Alles over sport logo

Wat werkt bij de opzet van lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen

Voldoende en meer bewegen kan chronische aandoeningen voorkomen en in ernst beperken. Hier liggen goede kansen voor de sport- en beweegsector liggen als die zich weet te verbinden met de zorg. Het bevorderen van gezondheid vraagt vaak om een integrale (kader) en een sectoroverstijgende aanpak. De verbinding maken tussen de aanbieders van zorg, sport en bewegen kan soms lastig kan zijn, daarom is het belangrijk dat elke partij zijn rol in de samenwerking oppakt. Kenniscentrum Sport heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek door Universiteit Maastricht (UM) en Wageningen Universiteit (WUR) en ervaring werkzame principes geformuleerd die de doorstroom van mensen naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren.

Algemene uitgangspunten bij het opzetten van verbinding sport en zorg

 • Ga aan de slag vanuit de vragen en behoeften die er leven in de wijk bij zowel bewoners als professionals.
  Doe bijvoorbeeld de Wijkscan Gezondheid, Sport en Zorg en maak inzichtelijk welke problemen er zijn op dit gebied. Zet de buurtsportcoach vraaggericht in, en start (effectieve) interventies en projecten op die aansluiten bij de problemen in de wijk en de vraag van de doelgroep. Zorgverleners en ook financiers zijn gemakkelijker te verleiden om mee te doen als er een goede onderbouwing en urgentie is voor een plan.
 • Houd het perspectief van de deelnemer of patiënt voortdurend voor ogen.
  Wat zijn de wensen van de doelgroep? Waarom komen en blijven mensen met een gezondheidsrisico wel of juist niet in beweging?
 • Ga je aan de slag met een project of interventie? Besteed dan aandacht aan monitoring en evaluatie.
  Maak je resultaten inzichtelijk door registratie van gegevens zoals instroom, doorstroom en behoud van deelnemers, maar ook eventueel resultaten zoals conditie, BMI en welbevinden. Probeer te achterhalen waarom mensen stoppen of juist enthousiast mee blijven doen. Hiermee kun je de eigen plannen bijstellen, deelnemers motiveren en toekomstige financiers interesseren.
 • Er zijn organisaties die kunnen adviseren of ondersteunen bij het opstarten of verbeteren van lokale samenwerkingen tussen zorgverleners en sport- en beweegaanbieders.
  Denk aan lokale of provinciale sportorganisaties, Regionale Ondersteunings Structeren voor de eerstelijnszorg (ROS’en) en GGD’en.

Werkzame principes voor het verbinden van sport en zorg

De werkzame principes zijn opgesteld voor beleidsmakers en uitvoerders in de sport- en beweegsector die zich bezig willen houden met de verbinding met eerstelijns zorg op lokaal niveau.

De werkzame principes zijn onder te verdelen in drie categorieën:

 1. Doorverwijzing vanuit de zorg,
 2. Goede opvang en begeleiding door sport- en beweegaanbieders,
 3. Inzet van de Buurtsportcoach.

Ook is de brochure Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren beschikbaar.

Sporten voor mensen die revalideren en gehandicapten

Ook sporten na revalidatie en gehandicaptensport kunnen in een verbinding tussen zorgaanbieders en sport- en beweegaanbieders tot stand komen. Dit is vaker een regionale aangelegenheid dan een lokale.

Veel gemeenten hanteren een integrale aanpak om gezondheid te bevorderen. De gezondheid van burgers wordt bevorderd door een mix van maatregelen en interventies die zijn gericht op verschillende doelgroepen in verschillende settings (wijk, werk, school en zorg). Gezondheidsbevordering is hierbij niet alleen gericht op het individu, maar ook op zijn of haar omgeving. Voorbeelden van integrale aanpak in de wijk zijn: integrale depressiepreventie, wijkslag en ‘Communities that care’.

Naast het bevorderen van de gezondheid zijn gemeenten volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) ook verplicht gezondheid te bewaken. Het gaat dan om het bewaken van gezondheidseffecten van beleid buiten het volksgezondheidsdomein (facetbeleid). De GGD kan hierbij een rol spelen.


Thema

Onderwerpen

Artikelen uitgelicht


Beleid
In de wijk
professional
tips
samenwerken