Informatie voor verenigingen

Terug naar themapagina duurzame sportsector

In het kader van het Klimaatakkoord en het sportakkoord worden vanuit de centrale overheid eisen aan gemeenten gesteld, zoals het opstellen van een lokaal sportakkoord en het voldoen aan eisen voor CO2 uitstoot. Verder zijn er eisen vanuit wet- en regelgeving, zoals de informatieplicht energiebesparing en het voldoen aan de erkende maatregelen.

Dit platform is bedoeld om je overzicht te geven in alle eisen en alle mogelijkheden om de sportaccommodaties te verduurzamen en de beschikbare subsidies en financieringsvormen te vinden. Ook helpen we je organisatorische vraagstukken op te lossen, om op deze manier drempels te verlagen en te zorgen dat er nog meer succesvolle verduurzamingsprojecten komen. In de komende periode zullen wij deze website uitbreiden en vullen met meer voorbeelden, stappenplannen, nieuwsartikelen en technische oplossingen. Zodat je alle beschikbare informatie op één plaats kunt vinden.

Mis je bepaalde informatie of vind je geen antwoord op je vraag? Bel of mail dan met onze verduurzamingsexperts via:
T: 0318 – 490 900
M: info@kcsport.nl

Wet- en regelgeving

Nieuw te bouwen sportaccommodaties dienen te voldoen aan diverse eisen. Voor de speelvelden gelden de eisen vanuit NOC*NSF, voor binnensportaccommodaties en clubhuizen in eigendom van de gemeente geldt het bouwbesluit en een minimale eis van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Alle accommodaties dienen te voldoen aan de erkende maatregelen

Financiering en subsidiëring

Om duurzaamheid naar waarde te schatten is het belangrijk om verder te kijken dan alleen het financieren van een project. De winst wordt met name gehaald in de exploitatie en de maatschappelijke meerwaarde. Het is dus belangrijk om de volledige businesscase en de volledige levenscyclus van het project integraal te bekijken. Zo valt de financieringslast van duurzaamheidsmaatregelen vaak weg tegen de energiebesparing.
Esco constructies spelen hierop in door de investering over te nemen en de investering terug te laten betalen uit de energiebesparing. De investeringen in circulariteit vallen weg tegen sloopkosten in te toekomst.

Voor initiatieven die kunnen rekenen op veel maatschappelijk draagvlak en die een zeker rendement kunnen bieden, is het ook mogelijk de financiering te organiseren middels crowdfunding.

Verenigingen kunnen ook de financiering van hun projecten regelen door een lening af te sluiten bij Stichting Waarborgfonds Sport, als de gemeente voor de vereniging voor 50% garant wil staan.

Verder kunnen projecten gerealiseerd worden middels Maatschappelijk Financieren, een methode waarbij door garantstelling van de gemeente een laag rentepercentage uit de markt gehaald kan worden (hoger dan de gemeente zelf kan lenen bij BNG).

Meer belangrijke informatie over subsidies (waarvan de laatste 2 zijn geïnitieerd na het sportakkoord) vind je hier:

Organisatorische vraagstukken

Om succesvol aan de slag te gaan met het verduurzamen van de sportaccommodatie van je vereniging, is het aan te raden een aantal stappen te doorlopen. Dit begint met het vormen van een visie en het opstellen van een plan van aanpak. Hierbij geldt: hoe beter de voorbereiding, hoe soepeler het vervolg. Om dit proces voor je te vergemakkelijken heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen een stappenplan ontwikkeld. Met dit document ondersteunen we je in het totale proces, van de initiatieffase tot en met de evaluatie en monitoring.

We nemen je stap voor stap mee en geven per fase aan welke zaken je duidelijk moet krijgen. Door in de beginfase helderheid te creëren over mandaten en verantwoordelijkheden, creëer je een projectorganisatie die slagvaardig te werk kan gaan.

Begeleidingstraject NOC*NSF

Verduurzamen kan op vele manieren. Je kunt zelf de verschillende mogelijkheden onderzoeken en vergelijken. Maar als je hier liever begeleiding in krijgt, kan dat ook! 

Om sportverenigingen te ontzorgen, heeft koepelorganisatie NOC*NSF een begeleidingstraject ontwikkeld, dat wordt uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde adviespartijen. Als vereniging bepaal je zelf welke partij jou gaat begeleiden. Je krijgt ondersteuning in het opstellen van de energiescan, vergelijken van financieringsmogelijkheden, opvragen en beoordelen van offertes en de implementatie. 

Wil jij ook gebruik maken van een begeleidingstraject? Neem dan contact op met één van de adviespartijen en ga samen aan de slag! De contactgegevens van de deelnemende partijen vind je hier.