Maatschappelijke waarden van sport: wetenschappelijk bewijs versus gemeentelijk beleid | Alles over sport

Maatschappelijke waarden van sport: wetenschappelijk bewijs versus gemeentelijk beleid

Artikel

geplaatst op: 21 november 2016

Welke wetenschappelijke bewijzen zijn er voor een maatschappelijke betekenis van sport? En in welke mate komt de maatschappelijke waarde van sport op gemeenteniveau tot uiting? Deze vragen staan centraal in het rapport ‘Maatschappelijke betekenissen van sport: wetenschappelijke onderbouwing en weerslag in lokaal beleid’ van het Mulier Instituut in samenwerking met Kenniscentrum Sport.

Wetenschap over de waarde van sport

diverse sportschoenenWetenschappelijke studies laten zien dat sport en bewegen bijdragen aan maatschappelijke waarden als gezondheid, opvoedkundige vraagstukken en burgerschap, en sociale samenhang en leefbaarheid. Dit vertaalt zich ook in een economische waarde van sport.

Dat je door sport en bewegen daadwerkelijk gezonder wordt, is inmiddels stevig wetenschappelijk onderbouwd. In veel andere gevallen is het sporten en bewegen zelf niet de verklarende factor voor succes. Zo kan sport & bewegen leiden tot meer sociale samenhang maar blijkt dit (onder andere) veroorzaakt te worden doordat je meer sociale contacten opdoet bij de sportvereniging.

Kortom de voorwaarden waaronder gesport wordt zijn essentieel om de waarden van sport en bewegen tot haar recht te laten komen. Welke voorwaarden precies van belang zijn kan voor iedereen anders zijn. Het onderzoek hiernaar is daarom lastig maar kan nog wel veel waardevolle, nieuwe inzichten geven.

Gemeentelijk beleid en sport

Sport en bewegen (en haar maatschappelijke waarden) heeft de laatste jaren een steeds grotere rol gekregen in gemeentelijk beleid. Zo wordt het sportbeleid mede vorm gegeven door ambtenaren van andere beleidsterreinen. En vice versa zijn er veel beleidsterreinen die ‘gebruik maken’ van sport en bewegen. Denk hierbij aan het armoedebeleid, het jeugdbeleid, het welzijnsbeleid waaronder de decentralisaties in het sociale domein, en het gezondheidsbeleid.

Deze toenemende aandacht voor sport en bewegen is deels ook terug te zien in de gemeentefinanciën. Ondanks de forse bezuinigingen in de afgelopen jaren is het sportbudget grotendeels overeind gebleven. Vooralsnog is er echter nog nauwelijks sprake van (structurele) financiële bijdragen van andere beleidsterreinen aan de sport.

Verzilveren maatschappelijke waarden

Samenvattend stellen we dat het gemeentelijk sportbeleid steeds meer gericht is op het verzilveren van de maatschappelijke waarden van sport en bewegen. Op hoofdlijnen kan dit vanuit de wetenschappelijke literatuur worden onderbouwd. Over de precieze voorwaarden waaronder het sport en beweegbeleid het best tot zijn recht komt, is echter nog veel onbekend. Daar zal ook in beleid meer aandacht voor moeten komen. Een belangrijke volgende stap in zowel de kennis- als de beleidsontwikkeling zal zijn om meer in te zetten op het onderbouwen van de maatschappelijke waarden van sport en bewegen en daarbij nadrukkelijk ook oog te hebben voor de voorwaarden die daarvoor nodig zijn.

Lees meer

Auteurs:

Agnes Elling
Mulier Instituut
Dirk Schaars
Kenniscentrum Sport

Bewaren:

Bewaren

Gerelateerde artikelen

Anderen bekeken ook