Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

JeugdSportPas

Interventie

Erkenning

Goed beschreven

Het hoofddoel van JeugdSportPas is een toename van het aantal kinderen van 6 t/m 12 jaar in lage SES wijken, die een sport beoefenen en bewegend actief zijn bij een sportclub, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van de gezondheid van de betreffende kinderen.

De onbekendheid met de diversiteit aan sporten, afstand naar een sportclub en financiële mogelijkheden zijn een probleempunt van de doelgroep. Een belangrijke subdoelgroep zijn de ouders van de kinderen. Veelal beslissen zij wat die kinderen doen en mogen.

Door middel van een webapplicatie kunnen de deelnemende organisaties worden ondersteund bij de inschrijving en indeling van de kinderen, analyse van resultaten en incassering van deelnamegelden. Omdat de webapplicatie enorm tijd- en kostenbesparend is voor de JSP coördinator en bovendien een grote meerwaarde heeft bij de monitoring van het project, wordt sterk aangeraden hier gebruik van te maken.

De JeugdSportPas brengt verschillende sporten op een laagdrempelige manier naar de kinderen toe. De kinderen maken op school kennis met een sport tijdens de gymles, en kunnen vervolgens goedkoop 4 lessen volgen bij een lokale sportvereniging. In meerdere blokken per jaar worden verschillende sporten aangeboden.

Voordat het project echt van start gaat zijn er een aantal te nemen stappen, waarbij de belangrijkste stap het vormen van een samenwerkingsverband voor het indienen van de Sportimpuls aanvraag is. De betrokken partijen zijn scholen, verenigingen, mogelijk een sportservicebureau en de gemeente.

Dit traject neemt 8-12 weken in beslag. Tijdens dit project worden ook doelstellingen, doelgroep en methode op papier gezet. Per organisatie wordt een contactpersoon aangewezen.

Het project kent vervolgens de volgende stappen die grotendeels per blok herhaalt worden.

 1. Uitleg en klaarmaken van de JSP-website en applicatie
 2. Openen inschrijving via de website en promotie blok
 3. Kennismaking in de gymles
 4. Indelen en informeren van kinderen aan de hand van de inschrijvingen via de website
 5. Afmeldingen doorvoeren en eventueel kinderen van de wachtlijst herplaatsen en

informeren via de website

 1. Kennismakingslessen bij de sportvereniging
 2. Incasseren op de website afgegeven eenmalige digitale machtigingen
 3. Afhandeling, verrekening kosten met samenwerkende partijen

Monitoring en evaluatie

Probleembeschrijving

Ondanks de positieve effecten van lichamelijke activiteit, voldoet in Nederland slechts 50% van de jongeren aan de combinorm (Bernaerds, 2011). Inactiviteit onder de overige 50% van de kinderen komt met name voor bij kinderen uit gezinnen met een lage Sociaal Economische Status (Uiters & Verweij, 2010). Verder zijn kinderen die niet lid zijn van een sportclub vaker inactief dan kinderen die wél beschikken over het lidmaatschap van een sportclub (Bernaerds, 2011; NOC*NSF, 2012). Een goede kennis van de verschillende sportmogelijkheden vormt de basis voor een sportieve leefstijl.

Kinderen uit de lage SES doelgroep hebben onvoldoende kennis van het belang van bewegen, weinig zelfvertrouwen en onvoldoende middelen om te kunnen sporten of bewegen. De sociale omgeving geeft hen weinig steun waardoor sociale participatie minder aanwezig is. In de buurt zijn te weinig bewegingsfaciliteiten. Kinderen met een lage SES zijn minder vaak lid van een sportvereniging.

Spreiding en Gevolgen

Bij alle leeftijdsgroepen is er een aantoonbare relatie tussen SES en inactiviteit. Ook bij sportdeelname is de negatieve invloed van lage SES zichtbaar. Bij lage SES is het risico om niet aan sport te doen namelijk vier keer groter.

Lichamelijke activiteit heeft vele positieve effecten op de gezondheid van kinderen en jongeren. Zo blijkt uit onderzoek dat lichamelijk actieve kinderen minder vatbaar zijn om cardiovasculaire risicofactoren te ontwikkelen (Kavey et al., 2003), betere cardiovasculaire (Rowlands et al., 1999) en aerobe (Dencker et al., 2005) conditie hebben en betere psychologische profielen hebben (meer zelfverzekerdheid en minder angst en stress) dan kinderen die lichamelijk inactief zijn (Parfitt en Eston, 2005; Slater & Tiggeman, 2010). Daarnaast is lichamelijke activiteit ook geassocieerd met de preventie van overgewicht. Lichamelijke activiteit van kinderen is negatief gecorreleerd met gewichtstoename (Metallinos-Katsaras et al., 2007).

Om de negatieve gevolgen tegen te gaan, is het belangrijk dat inactieve kinderen meer gaan bewegen. Zoals eerder beschreven, kan het lidmaatschap van een sportclub hierin een belangrijke rol spelen (Bernaards, 2011; NOC*NSF, 2012).

Doelgroepen

De JeugdSportPas richt zich op het vergroten van sportdeelname van kinderen van 6 t/m 12 jaar in lage SES wijken. De onbekendheid met de diversiteit aan sporten, afstand naar een sportclub en financiële mogelijkheden zijn een probleempunt van de doelgroep. De JeugdSportPas brengt de sporten naar de kinderen toe (met gastlessen) en zorgt voor een financieel laagdrempelige kennismaking met sport die voor kinderen met een lage SES niet mogelijk zou zijn indien kinderen gelijk een lidmaatschap zouden moeten afsluiten.

Intermediaire doelgroep

Ouders van de betrokken leerlingen worden gezien als (sub-)doelgroep.

Verder zijn er verschillende intermediaire doelgroepen:

• De groepsleerkrachten, docenten LO en interne begeleiders in het basis onderwijs. Met behulp van het JeugdSportPas project kunnen de scholen hun leerlingen een divers beweegprogramma aanbieden.

• Bestuurders en trainers van sportverenigingen. Door deelname aan de JeugdSportPas kunnen verenigingen meer jeugdleden werven. Een ledentoename zorgt voor sterkere verenigingen.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het hoofddoel van JeugdSportPas is een toename van het aantal kinderen van 6 t/m 12 jaar in lage SES wijken, die een sport beoefenen en bewegend actief zijn bij een sportclub, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van de gezondheid van de betreffende kinderen.

Subdoel

JeugdSportPas heeft daarnaast de volgende subdoelen:

 • In samenwerking met trainers van verenigingen het vergroten van kennis over én ervaring met meerdere sporten en sportverenigingen in de gemeente bij leerlingen, ouders en docenten, waardoor kinderen een sportkeuze kunnen maken die goed bij hen past.
 • In samenwerking met trainers van verenigingen en vakdocenten lichamelijke opvoeding zorgen voor een aantrekkelijk sportaanbod (sportverenigingen de mogelijkheid bieden om hun sport op een aantrekkelijke manier onder de aandacht te brengen van potentiële nieuwe jeugdleden).
 • Verhogen van het percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging of –club die goed bij hen past met 5%, door de leerlingen kennis te laten maken met verschillende sporten, een juiste keus te laten maken en daarmee het verhogen van de fysieke activiteit van deze leerlingen, ook op latere leeftijd.
 • Het sport- en beweegklimaat binnen de gemeenten verbeteren, door het tot stand brengen van een structurele samenwerking tussen onderwijs en sport.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Opzet van de interventie

De JeugdSportPas is als volgt van opzet:

 1. Kennismaken: één of meer kennismakingslessen op school tijdens de gymles voor alle leerlingen
 2. Verdiepen: een of meer vervolglessen na schooltijd – op school , in de wijk of op locatie vereniging (afhankelijk van de sport). Kinderen kunnen zich hier voor aanmelden.

Stapsgewijs is het project als volgt uit te voeren:

Stappen opstartfase week

Voordat het project echt van start gaat zijn er een aantal te nemen stappen, waarbij de belangrijkste stap het vormen van een samenwerkingsverband voor het indienen van de Sportimpuls aanvraag is. De betrokken partijen zijn scholen, verenigingen, mogelijk een sportservicebureau en de gemeente.

Dit traject neemt 8-12 weken in beslag. Tijdens dit project worden ook doelstellingen, doelgroep en methode op papier gezet. Per school wordt een contactpersoon aangewezen.

Het project kent vervolgens de volgende stappen die grotendeels per blok herhaald worden.

 1. Uitleg en klaarmaken van de JSP-website en applicatie 7-8

Het gebruik van de webapplicatie is sterk aan te raden omdat dit veel

tijdswinst en kostenbesparing oplevert bij het inschrijven, indelen, incasseren

van deelnamebijdrage n en monitoring.

 1. Openen inschrijving via de website en promotie blok 9-12
 2. Brieven/boekjes/posters/flyers via de scholen verspreiden

b. Persbericht naar media versturen

c. Extra PR-activiteit gericht op ouders, in samenwerking met scholen: bijv. speurtocht langs diverse sportaanbieders, ouder-kind fittest op school, voorlichting op school tijdens informatie-avond

d. Regelmatig contact met school/vakdocenten over stand van zaken inschrijvingen

 1. Kennismaking in de gymles 11
 2. Indelen en informeren van kinderen aan de hand van de inschrijvingen via de website 13
 3. Afmeldingen doorvoeren en eventueel kinderen van de wachtlijst herplaatsen en

informeren via de website 14

 1. Kennismakingslessen bij de sportvereniging 15-18
 2. Incasseren afgegeven op de website afgegeven eenmalige digitale machtigingen 15
 3. Afhandeling, verrekening kosten met samenwerkende partijen 19

9. Monitoring en evaluatie

Locaties en Uitvoering

Stap kennismaking in de gymles – Op school – Door gastdocent van de vereniging of door vakleerkracht lichamelijke opvoeding

Stap kennismakingslessen op de verenigingen – Op de vereniging – Door trainer van de vereniging

Overige stappen – Op kantoor/vereniging – Door coördinator JSP

Ondersteuning

De praktijk heeft bewezen dat het JeugdSportPas project zeer goed overdraagbaar is. Met behulp van de beschikbare materialen kan eenvoudig lokaal gestart worden met de interventie.

De randvoorwaarden staan helder beschreven in de handleiding. Hierin staan ook de doelen en doelgroep nauwkeurig omschreven. De handleiding is afgestemd op de beoogde uitvoerders. Naast de handleiding is er een helpdesk ter ondersteuning en begeleiding van de projectleider. Tijdens diverse overlegsituaties met betrokken personen worden ervaring en kennis uitgewisseld.

Middels een webapplicatie, die te combineren is met andere interventies, kunnen de deelnemende organisaties worden ondersteund bij de inschrijving en indeling van de kinderen, analyse van resultaten en incassering van deelnamegelden. Omdat de webapplicatie enorm tijd- en kostenbesparend is voor de JSP coördinator en bovendien een grote meerwaarde heeft bij de monitoring van het project, wordt de applicatie vrijwel altijd afgenomen.

Materialen

Naast een handleiding voor gemeenten en lokale sportbureaus zijn de volgende materialen optioneel aan te schaffen:

• PR- materialen (flyers, posters, presentaties en folders)

• Webapplicatie met eigen website voor elke gemeente, inclusief handleiding en ondersteuning van een helpdesk. Zie voor een voorbeeld van een website: http://sportservicenoordholland.nl/region_page_sub.php?id=118 en klik op de link inlog voor kinderen. Uitleg bij de applicatie: http://sportservicenoordholland.nl/region_article.php?id=167

• Voorbeeldlessen in de vorm van lesbrieven: om de leerkrachten van de scholen te ondersteunen bij het geven van de lessen zijn met medewerking van de Hogeschool van Amsterdam diverse lesbrieven ontwikkeld

• Draaiboek fittest basisonderwijs. Bijbehorende materialen worden uitgeleend.

• Training voor motivational interviewing

Organisatie

Organisatie: Sportservice Noord- Holland
Telefoon nummer organisatie: 023 5319475

Contactpersoon

Naam: Hubert Habers
Telefoon nummer: 023 205 5000
Email: hhabers@sportservicenoordholland.nl

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.