Alles over sport logo

Erkende interventies gericht op sportstimulering voor mensen met een beperking

Sporten is goed voor je. Het is gezond, draagt bij aan het welzijn en geeft mogelijkheden voor meer sociale contacten. Dat geldt voor iedereen en misschien nog wel extra voor mensen met een beperking. Uit onderzoek blijkt echter dat zij minder sporten en bewegen dan mensen zonder een beperking. Vanuit diverse organisaties zijn daarom interventies opgezet om juist deze groep, mensen met een beperking, te stimuleren om meer te gaan bewegen.

Dat is natuurlijk goed nieuws, maar hoe maak je als gemeente, onderwijs- of zorginstelling, revalidatiecentrum of sportvereniging een keuze uit deze verschillende interventies? Dit artikel licht toe wat het betekent als een interventie ‘erkend’ is en geeft een overzicht van een aantal erkende interventies gericht op het stimuleren van sporten en bewegen voor mensen met een beperking.

In-ter-ven-tie (de; v; meervoud: interventies) 1. tussenkomst

– Woordenboek Van Dale

Wat is een erkende interventie?

Een erkende interventie is beoordeeld en erkend volgens de landelijke systematiek die gehanteerd wordt bij het beoordelen van leefstijlinterventies. Door interventies te beoordelen wordt het kaf van het koren gescheiden en wordt de kwaliteit en effectiviteit van interventies zichtbaar gemaakt. De erkenning biedt inzicht in ‘wat werkt’. Erkende interventies zijn aanpakken die goed zijn beschreven, theoretisch zijn onderbouwd en waarvan ervaringen van deelnemers en uitvoerders zijn getoetst.

Erkenningstraject interventies

Veel sport- en beweeginterventies nemen deel aan het erkenningstraject ‘Sport- en beweeginterventies’, dat door het Kenniscentrum Sport wordt gecoördineerd. Sport- en beweeginterventies worden binnen dit traject ondersteund in hun aanvraag binnen het erkenningstraject. Zo komt er een steviger fundament onder bestaande aanpakken en wordt het totale aanbod van sport- en beweeginterventies inhoudelijk verdiept en verbeterd.

Menukaart Sportimpuls

Binnen het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ van het ministerie van VWS, dat liep van 2012 tm 2018 kregen lokale sport- en beweegaanbieders de kans om succesvol sport- en beweegaanbod in hun eigen buurt toe te passen. Sport- en beweegaanbieders konden alleen een beroep doen op middelen uit de Sportimpuls als de activiteiten gebaseerd zijn op het aanbod dat op de Menukaart Sportimpuls stond.

Overzicht van een aantal erkende interventies gericht op sportstimulering voor mensen met een beperking

Iedereen kan sporten

Organisatie: NOC*NSF

Iedereen kan sporten’ is een methode voor het creëren (stimuleren en vergroten) van aangepast (en/of geïntegreerd) sportaanbod bij sportverenigingen voor mensen met een beperking. Het doel is de sportdeelname van de kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische, visuele, auditieve, verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek structureel (minimaal 40 keer per jaar) te verhogen.

Op basis van de lokale vraag en situatie kan de beschreven aanpak ‘ingevuld’ worden met specifiek sportaanbod. ‘Iedereen kan sporten’ beoogt belemmeringen weg te nemen die sporters met een beperking ondervinden door bij verenigingen in Nederland voldoende vormen van sport te laten bestaan, waar mensen met een beperking met gelijkgestemden in een aparte groep en/of (uiteindelijk) geïntegreerd in het reguliere aanbod op hun eigen niveau lichamelijk actief kunnen zijn.

Revalidatie Sport en Bewegen

Organisatie: Stichting Special Heroes

Revalidatie, Sport en Bewegen‘ is een interventie die zich richt op gedragsverandering en revalidanten zowel tijdens als na de revalidatieperiode stimuleert een actieve leefstijl te ontwikkelen en continueren. Tijdens de revalidatiebehandeling doet de revalidant positieve bewegingservaringen op waardoor de revalidant (opnieuw) vertrouwen krijgt in zijn lichaam en bewegingsmogelijkheden.

Het aangrijpingspunt van de interventie is de revalidatie-instelling. Revalidatie, Sport en Bewegen fungeert als een soort makelaar tussen de zorg en het sport- en beweegaanbod buiten de revalidatie-instelling. De sport- en beweegconsulent vormt de spin-in-het-web en de verbindende schakel tussen de zorg en de sport. Deze consulent is in staat om de gedragsverandering van de revalidant te begeleiden en te ondersteunen en een netwerk op te bouwen met relevante sport- en beweegaanbieders. Revalidatie, Sport en Bewegen kenmerkt zich door een individuele benadering waarin maatwerk voor de revalidant centraal staat. Daarnaast faciliteert Revalidatie, Sport en Bewegen de revalidatie-instelling bij het op lokaal en regionaal niveau bouwen en onderhouden van een passende sport- en beweeginfrastructuur. De eindgebruikers van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen zijn mensen met een lichamelijke handicap en mensen met een chronische aandoening met een -met name- inactieve of semi-actieve leefstijl die een revalidatie instelling bezoeken. Het hoofddoel van het programma is het realiseren van meer doorstroom voor (ex-)revalidanten naar bewegen en sport in de thuissituatie door middel van een structurele inbedding van de methodiek Revalidatie, Sport en Bewegen.

Sport Heroes

Organisatie: Stichting Special Heroes

Sport Heroes‘ wil kinderen en jongeren (van 6-19 jaar) met een handicap zelf laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. De leerlingen in het speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs staan dan ook centraal en de school vormt de spil in de aanpak. Sport Heroes is een landelijk programma met regionale projectleiders in alle regio’s van het land. Het programma wordt in nauwe samenwerking met scholen, lokale sportaanbieders en gemeenten uitgevoerd. Het uiteindelijke streven is dat de leerlingen in hun vrije tijd bij een sportvereniging gaan sporten en bewegen, net als hun leeftijdsgenoten zonder handicap.

Zo kan het ook!

Organisatie: Stichting Special Heroes

Het hoofddoel van de interventie ‘Zo kan het ook!‘ is het vergroten van de structurele sport- en beweegdeelname van cliënten (mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap) van zorginstellingen (wonen en/ of dagbesteding).

Om het hoofddoel van de interventie te realiseren, richt het programma Zo kan het ook! zich op zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke handicap. Het programma ondersteunt de zorginstellingen bij het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van een structureel beleid op het gebied van een actieve leefstijl, bewegen en sport en een bijbehorend aanbod voor hun cliënten. De sport- en beweegactiviteiten kunnen plaatsvinden binnen de instelling, maar ook in de omgeving van de zorginstelling.

De sportbonden vinden het belangrijk dat ook mensen met een beperking terecht kunnen bij de verenigingen. Hieronder volgt een overzicht van de erkende interventies die door de verschillende sportbonden zijn ontwikkeld.

Artikelen uitgelicht


Meedoen door sport en bewegen
professional
instrument
sporten met lichamelijke beperking, sporten met verstandelijke beperking