Sluiten

Kabinet zet in op preventie

Artikel

Publicatiedatum 16 januari 2016

Het kabinet blijft stevig inzetten op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Daarbij staan preventie, gezondheidsbescherming en het verminderen van gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden centraal. Ook gaat veel aandacht uit naar een integrale aanpak waarin overheden, bedrijven, zorgverleners en wijkbewoners samenwerken.

2 vrouwen fietsen door het bos
(foto: Kenniscentrum Sport)

Het kabinet brengt elke vier jaar een nota gezondheidsbeleid uit, zoals dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. De landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 bevat het beleid voor de komende jaren. Het kabinet houdt vast aan de doelen die zijn gesteld in de vorige gezondheidsnota, ‘Gezondheid dichtbij’ uit 2011. De doelen zijn:

  • De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven.
    Preventie een prominente plaats geven in de gezondheidszorg.
  • Gezondheidsbescherming op peil houden, zodat mensen minder worden blootgesteld aan schadelijke stoffen en omstandigheden, en nieuwe bedreigingen het hoofd bieden
    Stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.

Kwaliteit van leven

2 oudere vrouwen liggen op hun zij en doen een rekoefening
(foto: Kenniscentrum Sport)

Nieuw is dat gezondheid niet alleen een doel op zichzelf is, maar ook een middel om andere doelen te kunnen bereiken. Denk aan kunnen participeren, meer regie over het eigen leven en kwaliteit van leven. Dit verbindt het gezondheidsbeleid met de doelstellingen in het sociale domein: participatie, zelfregie en zelfredzaamheid. Daarbij hoort speciale aandacht voor het vitaal houden van ouderen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.

Minder rokers en overgewicht

Het aantal volwassen rokers in Nederland daalt. Bovendien lijkt er een einde te komen aan de stijging van het aantal mensen met overgewicht. Daar staat tegenover dat roken nog altijd de belangrijkste oorzaak van sterfte en ziekte is, gevolgd door overgewicht en weinig bewegen. Speerpunten van het beleid blijven daarom roken, overmatig alcoholgebruik, overgewicht, bewegen, depressie en diabetes.

De overheid wil in 2030 een substantiële verbetering hebben bereikt ten opzichte van 2014, zoals vastgelegd in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV-2014). Ook is de ambitie dat in 2030 de gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden niet verder zijn toegenomen. Het ministerie probeert deze verschillen te verkleinen via het Stimuleringsprogramma ‘Gezond in’. Ook programma’s als Jongeren op Gezond Gewicht en Sport en Bewegen in de buurt horen bij dit thema.

Preventieplan

5 oudere vrouwen maken een huppelende beweging om op te warmen
(foto: Kenniscentrum Sport)

Met het Nationaal Preventie Plan (NPP) Alles is gezondheid… zet het kabinet in op een integrale aanpak om mensen te ondersteunen bij een gezonde leefstijl. Het plan brengt verbindingen aan tussen onderwijs, werk, wijk, omgeving en zorg. Vanuit deze domeinen zet het kabinet in op het verbeteren van de gezondheid. Gezondheid wordt bovendien meer betrokken bij het ontwerp van de publieke ruimte.

Vijf departementen bekijken of ze elkaars beleid kunnen versterken. Het gaat om Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken. Dit heeft geleid tot activiteiten op het gebied van gezonde opvoeding en onderwijs, de gezonde wijk en leefomgeving en gezond werken. Daarnaast zet het kabinet in op thema-specifieke programma’s en wettelijke maatregelen. Zo komen er medio 2016 afschrikwekkende foto’s en waarschuwingen op de verpakking van tabaksproducten. De Schijf van Vijf wordt in 2016 geactualiseerd op basis van de nieuwe Richtlijnen Gezonde Voeding. Ook begint in 2016 een nieuw programma sportblessurepreventie en wordt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen geactualiseerd.

Preventie is gezamenlijke verantwoordelijkheid

Uitgangspunt is dat gezondheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat niet alleen de landelijke en lokale overheden actie ondernemen, maar dat ook burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden aangesproken. Zo trekken de ministeries van OCW, VWS en SZW samen op bij het ondersteunen van scholen en kinderopvang om in te zetten op gezondheid. In 2016 wordt de aanpak Gezonde School verbreed met de aanpak Gezonde Kinderopvang.

een wielrenster komt in sportoutfit bij een medewerkster die aan een bureau werkt
(foto: Kenniscentrum Sport)

Verder wil het kabinet mensen aan het werk krijgen en houden en duurzame inzetbaarheid bevorderen. Hiertoe heeft SZW het Programma Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen, gericht op gezond en veilig werken. SZW ondersteunt werkgevers en werknemers om tijdig de juiste maatregelen te nemen.

De zorg moet meer aandacht besteden aan preventie en gezondheidsdenken. Nagegaan wordt hoe preventie steviger verankerd kan worden binnen de zorg. Daarbij biedt de doorontwikkeling van de zorgstandaarden kansen voor preventie. Dit is al terug te zien in de Zorgmodule bewegen.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.