Alles over sport logo

Landelijk beleid gericht op meer sporten en bewegen voor ouderen

De overheid heeft het thema bewegen en beweegstimulering hoog op de publieke gezondheidsagenda staan. De ambitie om sporten en meer bewegen breed toegankelijk te maken voor ouderen richt zich ook op om ouderen die zelfstandig wonen en ouderen in woonzorginstellingen. Een overzicht van beleid waar professionals bij kunnen aanhaken.

Nota ouderenbeleid: In het perspectief van de vergrijzing

Het ouderenbeleid van de overheid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en deelnemen aan de samenleving. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in april 2005 de nota ouderenbeleid In het perspectief van de vergrijzing uitgebracht. Deze nota legt meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van ouderen om zich goed voor te bereiden op hun toekomst.

Een leven lang sporten

De nota ouderenbeleid heeft in 2007 een update gekregen op de terreinen maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg. De regering geeft een integrale visie op wonen, welzijn, zorg en inkomen voor ouderen tot 2030. Een leven lang sporten en bewegen voor iedereen staat centraal, net als het bestrijden van bewegingsarmoede. Het thema valpreventie sluit hier ook goed op aan. Met steun van het ministerie van VWS worden steeds meer vormen van sport- en bewegingsactiviteiten op maat ontwikkeld die passen bij de specifieke wensen en mogelijkheden van de verschillende groepen ouderen. Het kabinet wil bekijken hoe succesvolle proefprojecten kunnen worden uitgebouwd, zoals de ontwikkeling en implementatie van ouderenfitness in verzorgingshuizen.

Rapport Lang zullen we leven

In 2005 verscheen naast de kabinetsvisie ook een Rapport van de Kamercommissie over de vergrijzende samenleving met aandacht voor preventie. Het rapport spreekt ook van de oprichting van ouderenconsultatiebureaus en het belang van blijven participeren voor een goede kwaliteit van leven. Mede naar aanleiding van dit rapport is de doelgroep ouderen nadrukkelijker in de Wet publieke gezondheid (Wpg) gekomen.

Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Het Nationaal Programma Ouderenzorg verbetert de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen en dus ook voor ouderen in woonzorgcentra. ZonMw is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in april 2008 begonnen met dit programma. Ouderen kampen vaak met meerdere aandoeningen tegelijk. Kleine incidenten kunnen hun zelfredzaamheid ingrijpend verstoren.

Veel organisaties slaan landelijk en regionaal de handen ineen met als doel een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Voor ouderen leidt deze samenwerking tot meer zelfredzaamheid en meer functiebehoud, zodat zij minder terug hoeven te vallen op de zorg. Valpreventie en bewegen zijn ook in het programma opgenomen. Een voorbeeld daarvan is het project Delfgoud. Dat richt zich op het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen door voldoende beweging, gezonde voeding en omgaan met somberheid en eenzaamheid.

Programma Sporten en bewegen in de Buurt voor ouderen

Logo Sport en bewegen in de buurt
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Het kabinet heeft vanuit de beleidsbrief Sport het Programma Sport en bewegen in de buurt opgesteld. Het richt zich op het realiseren van vraaggericht sport- en beweegaanbod in de buurt met publieke en private partners. Woonzorgcentra worden hier expliciet in benoemd.

Sporten en meer bewegen dragen voor ouderen in woonzorgcentra bij aan hun zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en gezondheid. Gebleken is dat ouderen in woonzorgcentra nauwelijks bewegen. Met het programma Sport en bewegen in de buurt wil het kabinet dat er ook in en rondom woonzorgcentra beweegaanbod komt dat op maat is gesneden voor deze ouderen.

Actiepunten die in het programma worden uitgewerkt zijn:

 • meer lokale menskracht (Buurtsportcoaches) waarmee sportverenigingen worden versterkt en verbindingen worden gelegd tussen sport en de buurt, school, naschoolse opvang, zorg en welzijn;
 • meer multisportaanbod en sport- en beweegaanbod op locatie (school, sportveldjes in de buurt, werkgevers en zorg- en welzijnsinstellingen);
 • meer publiek-private samenwerking;
 • minder belemmeringen die de benutting van accommodaties en begeleiding in de weg staan door onder andere het Instellen van een Taskforce Belemmerende wet- en regelgeving.

Rol van de overheid bij preventieve gezondheidszorg voor ouderen

De overheid heeft haar rol bij preventieve gezondheidszorg voor ouderen in onderstaande punten samengevat:

 • Lokale invulling is noodzakelijk. Er wordt in de beleidsbrief aangegeven dat de Rijksoverheid geen voorstander is van ‘het verzwaren van de bestuurlijke en politieke aansturing van het ouderenbeleid op rijksniveau’. Het bevorderen van integraliteit en samenhang zal vooral op lokaal niveau moeten worden gerealiseerd.
 • Het Rijk stelt prioriteiten vast en gemeente vult dit in via gemeentelijk gezondheidsbeleid. In de Wpg zijn de verantwoordelijkheden van de gemeenten en het Rijk vastgelegd als het gaat om de publieke gezondheidszorg. Deze krijgen vorm in de zogenaamde preventiecyclus. Op basis van landelijk beschikbare epidemiologische gegevens brengt het RIVM elke vier jaar de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) uit. Op basis hiervan stelt de minister van VWS in de preventienota de landelijke prioriteiten vast. Vervolgens biedt deze preventienota aangrijpingspunten voor de nota’s gemeentelijk gezondheidsbeleid. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe hoe gemeenten de publieke gezondheidszorg invullen.
 • Het rijk jaagt aan via verschillende impulsen. Programma’s zoals het meerjarig traject Gezond Lokaal-Centraal moeten preventieve gezondheid voor ouderen onder de aandacht brengen en een financiële impuls geven. Gezondheid Lokaal-Centraal is een programma van de rijksoverheid in samenwerking met de VNG en GGD-Nederland
 • Stimulering van een betere kennisinfrastructuur. Samenwerking en kennisdeling met onder meer RIVM en ZonMw en stimuleringsprogramma’s moet leiden tot een betere kennisinfrastructuur.
 • Aansturen op kwaliteit van de ouderenzorg. Een sterke ouderengezondheidszorg staat of valt met een goede kwaliteit van zorg. Gemeenten hebben een steeds meer een directe invloed op de kwaliteit van de verleende zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning waar ook een deel van de AWBZ sinds 2013 onder valt. Het is de taak van de gemeente om aan te sturen op goede kwaliteit van de ouderenzorg.

Kamerbrief over Sport en Bewegen in de buurt

De Rijksoverheid wil mensen op verschillende manieren stimuleren meer te sporten en bewegen. Enkele thema’s zijn:

 • Sport en gezondheid waarin dieper wordt ingegaan op het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’. Dit programma wil bewegen bevorderen, roken, alcoholmisbruik en obesitas tegengaan.
 • Sport voor mensen met een beperking. In deze publicatie is er aandacht voor de meerjarige programma’s van de overheid voor mensen met een beperking.

Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Ouderen
professional
beleidsontwikkelingen