Overige initiatieven

Het thema Inclusief sporten en bewegen raakt tal van andere initiatieven.

VN-verdrag Handicap

Gericht op het verbeteren van de positie van mensen met een beperking.

Programma Onbeperkt Meedoen

Een praktische uitwerking van het VN-verdrag Handicap

Samenspeelakkoord

Gericht op samen spelen door kinderen met en zonder handicap in hun eigen woonomgeving.

Nationaal Preventie Akkoord

Gericht op het verbeteren van de gezondheid van de Nederlandse bevolking door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. 

Fietsplan Ministerie I&W

Stimuleringsregeling fietsen naar het werk

Doortrappen

(mede) door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. 

Alliantie Gelijkspelen

Om acceptatie van LHBTI+ personen in de sport te bevorderen.

Een tegen eenzaamheid

een samenwerkingsverband om landelijke en lokaal het verschil te maken om eenzaamheid te verminderen.

De Brede Regeling Combinatiefuncties

Een stimuleringsgregeling om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt door het aanstellen van buurtsportcoaches.

VN Verdrag Rechten van het kind

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Alliantie gelijke kansen

Gericht op het verbeteren van kansgelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, school en de leefomgeving.