van de ‘groene’ en ‘blauwe’ (water) openbare ruimte van de stad. “Het gemeentebestuur wil inwoners stimuleren en faciliteren om individueel of collectief initiatieven te nemen in de openbare ruimte voor bijvoorbeeld sport en bewegen.”

Meer lezen? Vind publicaties over groene ruimte in de Kennisbank Sport en Bewegen.

Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Beleid
professional
beleidsontwikkelingen