Alles over sport logo

Hoeveel geld geven gemeenten uit aan sport: 2015

De (netto) gemeentelijke sportuitgaven zijn tussen 2014 en 2015 met 1 procent afgenomen tot 1,21 miljard euro. Het is voor het eerst dat een afname van de uitgaven wordt vastgesteld. Dit concludeert het Mulier Instituut op basis van analyses op jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten.

In een tijd van bezuinigingen bij gemeenten is het relatieve sportaandeel in de totale gemeentelijke uitgaven sinds 2010 wel enigszins gegroeid. Ook in vergelijking met andere vrijetijdsuitgaven van gemeenten staat sport er goed op.

Sterke verschillen tussen gemeenten

Het Mulier Instituut constateert verder dat de uitgaven tussen gemeenten sterk verschillen. Gemiddeld geeft een gemeente per inwoner 64,50 euro uit aan sport. Maar gemeenten met meer dan 100.000 inwoners geven per inwoner meer uit aan sport (11-14 euro meer). Dat verschil komt vooral door de regiofunctie van grote gemeenten, met bijbehorende regionale accommodaties (atletiekaccommodaties, 50-meterbaden, regionale trainingscentra).

De gemeente hoeft niet alles zelf te betalen. Wij verwijzen lokale partners op de subsidieregeling Sportimpuls. Daarmee worden activiteiten opgezet voor mensen die niet of te weinig sporten. Sportverenigingen, maar ook fitnesscentra en andere sportaanbieders kunnen subsidie aanvragen. Zie hier een overzicht aan impulsen.

Verschil tussen beeld en werkelijkheid

Gemeenten vinden hun eigen uitgaven lastig in te schatten. Bij veel gemeenten die een toename van hun uitgaven melden, concludeert Mulier in werkelijkheid een afname. Forse bezuinigingen op een kleinere post, zoals sportstimulering, hebben bijvoorbeeld minder gevolgen voor het totaal, hetgeen het totaalbeeld kan vertekenen. Daarnaast kunnen ingezette bezuinigingen pas jaren later daadwerkelijk in de uitgaven zichtbaar zijn (o.a. vanwege lopende contracten, compensaties, etc.)

Werkelijke uitgaven versus de begrote uitgaven

Over de periode 2010-2015 zijn de werkelijke uitgaven voor sport, 4 procent hoger dan de begrote uitgaven voor het betreffende jaar. Mulier verwacht dat dit voor 2016 ook geldt, waarmee de uitgaven dan op hetzelfde niveau liggen als in 2015. In 2015 heeft bijna een derde van de gemeenten meer uitgegeven dan begroot, de helft van de gemeenten ongeveer evenveel en een vijfde van de gemeenten minder dan begroot.

Bezig met nieuw sportbeleid? Het ontwikkelen van nieuw beleid start vaak met het inzichtelijk maken van de relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen en cijfermatige trends waar sportbeleid zich toe moet verhouden. De Trendspotter geeft een overzicht van deze elementen en hun samenhang

Download hier het eindrapport Sportuitgaven van gemeenten: een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016).

Meer lezen? Vind publicaties over financiering van sport in gemeenten in de Kennisbank Sport en Bewegen.

Artikelen uitgelicht


Beleid
professional
feiten en cijfers
beleidsontwikkelingen