Alles over sport logo

Horizon europe

Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EC het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Horizon Europe bestaat uit de volgende structuur met drie pijlers: 

De werkprogramma’s zijn hier te vinden:horizon-europe-worHorizon Europe work programmesk-programmes

De topics die sport en bewegen raken zijn: gezondheid, ziekten, jeugd, inclusie, gezonde leef- en beweegomgevingen en calls voor bepaalde risicodoelgroepen. Sport zelf is nooit het centrale topic. Je kunt als sportpartner bijvoorbeeld mee doen aan een call op kanker, als de focus is op bewegen voor en na een kankeroperatie. Je bent dan een innovatie- of onderzoekerspartner; je kunt niet als lead partner positie een plek innemen.

 • Onderzoeks- en innovatieacties (RIA) — Je onderzoekt en ontwikkelt nieuwe kennis of je onderzoekt de haalbaarheid van een nieuwe of verbeterde technologie, product, proces, dienst of oplossing. Dit kan fundamenteel en toegepast onderzoek, technologische ontwikkeling en integratie, testen, demonstratie en validatie van een kleinschalig prototype in een laboratorium of gesimuleerde omgeving omvatten.
 • Innovatieacties (IA) — Je onderzoekt en ontwikkelt plannen en regelingen of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten. Deze activiteiten kunnen prototype-ontwikkeling, testen, demonstreren, pilots, grootschalige productvalidatie en markt-toepassing omvatten.
 • Coördinatie- en ondersteuningsacties (CSA) — Dit is een actie die de samenwerking tussen lidstaten vergroot, veelal gekoppeld aan de hogere missies van de Europese Commissie. 

Verder zijn er acties op het gebied van innovatie en marktintroductie, geschikt voor bedrijven. Wil je hiermee aan de slag, weet dan dat deze vrij competitief zijn en bekend staan als complex. Oftewel: het vraagt de nodige ervaring om dit soort subsidieaanvragen te initiëren, binnenhalen en uit te voeren. Dit zijn IMDA’s, TMA’s, PCP’s en PPI’s: 

 • Acties op het gebied van innovatie en marktintroductie (IMDA) — Wil je een innovatie op de markt brengen? Of is er extra financiering nodig om verder op te schalen met een innovatie? Dit kan onder IMDA vallen. 
 • Opleidings- en mobiliteitsacties (TMA) — Hoe verbeteren we in Europa vaardigheden, kennis en loopbaanperspectieven van onderzoekers? In deze acties wordt mobiliteit gestimuleerd tussen onderzoekers uit verschillende Europese landen en, indien relevant, tussen sectoren of disciplines.
 • Precommerciële inkoopacties (PCP) —  Dit zijn grote complexe trajecten voor openbare aanbesteding voor onderzoek, ontwikkeling en validering. Dit wordt benut om marktkansen te creëren voor de industrie en onderzoekers die actief zijn in Europa. 
 • Overheidsopdrachten voor innovatieve oplossingen (PPI) — Dit is een subsidie voor het openen van marktkansen voor de industrie. Subsidiabele activiteiten omvatten het voorbereiden en uitvoeren, onder coördinatie van een hoofdaanbesteder.

Alle lettercodes vind je terug in het subsidieoverzicht op de participant portal van de Europese Commissie. Op deze manier zie je om wat voor soort actie het gaat.

 • Elke organisatie actief op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en/of innovatie in een internationaal verband;
 • Individuele onderzoekers voor onderzoeksbeurzen en kennistransfer.

Per type en aanvraag verschilt dit voor Horizon Europe. In alle gevallen bestaat het consortium uit een mix van kennisinstellingen, innovatoren, bedrijven of aan de maatschappij gerelateerde partners (NGO’s of doelgroeporganisaties). 

Er is geen directe eis voor het aantal partners. Vaak zijn bij dit soort subsidie-aanvragen meerdere kennisinstellingen en innovatiepartners betrokken. Consortia zijn wel veel complexer opgebouwd dan een gemiddelde Erasmus+ aanvraag of een Interreg-aanvraag. Het gemiddeld aantal partners ligt tussen de 10-25. Voor CSA’s is dit aantal veel groter, 10-150 partners. 

Dat wisselt en is afhankelijk van het aantal gehonoreerde aanvragen per call. Elk jaar in juni worden de onderhandelingen over het toekennen van budgetten aan calls besproken. In november worden de budgetten bekend gemaakt en zijn de call data voor het volgende jaar bekend. Voor 2021-2027 is de totale omvang van het budget 95.5 miljard euro. 

Op de participant portal voor het Horizon Europe programma van de Europese commissiehttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

Via Team IRIS (Internationale Research en Innovatie Samenwerking) blijf je op de hoogte. Dit is het expertisecentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), voor marktgerichte, internationale onderzoeks- en innovatiesamenwerking. RVO is voor veel Europese subsidies het nationaal contactpunt (NCP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Horizon Europe en andere Europese programma’s? Meld je dan aan via het interesseformulier (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/horizon-europe/interesseformulier). Zo ontvang je nieuws en updates, evenementen, workshops en trainingen en belangrijke veranderingen binnen specifieke (werk)programma’s.

je kunt ook via de Europese Commissie op de hoogte blijven, via: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
Heb je specifieke vragen over Horizon Europe, neem dan contact op met Team IRIS. De adviseurs van Team IRIS kennen de regels en wensen van de Europese Commissie en anders zoeken ze het uit. Hiermee verhoog je de kans op een succesvolle deelname aan Horizon Europe. Een adviseur denkt mee over de inhoud van het project, adviseert over de haalbaarheid ervan en weet binnen welk programma(onderdeel) het project het beste past.

Co-construction of the Health Promoting Sports Clubs-Policy Audit Tool: in dit project wordt onderzoek gedaan onder sportclubs die hebben deelgenomen aan een programma voor gezondheidsbevordering: het Healthy Clubs initiative van de Gaelic Athletic Association. HPSC-PAT zal ook vaststellen hoe nationaal tot lokaal gezondheids- en sportbeleid bekend is en door sportclubs wordt uitgevoerd. Op basis van deze resultaten worden de instrumenten voor beleidsanalyse samen met de belanghebbenden opgesteld. https://cordis.europa.eu/project/id/101028401

Unique Virtual Reality solution recreating live indoor sports to increase audience https://cordis.europa.eu/project/id/868436

Reusable low-cost platform for digitizing and preserving traditional participative sports https://cordis.europa.eu/project/id/601170

Innovation in multifunctional artificial turf fields for sports: Development of new concepts using a new predictive design tool https://cordis.europa.eu/project/id/16456

Europese Structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen)

Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Onder het ESF programma vallen de volgende subprogramma’s:

 1. Europees Sociaal Fonds+
 2. Regionale ontwikkeling: EFRO en Interreg
 3. Just Transition Fund
 4. European Urban Initiative
 5. Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Het fonds verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die moeilijk werk vinden. Het fonds:

 • stimuleert werkgelegenheid en ondersteunt arbeidsmobiliteit;
 • stimuleert sociale inclusie en armoedebestrijding;
 • investeert in onderwijs, vaardigheden en levenslang leren;
 • versterkt institutionele capaciteit en een efficiënt overheidsapparaat.

In de programmeringsperiode van 2021-2027, kiest Nederland ervoor om te focussen op een (integrale) ondersteuning van mensen in Nederland met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit is een brede doelgroep, waarbij het niet uitmaakt of zij werken, werkzoekend zijn, een opleiding volgen of hun leven na detentie willen oppakken. Binnen de prioriteit kwetsbare werkenden en werkzoekenden, wordt daarom ingezet op deze drie doelstellingen:

 1. Het verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt
 2. Een leven lang ontwikkelen
 3. Actieve inclusie

Vanuit het domein Sport en bewegen kun je een beroep doen op programma’s van het ESF. Het vraagt wel om ‘omdenken’. Er wordt niet expliciet genoemd welk type projecten hiervoor in aanmerking komt. Maar denk bijvoorbeeld aan de arbeidsmarkt van en de mobiliteit in de sport.

In aard, omvang en doelen kunnen ESF-projecten enorm verschillen. Het accent ligt vooral op de mensen (human capital en sociale innovatie). Projecten kunnen plaatsvinden binnen onderwijsstelsels, van toepassing zijn op jonge en oudere werkzoekenden en op potentiële ondernemers met verschillende achtergronden.

Een breed scala van organisaties met een juridische entiteit kunnen ESF+-projecten aanvragen, bijvoorbeeld: 

 • lokale , regionale en bovenlokale besturen;
 • MKB-ondernemingen;
 • ngo’s;
 • non-profitorganisaties;
 • onderzoekscentra;
 • scholen;
 • universiteiten;
 • opleidingscentra.

Het type partners kan heel divers zijn. Je moet een voorstel indienen met een consortium van tenminste twee aanvragers (begunstigden; niet-gelieerde partners) en uit tenminste twee verschillende (in aanmerking komende) landen. Het consortium kan tien partners omvatten. Voor bepaalde delen van het subsidievoorstel kun je taken uitbesteden aan een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld een openbaar onderzoeksinstituut, bureau voor de statistiek, universiteit) en/of aan een particuliere onderneming (of een consortium van particuliere bedrijven).

In Nederland wordt via ESF+ € 413 miljoen subsidie voor 2021-2027 beschikbaar gesteld voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden, sociale innovatie en voor voedselhulp. In de praktijk gaat het om subsidiebedragen van enkele duizenden tot honderdduizenden euro’s. Voor 2023 is dit 15 miljoen euro. De maximale cofinanciering-percentages variëren van 50% tot 85% van de subsidiabele kosten.

In Nederland vraag je ESF+ subsidie aan bij Uitvoering van Beleid (UvB). Je vraagt dan gericht subsidie aan voor een actuele openstelling, zoals ESF Actieve Inclusie of ESF Duurzame Inzetbaarheid. Je kunt de ESF+ subsidie aanvragen indienen binnen de vooraf bekendgemaakte tijdvakken.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen ESF+, dan kun je je abonneren op de nieuwsbrief ‘Mensenwerk’ van ESF+

Wil je meer lezen over het uitvoeringsprogramma ESF+:  https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/esf

Voor een uitgebreide technische beschrijving van de eisen aan een ESF+ programma, zie:  https://wetten.overheid.nl/BWBR0046622/2022-09-14

Securing sports education through innovative and inclusive equality plans https://www.esf.org/eu-projects/supporter/

MAVI, Independent Life Support Centers https://sdgs.un.org/partnerships/independent-life-support-model-mavi

ERASMUS+

Het meest bekende en meest toegankelijke Europese programma voor de sport is Erasmus+Sport. Over dit specifieke onderdeel heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen een apart e-book gepubliceerd, waarnaar hier wordt verwezen. Maar Erasmus+ is meer. 

De Europese Unie ondersteunt met Erasmus+ de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in de sectoren onderwijs, training, jeugd en sport, in Europa en daarbuiten. Het programma biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in binnen- en buitenland.  

Door met Erasmus+ in het buitenland te studeren, te werken of deel te nemen aan internationale projecten, verbeteren professionals, studenten, jongeren en jongerenwerkers hun communicatieve en interculturele vaardigheden. Als deelnemer aan het programma Erasmus+ word je uitgedaagd om competenties te ontwikkelen die belangrijk zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij. Het programma helpt daarnaast de kwaliteit van onderwijs en training en van het jeugd- en jongerenwerk te verbeteren, door middel van internationale samenwerkingsprojecten. Erasmus+ levert zo een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa. (Bron: ErasmusPlus.nl)

Voor Erasmus+Sport is dat duidelijk. Maar ook via de andere onderdelen van Erasmus+ zijn er mogelijkheden voor sport- en beweegprojecten en uitwisselingen. Denk bijvoorbeeld aan kennisuitwisseling van leerkrachten lichamelijke opvoeding (onderwijs) of jongerenwerkers die sport inzetten als middel (jeugd).

Erasmus+ biedt,naast sport, mogelijkheden voor projecten in:

primair en voortgezet onderwijs
Van middelbare scholen is het welbekend dat Erasmus+ mogelijkheden biedt voor het opdoen van kennis en vaardigheden in het buitenland. Maar ook voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs zijn er mogelijkheden. Weten hoe je meer beweging in je klas krijgt, hoe je effectief lichamelijke opvoeding doceert of meer? Zowel in het primair als voortgezet onderwijs zijn er kansen binnen Erasmus.

Mobiliteit (Key Action 1)
De mobiliteitsprojecten van Erasmus+ bieden onderwijsprofessionals en leerlingen de kans om nieuwe kennis en vaardigheden in het buitenland op te doen. Voor deelnemers met een functiebeperking of met een sociale of economische achterstand is extra financiële steun beschikbaar. 

Partnerschappen (Key Action 2)
Om het primair en voortgezet onderwijs te versterken, kunnen instellingen en organisaties in Nederland op kleine of grote schaal samenwerken met organisaties in andere landen. 

Middelbaar beroepsonderwijs
Ook in het mbo liggen mogelijkheden voor sportaanvragen. Voor sport kun je bijvoorbeeld denken aan CIOS-opleidingen of mbo-opleidingen sport en bewegen. 

De mobiliteitsprojecten van Erasmus+ (Key Action 1) bieden onderwijsprofessionals en studenten de kans om nieuwe kennis en vaardigheden in het buitenland op te doen. Voor deelnemers met een functiebeperking of met een sociale of economische achterstand is extra financiële steun beschikbaar. Om het middelbare beroepsonderwijs te versterken, kunnen instellingen en organisaties in Nederland op kleine of grote schaal samenwerken met organisaties in andere landen: dit zijn partnerschappen in het kader van Key Action 2. 

Hoger onderwijs:
De mobiliteitsprojecten (Key Action 1) van Erasmus+ bieden onderwijsprofessionals en studenten in het hoger onderwijs de kans om nieuwe kennis en vaardigheden binnen én buiten de EU op te doen. Voor deelnemers met een functiebeperking of met een sociale of economische achterstand is extra financiële steun beschikbaar.

Om het hoger onderwijs te versterken, kunnen instellingen en organisaties in Nederland op kleine of grote schaal samenwerken met organisaties in andere landen via de Key Action 2: Partnerschappen. Ook (jonge) wetenschappers in studierichtingen als bijvoorbeeld bewegingswetenschappen of sportmanagement kunnen zo kennis uitwisselen rond een specifiek thema en buitenlandervaring opdoen.

Volwasseneneducatie:
De projecten die Erasmus+ subsidieert in het kader van volwasseneneducatie, zijn gericht op inclusie en deelname aan de maatschappij van volwassenen. Is het de missie van je organisatie om volwassenen te leiden naar de arbeidsmarkt of hun participatie te versterken en gebruik je hiervoor sport en bewegen als middel? Vraag dan bij Erasmus+ subsidie aan voor een project dat jouw organisatie versterkt bij het begeleiden van jouw doelgroep. De mogelijkheden van het programma zijn verdeeld over twee subsidielijnen (Key Actions: mobiliteit en partnerschappen).

Jeugd & jongerenwerk:
Met subsidie van Erasmus+ Jeugd kunnen projecten voor en door jongeren worden opgezet. Jongeren krijgen zo de kans om zich op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen. De mogelijkheden van het programma zijn verdeeld over twee subsidielijnen (Key Actions: mobiliteit en partnerschappen). Daarnaast organiseert Erasmus+ Jeugd (inter)nationale trainingen, seminars en studiebezoeken. Bij Erasmus+ Jeugd worden projecten ondersteund die werken met methoden die uitgaan van ‘niet-formeel leren‘ en die bijdragen aan de prioriteiten en doelstellingen. Gebruik je sport en bewegen als middel in het jeugd- en jongerenwerk? Dan kan jouw project in aanmerking komen.

Centrale acties
Het programma Erasmus+ wordt grotendeels via het Nationaal Agentschap uitgevoerd, maar er zijn ook centrale acties. Daaronder valt bijvoorbeeld Erasmus+ Sport (met uitzondering van de nieuwe mobiliteitsactie, die ook nationaal wordt uitgevoerd), maar ook specifieke programma’s op het gebied van onderwijs en jeugd.  De subsidieaanvraag van deze centrale acties loopt via het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. Alle subsidiemogelijkheden zijn ook te vinden in de officiële Erasmus+ Programme Guide.

Scholieren, studenten en medewerkers uit alle onderwijssectoren en de volwasseneneducatie, en jongeren en jongerenwerkers uit de jeugdsector. Voor de mobliteitsactie van Erasmus+Sport kunnen breedtesportverenigingen en -organisaties een aanvraag doen, maar ook overige organisaties waarvan deelname aan het project een meerwaarde heeft voor de breedtesport. Voor de centrale actie Erasmus+Sport download het e-book van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Zie ook ‘wie kan dit aanvragen’: partners uit landen die deelnemen aan het Erasmus+ subsidieprogramma. Bekijk deze overzichtspagina van het Nationaal Agentschap Erasmus+ voor een toelichting met welke landen je kunt samenwerken.

Achtergrondinformatie en voorbeelden uit de praktijk vind je in het Allesoversport-artikel ‘Sport, maak ook gebruik van Erasmus-subsidie Jeugd’.

COST

Een COST Actie is een interdisciplinair onderzoeksnetwerk dat onderzoekers en innovators samenbrengt om in vier jaar een onderwerp naar keuze te onderzoeken. COST Acties focussen zich op een inclusieve, pan-Europese omgeving voor individuen om hun professionele onderzoeksnetwerken te laten groeien en hun carrière een boost te geven.

In dit soort programma’s staat het woord sport of bewegen nergens genoemd. Cross-sectoraal denken is dus belangrijk om in aanmerking te komen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de slagingskans niet erg groot is op dit moment. Een optie is ook om aan te haken bij een al goedgekeurde Cost-actie die aansluit bij je onderzoeksvraag.

Projecten open voor onderzoek voor alle wetenschaps- en technologiegebieden, inclusief nieuwe en opkomende onderzoeksgebieden.

Onderzoekers uit de academische wereld, het MKB, openbare instellingen en andere relevante organisaties of geïnteresseerde partijen.

Onderzoekers (zeker ook jonge onderzoekers), MKB, openbare instellingen en andere relevante organisaties of geïnteresseerde partijen.

Het budget wordt jaarlijks bepaald en is tussen de 80K en 100K per actie.

Op de website van COST kun je meer informatie vinden:https://www.cost.eu

Op de website van COST word je op de hoogte gehouden:https://www.cost.eu

MSCA

De Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) bieden beurzen om de carrière van onderzoekers te ondersteunen. Internationale mobiliteit maakt een belangrijk onderdeel uit van deze beurzen. De MSCA bieden beurzen voor onderzoekers vanuit alle wetenschappelijke disciplines. Het gaat om beurzen voor zowel individuele onderzoekers als voor samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen en bedrijven.

Wetenschappelijk onderzoek in het domein sport en bewegen komt op een hoger niveau door de ervaring en internationale mobiliteit die via deze Europese beurzen wordt geboden.

De Europese Commissie (EC) wil de onderzoeksvaardigheden van onderzoekers ontwikkelen en hen betere carrièreperspectieven bieden. Met beurzen moet het voor onderzoekers aantrekkelijker worden om in Europa te komen én te blijven werken. Ook wil men Europees onderzoek dichter bij de burger brengen.

Deze beurzen zijn op verschillende niveaus aan te vragen, zie de vraag hieronder.

De MSCA bieden mogelijkheden om voor een bepaalde periode onderzoek te doen in het buitenland. Ze bieden ook de kans om buitenlandse onderzoekers tijdelijk in dienst te nemen. Er zijn verschillende MSCA voor diverse doelgroepen:

 • Doctoral Networks (DN)
  Trainingsnetwerken voor het opleiden van beginnende onderzoekers (PhD kandidaten)
 • Postdoctoral Fellowships (PF)
  Individuele internationale beurzen voor meer ervaren onderzoekers (met PhD en maximaal 8 jaar onderzoekservaring)
 • Staff Exchange
  Intersectoraal en internationaal stafuitwisselingsprogramma
 • COFUND
  Co-financiering van regionale, nationale en internationale beursprogramma’s
 • MSCA and Citizens
  Financiering voor het organiseren van activiteiten in het kader van de European Researchers’ Night, om onderzoek dichter bij de burger te brengen.

Voornamelijk onderzoekers vanuit minimaal twee lidstaten uit eerder genoemde doelgroepen. De EC publiceert jaarlijks oproepen voor voorstellen (‘calls for proposals’) voor de verschillende MSCA. Iedere actie heeft 1 deadline per jaar. Elke actie heeft zijn eigen regels voor indienen en voor welke onderzoekers de beurs geschikt is.

Het budget voor MSCA bedraagt € 6,4 miljard voor de periode 2021-2027. De beurs bestaat bij de meeste MSCA uit:

 • een vergoeding voor het salaris van de onderzoeker: de zogenaamde toelage voor levensonderhoud (‘living allowance’) en mobiliteitstoelage (‘mobility allowance’); en
 • een budget voor onderzoeks- en trainingskosten van deze onderzoeker en een vergoeding voor managementkosten.

Het totale budget per beurs of actie is daarom afhankelijk van het aantal aan te nemen onderzoekers.

Meer informatie vind je op het online tender en funding portaal van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Via de website van RVo vind je een overzicht van de calls 2023-2024:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-03/Introduction_to_MSC_Actions_February_2023.pdf

Veelgestelde vragen over de financiering: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-10/FAQ_MSCA_financial_aspects_Oct_2022.pdf

Of mail naar de adviseurs van RVO (nationaal contactpunt voor MSCA): horizon.mariecurie@rvo.nl.

Healthy Lifestyle4all

Officieel is dit geen programma. Dit valt onder prijzen en andere sportgerelateerde initiatieven van de Europese Commissie. Healthy Lifestyle4All is een tweejarige campagne die sport, bewegen en actieve leefstijl verbindt met thema’s als voeding, gezondheid, welzijn en andere beleidsdomeinen. Het doel van de Europese Commissie is om meer bewustzijn te creëren voor alle generaties en doelgroepen van het belang van een gezonde leefstijl, de toegang tot sport te verbeteren en samenwerking te bevorderen tussen verschillende domeinen. Niet zozeer door hier geld voor beschikbaar te stellen, maar organisaties de kans te geven zich een doel te stellen en daarmee ook Europees zichtbaarder te worden.

Bij deze campagne gaat het niet om projecten, maar om pledges. Daarmee geef je als organisatie of als overheid aan wat je belooft in gang te zetten in het kader van een van de drie pijlers van deze Europese campagne.

Deze campagne loopt in principe tot eind 2023; je pledge moet ook betrekking hebben op plannen die je in dit jaar opstart, vervolgt of afrondt. Vanuit Nederland zijn er momenteel twee pledges ingeleverd, door het ministerie en de gemeente Den Haag. https://sport.ec.europa.eu/initiatives/healthylifestyle4all?etrans=nl

#BeActive

De #BeActive-prijzen zijn in het leven geroepen om projecten en individuen te ondersteunen die zich inzetten voor het promoten van sport en lichaamsbeweging in heel Europa. Finalisten ontvangen 10.000 euro; genomineerden 2.500 euro; de prijzen worden tijdens een jaarlijks gala in Brussel uitgereikt aan de winnaars.

Er zijn vier categorieën: 

#BeActive Onderwijsprijs
Met deze prijs laat je zien hoe onderwijs kinderen kan aanmoedigen om #BeActive te zijn buiten de typische sport/fysieke activiteit die op hun normale schooldag plaatsvindt. Dit kunnen extra activiteiten zijn, het plannen van dagen buiten de les die gericht zijn op sport, naschoolse activiteiten en andere creatieve oplossingen die een actieve onderwijsomgeving creëren.

#BeActive Werkplek Award
Op deze prijs kun je kans maken wanneer je activiteiten op de werkplek organiseert die werknemers aanmoedigen om #BeActive te zijn. Denk aan het opzetten van een stafteam dat verantwoordelijk is voor het bevorderen van lichaamsbeweging, het voorzien van douches voor fietsende/hardlopende pendelaars, staand vergaderen, lunchwandelingen en andere creatieve oplossingen om een actieve werkomgeving te creëren.

#BeActive Local Hero Award
Deze prijs is voor het motiveren van anderen tot #BeActive. De prijs erkent personen die consequent hebben gewerkt om deelname aan sport en/of lichaamsbeweging in hun lokale gemeenschap te bevorderen.

#BeActive Across Generation Award (pas sinds in 2022)
Deze prijs is voor projecten die intergenerationele sport promoten en is gericht op het feit dat iedereen kan profiteren van activiteiten die de gezondheid en het welzijn verbeteren. Projecten kunnen bestaan uit het promoten van activiteiten voor, het vergroten van het bewustzijn onder of het vergemakkelijken van de toegang tot fysieke activiteiten voor alle generaties.

Op de website van de Europese Commissie vind je meer informatie: https://sport.ec.europa.eu/initiatives/beactive-awards

#BeINCLUSIVE

De #BeInclusive EU Sport Awards worden uitgereikt aan organisaties die de kracht van sport gebruiken om sociale inclusie van kansarme groepen te verbeteren. Dat kan elke groep zijn die te maken heeft met maatschappelijke uitdagingen, zoals etnische minderheden, vluchtelingen, migranten, mensen met een handicap, kwetsbare jongeren en anderen.

Sportgerelateerde projecten die sociale inclusie en empowerment ondersteunen. Er zijn in totaal drie winnaars. Deze worden bekendgemaakt tijdens de #BeInclusive jaarlijkse prijsuitreiking in Brussel, waar je de kans krijgt om je project te presenteren aan een publiek van experts op het gebied van sportintegratie.

In 2023 zijn de volgende categorieën beschikbaar:

 • #BeEqual: projecten of rolmodellen die empowerment en participatie van vrouwen en meisjes in sport stimuleren.
 • #SportForPeace: projecten die sport als middel gebruiken om vrede en Europese waarden onder de aandacht te brengen, met extra focus op inclusie van vluchtelingen, bijvoorbeeld vanuit Oekraïne.
 • #BreakingBarriersInSport: projecten die inspirerend zijn als positieve stimulans voor sportdeelname van kansarme groepen

Op de website van de Europese Commissie vind je meer informatie:
https://sport.ec.europa.eu/initiatives/beinclusive-eu-sport-awards

EUROPESE WEEK VAN DE SPORT

Dit is een sportgerelateerd initiatief van de Europese Commissie en geen programma. De European Week of Sport – van 23 tot 30 september – is ontworpen om mensen in heel Europa een springplank te geven om actief te worden. De Week is er om mensen bewust te maken van het belang van een actieve levensstijl voor iedereen en de inactiviteitscrisis aan te pakken.

Er zijn geen specifieke eisen aan projecten voor deelname aan de Europese Week van de Sport. Jouw initiatief moet aantoonbaar bewijs leveren dat het gericht is om de bevolking aan het sporten en bewegen te krijgen, ongeacht leeftijd, achtergrond of conditie. Het is wel de bedoeling dat alle initiatieven in een land via een nationaal coördinatiepunt lopen. In Nederland is dat via NOC*NSF, dat hiervoor subsidie vanuit Erasmus+ Sport krijgt.

Op de website van de Europese Commissie vind je meer informatie:
https://sport.ec.europa.eu/european-week-of-sport

Voor Nederland, is de informatie te vinden op de website van NOC NSF: https://nocnsf.nl/nationale-sportweek/ontdek/europese-week-van-de-sport

MEER INFORMATIE OF ONDERSTEUNING?


 • Jacqueline Kronenburg

  “Ik volg de politieke besluitvorming over sport en bewegen en onderhoud de contacten met o.a. de Tweede Kamer en Brussel. Ik help je graag met gerichte informatie over sport en bewegen, het duiden van ontwikkelingen, Engelstalige informatie over sport en bewegen in Nederland en Europese subsidiemogelijkheden voor sport en bewegen.”