Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Sport- en beweegaanpakken voor een gezonde basisschool

Interventies

erkende interventiesOp 22 augustus 2017 zijn nieuwe beweegrichtlijnen als advies aan de minister van VWS gepresenteerd. Volgens deze richtlijn moeten kinderen (4- 18 jaar) elke dag minstens een uur aan matig intensieve inspanning doen. Daarnaast is het advies om minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten doen en veel stilzitten te voorkomen. Lees meer over de beweegrichtlijnen.

Kinderen brengen veel tijd door op school. Het onderwijs kan dan ook een belangrijke rol spelen in het stimuleren van voldoende beweging. Bent u op zoek naar sport- en beweegaanbod om binnen het onderwijs in te zetten?

In onderstaand overzicht vindt u aanpakken voor een gezonde basisschool op het gebied van sport en bewegen. Aanpakken die lokaal worden uitgevoerd, die de jeugd in beweging brengen, en die erkend zijn.

De aanpakken zijn onderverdeeld in verschillende soorten thema’s. Ze kunnen voor verschillende doelen en doelgroepen in en rondom school worden ingezet:

 • Kennismaken met sport
 • Inactieve leerlingen
 • Schoolpleinen en Omgeving/Ruimte/Natuur
 • Overgewicht en gezondheid
 • Structureel beweegaanbod/totaal aanpak
 • Sport en sociale competenties
 • Buitenschoolse opvang

22-05-2014 NED: Special Heroes Day 2014, Tilburg Special Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Een samenwerking van NOC*NSF, Stichting Onbeperkt Sportief en de PO-Raad.

Daarnaast is er aangegeven voor welk type onderwijs (Primair onderwijs (PO) en/of Speciaal Onderwijs (SO)) de aanpak geschikt is. Van alle aanpakken in dit overzicht kunt u een uitgebreide omschrijving vinden door te klikken op de naam. Via het menu aan de zijkant van deze pagina kunt u direct naar het thema van uw keuze.

Het aanbod aan sport- en beweegaanpakken binnen het onderwijs is groot en veelzijdig. En er komen regelmatig nieuwe erkende aanpakken bij. Kijk op www.sportenbeweeginterventies.nl voor de meest actuele stand van zaken of meer informatie over deze aanpakken.

Kennismaken met sport voor een gezonde basisschool

Logo_Kangoeroe_KlupOf ze nu worden ingezet binnen de lessen lichamelijke opvoeding of in de buitenschoolse setting: deze aanpakken bieden kinderen een kennismaking met een specifieke sport. Zet ze in om kinderen de sport uit te laten proberen, te ervaren en te beleven of om ze te stimuleren om lid te worden van een sportvereniging.

Inactieve leerlingen in beweging

Deze aanpakken zijn specifiek op inactieve leerlingen gericht: leerlingen die de beweegrichtlijn van 60 minuten bewegen per dag niet halen. Vaak zijn dat kinderen die zich door welke oorzaak dan ook niet aangetrokken voelen tot sport. Ze beleven er weinig plezier aan en zijn daardoor moeilijk te motiveren om in beweging te komen.

 • Alle leerlingen actief (PO)
  Met de aanpak worden leerlingen gemotiveerd tot sporten of andere vormen van bewegen door individuele gesprekken met docenten of interne begeleiders.
 • Sportspot (PO)
  SportSpot brengt de sporten en de sportverenigingen naar de scholen en naar de wijk. Vervolgens brengt SportSpot de jeugd naar de sportvereniging met als doel dat de sportvereniging het stokje overneemt.

Bewegen op het schoolplein

Bewegen hoeft niet alleen in de gymzaal te gebeuren. Integendeel! Op het schoolplein spelen en bewegen veel kinderen al. Deze aanpakken helpen de school om het schoolplein in te zetten om kinderen (meer) te laten bewegen. Daarnaast zijn de Cruyff Foundation en Richard Krajicek Foundation actief bezig met speelpleinen in onder meer aandachtswijken. Er zijn erkende aanpakken op het gebied van gezonde schoolpleinen:werk6

 • Beweeg Wijs (PO)
  In de pauze zijn speciaal opgeleide speelbegeleiders aanwezig op het plein, zodat kinderen veilig kunnen bewegen.
 • Zoneparc (PO)
  Zoneparc is een innovatief ingericht schoolplein waarbij gebruik wordt gemaakt van drie verschillende zones. Daarnaast biedt men training voor gebruik van dit schoolplein.
 • Parkour (Freerunnen) (PO)
  Freerunning en parkour zetten ook jeugd die normaal minder geïnteresseerd is in sport, aan tot bewegen. Parkour kan zowel ingezet worden in de lessen lichamelijke opvoeding als vrij gebruikt worden. Parkour biedt een reeks veilige toestellen voor de buitenruimte waarop de sport freerunning beoefend kan worden.
 • PLAYgrounds (PO)
  Door een uitnodigende en gestructureerde inrichting van het schoolplein en stimulans van het actief gebruik van het plein (door onder andere de koppeling met de gymles) wordt lichamelijke activiteit gestimuleerd.
 • BIOS op het schoolplein (PO)
  BIOS op het schoolplein stimuleert kinderen en groepsleerkrachten om het schoolplein (vaker) te gebruiken als beweegplein (onder andere voor de gymlessen).
 • Sportsterren (PO)
  Leerlingen zijn op een ongedwongen en gestructureerde manier uitgedaagd tot verschillende speel- en beweegvormen tijdens de schoolpauzes op het schoolplein.
 • Natuurlijk Bewegen (PO)
  Lesmethodiek die ernaar streeft om de jeugd ten minste 4 dagen in de week, 20-30 minuten te laten bewegen. De lessen zijn voornamelijk buiten in de naaste omgeving. Van groep 1 tot en met groep 8 is er een leerlijn ontwikkeld om de motoriek te verbeteren.

Meer informatie over beweegvriendelijke schoolpleinen vindt u hier.

Overgewicht en gezondheid

Deze aanpakken richten zich op het stimuleren van een gezonde leefstijl, afname van overgewicht en/of verbetering van de motoriek of fitheid. Vaak bieden ze een combinatie van meerdere elementen, zoals voeding en bewegen.

 • B-Fit (PO)
  B-Fit laat kinderen, ouders en leerkrachten kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding. Niet het dik zijn of overgewicht wordt centraal gesteld, maar fitheid. Samenwerking met sportaanbieders is essentieel.
 • Lekker Fit! (PO)
  Lekker Fit! is een lespakket met doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8 en heeft een preventief doel. Kinderen leren alles over gezond eten en bewegen en ze worden zich bewust van de keuzes die ze hierbij maken.
 • Scoren voor gezondheid (PO)
  Scoren voor Gezondheid is een project waarbij voetballers uit de Eredivisie kinderen aanzetten tot een gezonde leefstijl. De profvoetballers geven het goede voorbeeld in voldoende bewegen en gezond eten en drinken.
 • Beweegdiploma (PO)
  Jonge kinderen werken met extra (gym)lessen aan het behalen van een Beweegdiploma. Doel van de aanpak is kinderen een goede motorische basis voor plezier in bewegen en sporten aanleren.
 • De Gezonde Hap & Stap Vierdaagse (PO)
  Kinderen en hun ouders worden bewust gemaakt van gezonde voeding en voldoende beweging. Overgewicht onder kinderen wordt bespreekbaar gemaakt zonder veel nadruk te leggen op het gewicht.
 • Vallen is ook een sport (PO)
  Deze aanpak bestaat uit een lespakket voor het basisonderwijs waarin kinderen tijdens de lessen bewegingsonderwijs stap voor stap wordt geleerd veilig te vallen.
 • Onwijs Fit (PO)
  Onwijs Fit stimuleert een gezonde leefstijl bij de schoolgaande jeugd. Combinatiefunctionarissen testen de leefstijl van de leerlingen door een motoriek- en fittest uit te voeren.
 • FitGaaf! (PO)
  Met minimale belasting van eigen leerkrachten, vier weken actieve aandacht voor gezond eten, drinken en bewegen voor leerlingen. Met behulp van een sticker-kalender.
 • Fit in 90 dagen (PO)
  Fit in 90 dagen gaat uit van leren door te doen binnen de vertrouwde schoolomgeving. Het leert en inspireert leerlingen een gezonde levensstijl te ontwikkelen en bekwaamt leerkrachten in het geven van goed bewegingsonderwijs.
 • Voor je het weet zijn ze groot (PO)
  Een interactief theater voor ouders waarin acteurs herkenbare lastige situaties laten zien met betrekking tot opvoeding en gezondheid. Vervolgens zoeken ze samen met het publiek naar oplossingen.

Bekijk hier een compleet overzicht van sport- en beweegaanpakken voor jeugd met (risico op) overgewicht, ook buiten het onderwijs om.

Structureel beweegaanbod door een totaalaanpak

Deze interventies bieden een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende sectoren, waaronder het onderwijs, om bewegen te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combinatie van naschools sportaanbod, verdieping van de gymles en sportbeleid op school. Dikwijls worden verschillende takken van sport aangeboden.

 • sCOOLsport (PO)
  sCOOLsport is een aanpak voor basisscholen om samen met partners te werken aan een gezonde en actieve leefstijl bij kinderen.
 • Bewegen in Onderwijs en Sport (BIOS) sportlessen (PO)
  BIOS is gericht op het geven van een kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs op basisscholen. De bewegingsconsulent stimuleert kinderen om ook na schooltijd te gaan sporten.
 • Special Heroes (SO)
  Special Heroes is een stimuleringsproject om de sportparticipatie van leerlingen in het speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 tot 19 jaar te vergroten, door een structurele inbedding van sport binnen en buiten de school.
 • Schoolsportvereniging (PO)
  De Schoolsportvereniging laat kinderen in hun directe woon- en leefomgeving structureel in verenigingsverband sporten. In samenwerking met school.
 • Jump-in (PO)
  Het doel van Jump-in is het stimuleren van lichamelijke activiteit van basisschoolkinderen. Het is een meer-sporen aanpak met componenten op het terrein van onderwijs, sport, zorg en beleid.
 • Schoolactieve verenigingen (PO)
  Door schoolactieve sportverenigingen wordt de schoolgaande jeugd gestimuleerd na schooltijd meer te gaan sporten. Kinderen kunnen zo hun sport ontdekken en een sportkeuze maken.

Sport en sociale competenties

Sport- en beweegaanpakken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van sociale competenties van leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking in een team, actieve jeugdparticipatie, zelfregulatie, sportief gedrag, omgaan met verantwoordelijkheid, sportiviteit en respect. De volgende interventies richten zich met name op het bevorderen van deze sociale competenties.

 • Whoznext junior (PO)
  De insteek is dat kinderen in een whoZnext-team zelf dingen doen. Je kunt denken aan het zelf organiseren, scheidsrechteren, lesgeven of meedenken over sport en speelvoorzieningen op school of in de wijk.
 • Be a STAR (PO)
  STAR staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. Middels basketbaloefeningen maken kinderen spelenderwijs kennis met deze belangrijke normen en waarden.
 • Sportkanjerclub (PO, SO)
  De Sportkanjerclub is een plek voor kinderen die sociaal minder vaardig, verlegen, afhankelijk of (verbaal) agressief zijn. Vaak gaan deze tekorten aan sociale vaardigheden samen met motorische achterstand.
 • Respons (PO)
  De methode Respons is ontwikkeld om problemen als pesten, agressief gedrag en onveiligheid op school aan te pakken. De basis van Respons wordt gevormd door een op vechtsport gebaseerde pedagogische methode.
 • Weerbaar zonder pesten (PO)
  Weerbaar zonder pesten richt zich op het vergroten van de weerbaarheid van kinderen en jongeren door middel van Aikido, een traditionele Japanse krijgskunst.
 • Futsal Chabbab (PO)
  Door middel van spel (zaalvoetbal) en coaching worden jongeren bereikt die vaak op straat te vinden zijn. De trainer/coach bouwt een vertrouwensrelatie met de jongeren op om hen vervolgens op hun gedrag te kunnen coachen.

Sport en bewegen bij de buitenschoolse opvang

Den Helder 9Veel basisschoolkinderen komen één of meerdere dagen per week bij de opvang. Vaak is er een goede samenwerking tussen de (brede) school en de opvang. Kinderen zijn vaak te verleiden om na al dat zitten op school in beweging te komen. Hieronder een aantal aanpakken die hierop inspeelt en waar het onderwijs soms ook een rol in speelt.

 • Beweegplezier vanaf 4 (PO)
  Beweegplezier vanaf 4 draag bij aan het meer bewegen voor kinderen van 4–12 jaar in de professionele opvang. De aanpak vergroot de kennis en vaardigheden van pedagogische medewerkers binnen de professionele opvang om kinderen op een eenvoudige en uitdagende manier te laten bewegen.
 • Natuursprong (PO)
  De aanpak richt zich in het bijzonder op kinderen die de weg naar de natuur niet zelf weten te vinden. Een activiteit wordt georganiseerd in speelbossen, speelnatuur, wijkgroen of in stadsparken.
 • Be a basketbal STAR (PO)
  STAR staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. Middels basketbaloefeningen maken kinderen spelenderwijs kennis met deze belangrijke normen en waarden.
 • Sport en spel op de BSO (PO)
  Tijdens de spelletjes maken de kinderen kennis met allerlei sporten. Ieder kind kan zo ongedwongen zelf ontdekken welke sport het leuk vindt. Door middel van de Sport en Spel Box.
 • Sportieve Opvang (PO)
  Het doel van Sportieve Opvang is om een gevarieerd sport- en beweegaanbod te creëren tijdens de buitenschoolse opvang zodat kinderen minstens 5 dagen per week 60 minuten matig intensief bewegen.

Gezonde School

Gezonde leerlingen presteren beter! Vindt u gezondheid ook belangrijk? Het inzetten van een erkende sport- en beweegaanpak past goed bij de brede aanpak van de Gezonde School. Een gezonde school is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid.

Lees meer

Lees ook het artikel ‘Sport- en beweegaanpakken voor een gezond voortgezet en middelbaar onderwijs‘.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.