Alles over sport logo

Sportakkoord kan de regio in

De inkt op het Sportakkoord is nog niet droog, of minister Bruno Bruins voor Sport zegt het al: “Het moet van papier af, het moet de regio in.” Het Sportakkoord is op hoofdlijnen geformuleerd, maar in de tweede helft van 2018 moeten de plannen in concrete acties worden uitgewerkt door de betrokken partijen. En tegelijkertijd hopen de initiatiefnemers op veel lokale en regionale sportakkoorden voor een gerichte aanpak, passend bij wat dáár nodig is.

Ook heeft de Tweede Kamer het akkoord nog op de agenda in het najaar. In dit artikel schetsen we de eerste reacties en de vervolgstappen om het Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ uit te voeren.

‘Sport is léven’

Lola Stroes laat aan presentator Hans van Zetten zien wat ze al heeft geleerd op taekwond
Lola Stroes laat aan presentator Hans van Zetten zien wat ze al heeft geleerd op taekwondo… Foto Rijksoverheid / Bart Hoogveld

“Het moet mensen in beweging zetten”, zegt de minister in de video die bij de lancering van het Sportakkoord is gemaakt. Bij de lancering vertellen dan ook een paar ‘gewone Nederlanders’ wat sport voor hen betekent. Hoe kijken zij aan tegen het motto van het Sportakkoord: ‘Een leven lang plezier in sport’?

Zo is daar de 80-jarige Rob Meijer die nog zó kan genieten als hij in zijn skiff roeit en in de mist zwanen voorbij ziet komen. En hij heeft het over zijn ‘sailability’ die hij ook op peil houdt door met mensen met beperkingen te zeilen. “Sport is léven”, aldus de vitale oudere.

En neem de 13-jarige Lola Stroes, die sinds een half jaar aan taekwondo doet. Het leverde haar meteen een nieuwe vriendin op. Haar inspiratie voor die sport haalt ze uit haar fascinatie voor alles wat uit Korea komt. “En ik vond het van jongsafaan al leuk om te schoppen”, zegt ze tot grote hilariteit: een van de deelakkoorden heet ‘Van jongsafaan vaardig in bewegen’…

De 39-jarige Liesbeth van Oort was een fervent zeiler, maar had tijdens een personeelsuitje zo’n zwaar ongeluk dat ze een been verloor. Zeilen zit haar in het bloed en ze wil het weer opnieuw leren: “Een kwestie van veel proberen en een lange adem.” Datzelfde geldt voor sporten als skiën en hockey die ze altijd graag beoefende. In de tussentijd is ze actief geworden voor de zeilvereniging als vrijwilliger.

Rob Meijer (rechts op de foto, tijdens de lancering van het Sportakkoord)
‘Sport is léven’, vindt Rob Meijer (rechts op de foto, tijdens de lancering van het Sportakkoord) Foto Rijksoverheid / Bart Hoogveld

Hockeytrainer/LO-docent Tammo Kranstauber (30) wordt geroemd om zijn pedagogische aanpak. Hij zegt: “Sporten is opvoeden. Maak ruimte in het leven van kinderen om sporten te leren. En laat kwaliteit daarbij leidend zijn: investeer in goed bewegingsonderwijs en in gekwalificeerde begeleiders op de club. Nu zien we meer HZB – ‘houd ze bezig’ dan echte gymles…”

Lokale akkoorden

Minister Bruins benadrukt dat er voor het eerst in de geschiedenis in Nederland zo’n nationaal sportakkoord is. Zo’n beetje het hele rijkssportbudget wordt in de uitvoering van dit Sportakkoord gestoken: ongeveer 400 miljoen euro. In zijn brief naar de Tweede Kamer zegt hij: “Ik beschouw de ondertekening van dit sportakkoord als het startpunt om, de komende jaren, met veel partijen de kracht en betekenis van sport voor Nederland naar een hoger niveau te tillen.”

Het sportakkoord is niet alleen van de Rijksoverheid, maar een krachtenbundeling samen met gemeenten, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties. Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort en voorzitter van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), weet waar het moet gebeuren: “De 380 gemeenten moeten het stokje nu overnemen.” Minister Bruins: “ Na de ondertekening gaat het echte werk pas beginnen. Ik zie dat daarvoor veel energie aanwezig is.”

Ik beschouw de ondertekening van dit sportakkoord als het startpunt om met veel partijen de kracht en betekenis van sport voor Nederland naar een hoger niveau te tillen.

Bruno Bruins

Om met dat laatste te beginnen: VWS, NOC*NSF, VSG en andere betrokken partijen mikken erop dat in de Nationale Sportweek in september diverse nieuwe lokale en regionale akkoorden worden gesloten. Daarmee wordt de basis van het nationale sportakkoord sterker, zo is de gedachte.

Plannen concreet maken voor 2019

In het dossier Sportakkoord heeft Kenniscentrum Sport in een hoofdartikel “Ambities voor de sport tm 2021” en een aantal artikelen per deelakkoord uiteengezet, wat in hoofdlijnen is opgenomen in het Sportakkoord. Ook is daar een video en een brochure met de samenvatting te vinden. Veel van de planvorming moet nog nader worden uitgewerkt, voordat daadwerkelijk vanaf januari 2019 het akkoord in werking treedt.

Na de zomerperiode 2018 gaan de uitwerkingsteams aan de slag om de ambities en benoemde acties te vertalen naar concrete implementatieplannen. Basis voor het vervolg is dat de samenwerking zoals in de voorbereidingsfase opgestart, wordt voortgezet. VWS, NOC*NSF, VSG maken nadere afspraken over de organisatie van de uitvoering en afspraken over gezamenlijke communicatie over het akkoord. RIVM, Mulier en Kenniscentrum Sport buigen zich over een gezamenlijk monitorplan, zodat straks inzichtelijk wordt wat het akkoord heeft opgeleverd en in hoeverre de streefcijfers worden gehaald.

feestelijke lancering sportakkoord
Veel blije gezichten bij de lancering van het Sportakkoord

Bij de deelakkoorden zijn veel meer partijen betrokken geweest: zij worden nu in de vervolgfase weer intensief betrokken om hun bijdrage aan het akkoord te concretiseren. Zoveel mogelijk worden plannen vanuit diverse deelakkoorden op elkaar afgestemd, bijvoorbeeld een scholingsaanbod voor bestuurders van verenigingen dat zowel voor ‘Vitale aanbieders’ als ‘Positieve sportcultuur’ van belang is.

Het Sportakkoord heeft een open en dynamisch karakter, zo geeft VWS aan. Partijen die een concrete bijdrage kunnen leveren aan een van de ambities uit het akkoord, kunnen dat kenbaar maken via sportakkoord@minvws.nl.

Meer lezen?

Alle informatie is te vinden in het dossier www.allesoversport.nl/sportakkoord

Tweede Kamer nog aan zet
Vlak voor de lancering van het sportakkoord stuurde de minister de tekst naar de Tweede Kamer. Op 28 juni stond het algemeen overleg Sport grotendeels in het teken van dit akkoord, met veel informatieve vragen van de aanwezige sportwoordvoerders Heerema (VVD), Bruins Slot (CDA), Diertens (D66), Westerveld (GL) en Van Nispen (SP). De partijen hebben waardering voor de snelheid waarmee het akkoord tot stand is gekomen en de inhoudelijke ambities, zo bleek uit de eerste reacties, Overleggen over sportbeleid zijn de afgelopen jaren een toonbeeld van eensgezindheid van links tot rechts, waarop dit overleg over het sportakkoord geen uitzondering was. Wel willen de sportwoordvoerders nog met de minister van gedachten wisselen over de concrete invulling, financiering, implementatie en monitoring van de resultaten van het sportakkoord.

Daarom is er nu een technische briefing voor de Kamer gepland op 27 september en een inbreng voor schriftelijk overleg op 11 oktober. Eind november vindt dan het wetgevingsoverleg plaats. Tegen die tijd zal al veel meer bekend zijn van de uitwerking van de plannen uit het Sportakkoord. Minister Bruins heeft op 28 juni ook toegezegd te komen met een brief over de samenhang tussen het preventieakkoord – waaraan staatssecretaris Blokhuis werkt – en het sportakkoord, op verzoek van D66-Kamerlid Diertens.


Thema

Onderwerpen

Artikelen uitgelicht


Beleid
professional
beleidsontwikkelingen