Alles over sport logo

Deelakkoord 3: vitale sport- en beweegaanbieders

Het Sportakkoord zet tot 2021 in op zes doelen die moeten helpen het potentieel van sport en bewegen beter te benutten. In dit artikel zoomen we in op deelakkoord 3: vitale sport- en beweegaanbieders.

We willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Niet iedere sportaanbieder weet nu in te spelen op ontwikkelingen als vergrijzing, individualisering en digitalisering. Mede hierdoor heeft een kwart van alle verenigingen de afgelopen jaren met een dalend ledenaantal te maken gehad. Veel verenigingen kampen met een tekort aan trainers.

Lees hier de gedetailleerde afspraken uit het deelakkoord Vitale sport- en beweegaanbieders.

Wat is de stand van zaken nu?

Het sportlandschap is in transitie. Nieuwe aanbieders, zoals fitnesscentra, yogascholen en klimhallen betreden de markt waardoor er naast de sportvereniging veel meer soorten sportaanbieders zijn gekomen. Commerciële aanbieders weten vaak goed in te spelen op de toenemende behoefte van sportconsumenten aan flexibiliteit, iets waar de traditionele sportvereniging van nature minder op gericht is. Lees meer over trends in sportparticipatie.

We willen alle aanbieders klaarmaken voor de toekomst. Verenigingen kunnen sterker worden door hun sport- en beweegaanbod te verbreden. Door zich ondernemender te gedragen. Commerciële sportaanbieders kunnen zich versterken door meer maatschappelijk betrokken te zijn.

Wat gaat er gebeuren?

  • Sportbestuurders krijgen scholingsaanbod dat ertoe moet leiden dat verenigingen meer ondernemend kunnen functioneren.
  • De vrijwilligersvergoeding gaat omhoog, om vrijwilligerswerk in de sport te stimuleren.
  • Buurtsportcoaches gaan sportaanbieders helpen om hun positie en onderlinge samenwerkingen te versterken.
  • Innovatie van het aanbod en andere vormen van lidmaatschap wordt gestimuleerd.

Gemaakte afspraken zijn

Bonden

De partners onderkennen dat sterke sportbonden een belangrijke schakel zijn om te komen tot vitale en open clubs. Bonden moeten beter uitgerust worden voor hun taak om de bij hen aangesloten verenigingen te kunnen ondersteunen en versterken. In dat licht zal parallel aan de maatregelen om sportaanbieders te versterken, een programma gaan lopen ter versterking van de sportbonden.

Trainers en overig kader

De trainer is een belangrijke factor bij de afweging om te stoppen of door te gaan met sport. In sommige sporten ís de trainer zelfs de vereniging. Daarom investeren partijen in het ontwikkelen en ondersteunen van trainers.

Bestuurders

Investeren in werving, scholing en begeleiding van bestuurders. Het besturen van een sportvereniging moet “curriculum vitae-waardig” worden en sportbestuurders moeten de noodzaak van scholing en begeleiding onderkennen en waarderen. Ook belangrijk zijn het gericht werven van bestuurders om de diversiteit van de besturen te vergroten (meer vrouwen, meer jonge mensen en meer mensen met een beperking) en de vernieuwing van de Code Goed Bestuur.

Vrijwilligers

Inzet voor het verbeteren van het vrijwilligersbeleid en vrijwilligersklimaat bij sportaanbieders. Consumentisme is ook tot de sport doorgedrongen, maar de partners zien ook de grote behoefte van de hedendaagse sportconsument aan sociale binding. Insteek is om de randvoorwaarden om aan de slag te gaan als vrijwilliger in de sport te verbeteren en clubs te helpen nieuwe vormen van vrijwilligerswerk te introduceren.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerking is een krachtig instrument om continuïteit van de sportaanbieder te verbeteren. Het gaat daarbij zowel om samenwerking binnen de eigen sport (bijvoorbeeld door één trainer aan te stellen die op meerdere clubs actief is), maar ook om samenwerking rondom de accommodatie tussen de verschillende sportaanbieders die daar actief zijn. Ook gaat het om samenwerking tussen de sportaanbieder, de school, de kinderopvang en andere partijen binnen de gemeente, met name zorg en welzijn. Voor veel sportaanbieders is het niet eenvoudig om deze samenwerking vorm te geven. Daarom is het van groot belang dat voor dergelijke vraagstukken goed ondersteuningsaanbod ontwikkeld wordt.

Moderne lidmaatschappen

Het traditionele sportlidmaatschap staat onder druk. Nieuwe bindingsmodellen zoals abonnementen, strippenkaarten of een kortlopend lidmaatschap passen beter bij de behoefte van de hedendaagse sportconsument. Partijen onderkennen dat de introductie van dergelijke nieuwe concepten niet voor iedere sportaanbieder eenvoudig is. Daarom zijn partijen overeengekomen om de komende jaren in te zetten op dit onderwerp

Monitoring

Om in 2021 te kunnen meten in hoeverre de afspraken uit dit deelakkoord zijn gerealiseerd, hebben de partners ook afgesproken wat ze gaan meten. Denk aan de stand van zaken rondom vrijwilligers, bestuurssamenstelling, innovatief vermogen en samenwerking bij sportaanbieders.

Het Sportakkoord is op 29 juni 2018 officieel ondertekend. Vanaf 1 januari 2019 start de uitvoering van het Sportakkoord en de bijbehorende deelakkoorden.

Meer lezen over het Sportakkoord


Artikelen uitgelicht


Beleid
professional
beleidsontwikkelingen, sportbestuur