Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Hoe zet je een regionale samenwerking op?

Tools en instrumenten

Mensen met een beperking meer laten sporten en bewegen: het lukt beter met het stappenplan voor gemeenten, sportverenigingen en zorgorganisaties dat we in dit artikel bespreken.

Wie mensen met een beperking meer wil laten sporten en bewegen, doet er goed aan om samenwerkingspartners te zoeken in de regio. Ook moeten verenigingen aansluiting zoeken bij zorgorganisaties, en andersom. Gemeenten maken zulke samenwerking mogelijk. Maar iemand moet de eerste stap zetten. Daarom hebben we dit stappenplan opgesteld.

Bekijk de animatie ‘Hoe vinden mensen met een beperking de weg naar sport en bewegen?’.

Stap 1: maak anderen enthousiast voor het initiatief

rolstoel-stappenplan-grenzeloos-actief-copy-copyJe wilt een samenwerkingsverband opzetten voor aangepast sporten. In deze fase worden eerste ideeën gevormd. Als initiatiefnemer zie je regionale samenwerking als oplossing voor een probleem. Het probleem is divers, zoals het achterblijven van de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking in jouw regio, het niet aansluiten van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een handicap in de regio en het niet vindbaar zijn van het sport- en beweegaanbod door mensen met een beperking.

Jij neemt het initiatief tot samenwerken en wilt mensen en organisaties zoeken die een bijdrage kunnen leveren aan een beter sport- en beweegklimaat voor mensen met een beperking. Kijk hiervoor niet alleen binnen de groep mensen met wie je al veel samenwerkt, maar kijk ook buiten het bekende netwerk. Denk bijvoorbeeld aan omliggende gemeenten, sportaanbieders, zorg- en onderwijsinstellingen (waar mensen met een beperking zijn), het bedrijfsleven en fondsen.

Betrek je mensen tijdig, want dat maakt dat zij zich meer betrokken voelen en dat het initiatief ‘van iedereen’ wordt. Je hebt nu een groepje enthousiaste medestanders. Het is nog niet noodzakelijk om de afspraken officieel te regelen. Behoed je er ook voor om snel tot actie over te gaan. Eerst vorm je met je medestanders een informele initiatiefgroep. Je kunt dit ook een informeel netwerk rondom je eerste initiatief noemen.

Samen werk je de eerste ideeën uit. Jullie bespreken de mogelijkheden van jouw idee en onderzoeken deze. Hiermee zorg je voor gedeeld eigenaarschap van het idee. Houd er rekening mee dat jouw eerste idee bijgesteld wordt door de inbreng van je medestanders. Zorg ervoor dat iedereen zijn mening mag geven, ook als dat niet jouw mening is!

Stap 2: maak afspraken en plannen met je partners

Vanuit de gezamenlijke ambitie die je met elkaar vaststelt, bespreek je hoe je deze ambitie wilt bereiken. Bijvoorbeeld: de partners in het samenwerkingsverband hebben het doel dat alle mensen met een beperking dicht bij huis passend kunnen sporten en bewegen.

Bij veel nieuwe initiatieven komt het voor dat mensen te snel overgaan tot een praktisch plan of juist blijven hangen bij een goed gesprek hierover. Mogelijk zijn er bestaande netwerken of initiatieven waarbij je kunt aansluiten of waar je van kunt leren. Een analyse van de regio kan hierbij helpen. Hoeveel mensen met een beperking wonen in de regio en welke behoefte kennen zij? Welk sport- en beweegaanbod kennen we al en zijn er initiatieven waar we op kunnen aansluiten? Zijn er nog meer vraagstukken die het regionale samenwerkingsverband kan oppakken en uitvoeren? Hoe ziet het mogelijke netwerk eruit?

Om te komen tot een goed plan zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Het omzetten van de gezamenlijke ambitie naar een plan vraagt om mensen die elkaar aanvullen; de een is gericht op resultaat, de ander heeft oog voor planning en details, een derde kan goed het overzicht houden. Deze groep bereidt het maken van het plan goed voor en verdeelt de taken, maakt duidelijke afspraken en een realistische begroting.

Ook kijken zij of er nog meer mensen of middelen nodig zijn of eventuele schakels ontbreken. Een analyse van de regio geeft inzicht in waar de aandacht op wordt ingezet en welke activiteiten van belang zijn. In deze fase is het goed om na te denken welke andere mensen of organisaties nodig zijn voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het plan. Managers die bepalen hoeveel tijd en welk budget ervoor beschikbaar is, wellicht politieke leiders of bestuurders met invloed en natuurlijk ook mensen met een beperking zelf.

Een plan schrijven is één, maar vervolgens onderzoek je ook of het plan goed doordacht is en klaar is voor de uitvoering. Kijk nog een keer goed en kritisch naar het plan of vraag een externe deskundige om het plan te beoordelen.

Stap 3: realiseer samen het plan

Je bent nu in de fase dat je de uitgewerkte ambitie gaat uitvoeren. Dat lijkt lang geduurd te hebben. Niet alle betrokkenen in het netwerk hebben een rol gespeeld in de planvorming. Zij kennen de uitgewerkte plannen nog niet en krijgen hier nu ook voor het eerst mee te maken.

Dit is een spannende fase. Nu moet duidelijk worden of ook andere mensen vinden dat het initiatief een verbetering is. In deze fase zijn bijvoorbeeld de uitvoerders en de doelgroep belangrijk. Vinden de deelnemers dat regionale samenwerking een verbetering is? Of vinden ze dat juist helemaal niet? Moeten er nog dingen worden aangepast?

De activiteiten van regionale samenwerkingsverbanden aangepast sporten kunnen divers zijn. In de uitvoering staat de match van de vraag met het aanbod centraal. Kan iedere (potentiële) sporter een passende sport- of beweegactiviteit in de buurt vinden? Een analyse van de regio kan hierbij helpen.

Stap 4: zorg dat het initiatief wordt voortgezet

Zijn anderen ook positief over de regionale samenwerking aangepast sporten? Is er sprake van een verbetering in de match van vraag en aanbod? En zijn er meer mensen met een beperking die passend sporten en bewegen in de buurt? Dan is de nieuwe situatie een verbetering ten opzichte van de oude situatie. Het is tijd om het initiatief te continueren en te borgen. Het kan ook zijn dat er nog aanpassingen nodig zijn op het plan en de activiteiten voor de continuering.

Dit is de laatste fase. Vaak wordt deze fase vergeten. Dat is niet vreemd. Veel mensen denken: Het idee was toch al uitgevoerd? En iedereen was er toch enthousiast over? Een echte verbetering kan geborgd worden. Borging kan op verschillende manieren vorm krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van de ambitie in het beleid van alle partners. Dit kan specifiek in het sportbeleid, maar een integrale aanpak heeft de voorkeur. Betrek ook andere beleidsterreinen hierin. Maak afspraken met de netwerkpartners voor de komende (meerjarige) periode en leg deze vast, bijvoorbeeld in een overeenkomst, of door middel van subsidietoekenning.

Als de regionale samenwerking werkt, vier dan de successen en maak dit zichtbaar naar buiten. Anderen mogen dit weten!

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.