Alles over sport logo

Samenwerken met zorg en sociaal domein? Zet je ego opzij!

Ze begon in 2007, net afgestudeerd als vrijetijdswetenschapper, als één van de eerste combinatiefunctionarissen van Nederland. Inmiddels is Maaike Walters directeur van Stichting de Schroef in Heusden en heeft zij vier buurtsportcoaches en een communicatiemedewerker in vaste dienst. In dit artikel vertelt Maaike over haar organisatie en de werkwijze die heeft geleid tot uitbreiding van het aantal buurtsportcoaches, duurzame samenwerking met o.a. sport, onderwijs en sociaal domein en een tevreden gemeente.

Het ontstaan van Stichting de Schroef

een sportzaal waar mensen oefenen voor golfen met verschillende oefeningen
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Het begon tien jaar geleden met een vraag van de bestuurders van de tennis-, de hockey- en de atletiekvereniging. Zij wilden op niet sporttechnische zaken meer samenwerken en hiervoor gezamenlijk een verenigingsmanager aanstellen. Een student heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waarna een aparte stichting is opgericht. Een belangrijk argument voor het oprichten van Stichting de Schroef is dat fondsenwerving voor een stichting makkelijker was dan voor een gemeentelijke instelling. Maaike Walters was destijds de enige medewerker en werd gefinancierd door de gemeente Heusden, de provincie Noord-Brabant en de Atletiekunie. Vrijwel tegelijkertijd werd vanuit de Alliantie ‘School en Sport samen sterker’ een pilot gestart met de inzet van combinatiefunctionarissen in tien gemeenten. Stichting de Schroef heeft initiatief genomen om te participeren in de pilot, en zo werd Maaike één van de eerste combinatiefunctionarissen van Nederland.

De activiteiten anno 2017

Inmiddels is Maaike directeur van een succesvolle organisatie die niet alleen sport en onderwijs met elkaar verbindt en sportverenigingen ondersteunt, maar vooral ook kwetsbare groepen in de leeftijd van 0-100 in beweging krijgt. Maaike: “Er is momenteel vooral veel vraag naar valpreventie en beweegprogramma’s voor ouderen en mensen met een chronische aandoening.” De buurtsportcoaches van Stichting de Schroef werken veel samen met twee beweegcoaches die (deels) als vakleerkracht werkzaam zijn bij een onderwijsinstelling. Samen organiseren ze schoolsportevenementen. Er is bewust gekozen om de buurtsportcoaches niet uitvoerend, maar echt op verbindend en coördinerend niveau in te zetten. “We hebben een behoefteonderzoek uitgevoerd onder (mogelijke) samenwerkingspartners en de gemeente. Daar kwam duidelijk uit naar voren dat men voor buurtsportcoaches echt een verbindende rol zag.”

Mooie credits voor Maaike en De Schroef! Ik blij ben met de erkenning en waardering die De Schroef krijgt. Zij zijn ons eerste aanspreekpunt op het gebied van sport en bewegen, vanuit welk perspectief dan ook. Een vereniging die kader problemen heeft, samenwerking binnen het voorliggend veld of ondernemers die hun medewerkers vitaal ouder willen laten worden. Alles en iedereen verwijzen we naar De Schroef.

Wethouder Sport Hanne van Aart

Opbouw van de groep

2 duikers onder water
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Stichting de Schroef is de afgelopen jaren gegroeid en heeft inmiddels naast Maaike vier buurtsportcoaches en een communicatiemedewerker in vaste dienst. Er is een bestuur dat, samen met de directeur, een duidelijke visie heeft op het gebied van werkgeverschap. Er is een jong en enthousiast team samengesteld met mensen met uiteenlopende opleidingen op HBO en WO niveau, denk aan de ALO, Bewegingswetenschappen, SPECO, sport- en gezondheidsmanagement en communicatie. Na het eerste jaarcontract wordt in principe een vaste aanstelling gegeven, uiteraard bij wederzijdse tevredenheid, omdat het bestuur zekerheid voor haar medewerkers belangrijk vindt. De voordelen en risico’s zijn destijds uitvoerig besproken met de Werkgeversorganisatie Sport (WOS).

De organisatie: een zelfsturend team

De buurtsportcoaches werken nauw samen vanuit een gemeenschappelijke ruimte op het sportpark, maar delen zelf hun dagen en werkzaamheden in. Het team werkt als zelfsturend team en heeft dus veel vrijheid en verantwoordelijkheid. De stichting en de afzonderlijke medewerkers worden afgerekend op hun resultaten en prestaties en niet op de uren die zij aan het werk zijn. Maaike benadrukt echter: “Tijdens de functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt met name gekeken naar de inzet en ontwikkeling van de benodigde competenties. Dat betekent overigens niet dat er geen fouten gemaakt mogen worden. Ondernemerschap vinden wij bijvoorbeeld een belangrijke competentie. Maar bij ondernemerschap tonen, hoort juist ook dat er dingen mislukken.” Er is weinig verloop onder de medewerkers, wat de samenwerking onderling en met de gemeente en andere partners ten goede komt.

Onze goede samenwerking met De Schroef is te danken aan dat ze inderdaad geen ego hebben, altijd blijven luisteren naar de ander en geen standaardpakketten als oplossing bieden. Een topsporter kan nog zoveel trainingsstof aangereikt krijgen, als het vervolgens een luie donder blijkt te zijn, wordt hij nooit olympisch kampioen. De Schroef ondersteunt en maakt mogelijk, maar alleen als je bereid bent er zelf ook werk in te stoppen. Precies zoals de gemeente Heusden dat graag ziet: samen dromen waarmaken!

Wethouder Sport Hanne van Aart

Persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap

Stichting de Schroef vindt persoonlijke ontwikkeling belangrijk en stimuleert haar medewerkers om onderling kennis uit te wisselen, aan landelijke en regionale bijeenkomsten deel te nemen, maar ook om opleidingen en trainingen te volgen. Buurtsportcoaches bepalen in principe zelf welke opleiding zij nodig hebben en willen volgen. Maaike: “Ik vind het wel belangrijk dat de buurtsportcoaches verder kijken dan de sport- en beweegsector, dat ze zich breed ontwikkelen en vooral ook kennis opdoen van andere werksettings en doelgroepen. Dat maakt het makkelijker om de verbinding te maken met bijvoorbeeld sociaal domein of bedrijfsleven.” De stichting is ook een erkend leerbedrijf en begeleidt studenten en stagiaires. Daarnaast bemiddelen ze ook bij het zoeken naar vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek in de sport- en beweegsector.

Financiering

jongeren spelen een wedstrijd hockey in het park
(Foto: Kenniscentrum Sport)

De personeelskosten van Stichting de Schroef worden de komende jaren voor 40% gedekt door het Rijk vanuit de buurtsportcoachregeling en voor 60% door de gemeente. Maaike benadrukt dat verreweg het grootste deel hiervan vanuit WMO budgetten komt en niet vanuit sport. Het merendeel van de kosten voor activiteiten, materialen, locaties en dergelijke komt uit de markt. Maaike heeft als directeur een belangrijke fondsenwervende rol, maar ook de buurtsportcoaches zelf hebben hier een verantwoordelijkheid in. Maaike is trots op de tweejarige toezegging die ze hebben vanuit de gemeente, want dat geeft haar en haar medewerkers zekerheid en de mogelijkheid langetermijn plannen te maken.

Draagvlak creëren voor sport en bewegen? Zo doe je dat!

Het succes van een goede samenwerking met en financiering door de gemeente en andere (lokale) partners komt volgens Maaike doordat samenwerking en verbinding in de genen van Stichting de Schroef zit. Daarnaast is proactiviteit een succesfactor. Zo heeft de stichting enkele jaren geleden het initiatief genomen om een ontwikkelnota sport en bewegen te schrijven (en bewust geen kadernota volgens vast stramien). Deze ontwikkelnota is tot stand gekomen met medewerking van o.a. sportverenigingen, fysiotherapeuten, Centrum Jeugd en Gezin en andere organisaties in het sociale domein. De nadruk ligt op het inzetten van sport en bewegen als middel voor uiteenlopende doelgroepen, om maatschappelijke doelen te bereiken.

Daarnaast zijn Maaike en haar medewerkers voortdurend bezig met het onder de aandacht brengen van hun werk en de resultaten die ze daarmee behalen. Door presentaties te geven aan wethouders, raadsleden, beleidsambtenaren en samenwerkingspartners. Maar ook via hun website, nieuwsberichten, de inzet van ambassadeurs en hun jaarlijkse sportcafé. Om de resultaten in beeld te kunnen brengen, is monitoring en evaluatie een taak van de buurtsportcoaches. “Het intensief monitoren van alle activiteiten is erg tijdrovend. Daarom kiezen we jaarlijks als team bewust welke opbrengsten we goed in kaart willen brengen en welke projecten of activiteiten we intensief gaan volgen. Andere activiteiten monitoren we minder intensief.”

10 jarig bestaan

Maaike is terecht trots op de stichting en de dingen die ze samen bereikt hebben voor en met samenwerkingspartners en de gemeente. En ze is ook trots op haar team met vaste medewerkers die met veel plezier en inzet werken voor Stichting de Schroef. Het tienjarig bestaan van de organisatie wordt dit jaar dan ook gevierd met bijzondere sport- en beweegactiviteiten en evenementen, bijvoorbeeld rondom carnaval. En met een extra groots opgezet Sportcafé. In onderstaand kader staan praktische tips van Maaike aan gemeenten en werkgevers / teamleiders van buurtsportcoaches.

Praktische tips van Maaike

  • Wil je vanuit de sport- en beweegsector samenwerken met andere sectoren, in het bijzonder sociaal domein? Zet je ego opzij, stel je dienstverlenend op, verdiep je in de ander en stel vooral vragen.
  • Doe geen aannames, als het gaat om wensen van de doelgroep of verwijzers, maar betrek ze bij de planvorming en ontwikkeling van het aanbod. Hiermee vergroot je de kans op draagvlak, (co)financiering, continue aanwas van deelnemers en succes van je aanbod.
  • Focus op enkele belangrijke doelgroepen en doelen, in samenspraak met je team, beleidsmakers en samenwerkingspartners. Stel samen realistische en meetbare doelen vast. Ga niet ‘van alles een beetje’ doen.
  • Geef buurtsportcoaches ruimte, verantwoordelijkheid en inspraak in de plannen.
  • Denk goed na over de samenstelling van je team en het ontwikkelen van competenties binnen je team. Bij Stichting de Schroef vinden we sociale vaardigheden, netwerken en samenwerken, ondernemerschap en commercieel denken belangrijke competenties.
  • Zorg voor meerdere inkomstenbronnen via meerdere beleidsterreinen bij de gemeente (lobby!), fondsenwerving en via lokale marktpartijen en partners.

Meer informatie

Maaike Walters, maaike.walters@stichtingdeschroef.nl, Stichting De Schroef.

Artikelen uitgelicht


Beleid
In de wijk
professional
praktijkvoorbeeld
beleidsontwikkelingen, samenwerken