Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Guppiesport

Interventie

Erkenning

Goed beschreven

Guppiesport® is een beweegprogramma voor kinderen van 2 t/m 8 jaar. Het is geschikt voor zowel jongens als meisjes. Guppiesport® kan gebruikt worden door docenten in de sportvereniging, leerkrachten op basisscholen en door professionals in de sportieve kinderopvang en maatschappelijke opvang.

Guppiesport® is ontstaan vanuit de gedachte dat een vroegtijdige specialisatie voor de sportieve ontwikkeling van kinderen niet wenselijk is. Volgens www.guppiesport.nl dienen kinderen éérst ingeleid te worden in álle grondvormen van bewegen voordat zij zich toespitsen op één sportdiscipline. De keuze voor een passende sport kan pas gemaakt worden als kinderen kennis hebben genomen van álle grondvormen en een inleiding hebben gehad in alle discipline-technieken.

Het doel van Guppiesport® is jonge kinderen met plezier veel en veelzijdig te laten bewegen waardoor voorkomen wordt dat kinderen zich eenzijdig ontwikkelen. Daarnaast worden kinderen niet alleen motorisch uitgedaagd, maar ook cognitief en sociaal- emotioneel. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van leuke, verrassende en nieuw ontwikkelde materialen die de kinderen uitnodigen te bewegen.

Gymnastiekverenigingen kunnen zich dankzij Guppiesport® profileren als ‘basissport’ ten opzichte van andere sportclubs die voor jonge kinderen veelal een ‘mini variant’ van een bepaalde sport aanbieden. Om het gebruikersgemak voor de docenten zo groot mogelijk te maken, wordt tijdens de lessen gebruikgemaakt van de Multibox®; een opbergmeubel en gymnastiektoestel in één en geschikt is voor gebruik in een kleinere ruimte.

Tijdens de Guppiesport®-lessen ervaren jonge kinderen álle grondvormen van bewegen (balanceren, klimmen, springen enz.) en basistechnieken van álle sportdisciplines (gymnastiek, sportspelen, bewegen op muziek, stoeispelen, atletiek en slagspelen). Daardoor krijgen zij een gedegen sportieve inleiding die als basis kan dienen voor alle verdere sportbeoefening. Kinderen weten hierdoor wat er allemaal te koop is in de sportwereld en maken op grond daarvan uiteindelijk een keuze voor een bepaalde sport.

Het gebruik van innovatieve sport- en spelmaterialen vormt het uitgangspunt voor de lessen van Guppiesport®. Materialen en toestelgebruik sluiten aan bij de belevingswereld van het jonge kind. Alle materialen zijn verzameld in een zogeheten Multibox® en kan ook gecombineerd worden met andere toestellen om een nog gevarieerder en uitdagend beweegprogramma aan te bieden.

De lesmap Guppiesport® geeft voorbeelden en suggesties die de docent zelf kan aanvullen met eigen creatieve ideeën. Door de lesmap is weinig tijd nodig om de lessen voor te bereiden.

Voor iedereen die aan de slag wil met Guppiesport® worden actieve workshop en cursussen verzorgd. Ook wordt op verschillende manieren ondersteuning geboden via www.guppiesport.nl

Probleembeschrijving

Uit eigen onderzoek blijkt dat steeds meer sporttakken proberen hun doelgroep (en ledenaantal) uit te breiden door op steeds jongere leeftijd kinderen bij hun sport te betrekken. Sportverenigingen en -clubs van technisch moeilijke sporten zoals volleybal, voetbal en korfbal proberen kinderen al op jonge leeftijd aan zich te binden door ze slechts de mini-variant van hun eigen sport te laten spelen. Vaak mondt dit uit in een combinatie van gymnastiek (grondvormen van bewegen) toegespitst op de sport die uiteindelijk beoefend dient te worden.

Het gevolg van vroegtijdige sportspecialisatie op jonge leeftijd is dat de sportieve vorming wordt beperkt. Het jonge kind ontwikkelt zich eenzijdig. Als niet alle sporten worden ervaren en niet bekend is wat de sportwereld allemaal te bieden heeft, maakt dat de kans op een verkeerde sportkeuze erg groot. Voorkomende gevolgen zijn dat kinderen het plezier in bewegen verliezen en een aversie ontwikkelen tegenover sportbeoefening. Sport en bewegen zal dan geen onderdeel worden van hun leven. De gevolgen hebben ook direct invloed op het zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. In het algemeen is wetenschappelijk aangetoond dat slechte ervaringen in de sport nadelig werkt op de persoonlijke- en cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Het tekort aan technisch kader en vrijwilligers is ook een algemeen bekend probleem bij gymnastiekverenigingen. Vaak krijgen vrijwilligers, bij wijze van vergoeding, de huidige beschikbare opleiding aangeboden. Die opleiding is heel uitgebreid, te uitgebreid voor deze potentiële docenten die het leuk lijkt een uurtje per week Guppiesport®-lessen te verzorgen. Gevraagde tijdsinvestering is te groot met als gevolg dat steeds minder mensen een gymnastische sportopleiding volgen.

Ook is algemeen bekend dat veel gymnastiekverenigingen in het land kampen met ruimtegebrek. Maar al te vaak moet de docent een half uur van te voren in het lokale culturele centrum de toestellen en materialen achter de netten vandaan halen voordat gestart kan worden met de les. Ook na afloop moet de zaal snel worden omgebouwd omdat bijvoorbeeld de bridgeclub er aankomt. Gevolg daarvan is dat veel tijd verloren gaat aan de voorbereiding en na afloop van de les.

Beperkte ruimte en gebrekkig lesmateriaal zijn vaak de oorzaak dat bewegingslessen niet optimaal gegeven kunnen worden. Het materiaal dat aanwezig is, is doorgaans weinig vernieuwend en weinig uitdagend voor het jonge kind.

Guppiesport® biedt de kans om jonge kinderen basisvormen van bewegen en sportdisciplines bij te brengen met vernieuwend en uitdagend materiaal en een aanpak waarvoor weinig ruimte vereist is.

Doelgroepen

De einddoelgroep van Guppiesport® zijn kinderen van 2 t/m 8 jaar.

Guppiesport® kan gebruikt worden binnen een sportvereniging, basisschool, kinderdagverblijf of buitenschoolse- of maatschappelijke opvang.

Voor kinderen van 2 jaar is bewegen één grote ontdekkingsreis. Een gezond kind wil ravotten, stoeien en overal op klimmen. Spelen en in beweging zijn is belangrijk voor peuters. Verbeelding speelt een belangrijke rol. Kleuters van 4-5 jaar zijn volop in ontwikkeling en vinden het ook heerlijk om in beweging te zijn. Al spelend oefenen kleuters hun lijf en vinden steeds nieuwe dingen uit. Vanwege de succesbeleving willen jonge kinderen alle sporten steeds beter leren kennen.

Intermediaire doelgroep

Intermediaire doelgroepen die Guppiesport® wil bereiken zijn:

 • Ouders van kinderen.
  Door het zien van de poster, het lezen van de flyers en andere communicatiemiddelen zien zij het belang in van een brede inleiding in de verschillende sporten. Deze communicatiedoelgroep schrijft hun kind in voor Guppiesport® en betaalt daarvoor de toegangskosten. Alle ouders willen namelijk dat hun kinderen lekker in hun vel zitten en zich goed ontwikkelen.
 • Docenten in gymnastiekclub, leerkrachten op basisscholen; bewegingsonderwijs. Maar ook professionals in de kinder- of maatschappelijke opvang.
  Begeleiders hebben pedagogische kennis, verzorgen de sportlessen en werken met de Multibox
  ® en de lesmap Guppiesport®. Ook volgen begeleiders de workshop of cursus . Zij zijn praktijkgericht en hebben hulpmiddelen tot hun beschikking om hun taken goed uit te kunnen voeren.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Door middel van Guppiesport® meer kinderen (van 2 t/m 8 jaar) duurzaam en met veel plezier veel en veelzijdig te laten bewegen.

Subdoel

 • Door het lezen van het promotiemateriaal willen ouders [N1] hun kind een brede inleiding in de verschillende sporten geven door hun kind Guppiesport®-lessen te laten volgen.
 • Kinderen hebben alle grondvormen van bewegen[1] ervaren.
 • Kinderen hebben kennisgemaakt met alle sportdomeinen[2] .
 • Kinderen hebben een sportieve basis voor alle verdere sportbeoefening.
 • Kinderen hebben een positieve sportervaring en positieve houding richting sport;
  sporten is leuk!
 • Docent/leerkracht/professional is bekwaam en bevoegd om de Guppiesport®-lessen te verzorgen.
 • Docent/leerkracht/professional hebben beschikking over uitdagend lesmateriaal en lesmap, zodat weinig tijd nodig is om de lessen voor te bereiden.

Implementatie doelen

 • Besturen/Directies stellen middelen beschikbaar voor hun medewerkers (met lesmaterialen gevulde Multibox®, lesmap Guppiesport®, opleiding Guppiesport® en toolkit Guppiesport®).
 • Besturen/Directies kiezen ervoor om jonge kinderen een brede sportieve basis te geven en bieden Guppiesport® aan.
 • Sportclubs zijn toegerust om Guppiesport® aan te bieden en jonge kinderen een plek in de sportclub te geven.

.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

 1. Planvorming
 • Door de uitvoeringsorganisatie wordt een coördinator Guppiesport® aangesteld. De coördinator gaat gemiddeld 1 dagdeel per week, voor de duur van een jaar, aan de slag (planning, voorbereiding, implementatie, doorstroom leerlingen en evaluatie).
 • De coördinator maakt een actieplan (duur: 4-24 uur) om op lokaal niveau te starten met Guppiesport®.
 • De coördinator heeft eenmalig een consultatiegesprek (duur: 4 uur) met Stichting Flik-Flak.
 1. Voorbereidingsfase
 • Werving leden/leerlingen
  Het opgestelde actieplan bevat ook uit te voeren communicatie-activiteiten ( wanneer, welk middel, boodschap, naam uitvoerder). De duur van de promotiecampagne is afhankelijk van de respons, gemiddeld 1-3 maanden.
 • Opleiden docent/leerkracht/professional
  De docent/leerkracht/ professional volgt een workshop of cursus Guppiesport®. De workshop duurt een dag of dagdeel, cursus niveau 1: 36 lesuur en cursus niveau 2: 60 lesuren.
 • Materialen beschikbaar

Eenmalig wordt een gevulde Multibox® afgenomen via www.janssen-fritsen.nl. De levertijd is 1-2 weken. Bij afname ontvangt de uitvoeringsorganisatie ook één lesmap met voorbeeldlessen die sporten leuk maakt!

 • Lesgroep vormen

Ouders schrijven hun kind in voor de lessen Guppiesport® via de gehanteerde inschrijvingsprocedure bij de uitvoeringsorganisatie. Een lesgroep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 30 kinderen. (Tenzij de uitvoeringsorganisatie sport als middel gebruikt om ook andere doelen te bereiken, zoals op 40 locaties in de maatschappelijke opvang het geval is.)

 1. Uitvoering lessen
 • Een Guppiesport® -lessen duurt 45-60 minuten, afhankelijk van de leeftijd en zijn 1 maal per week, gedurende een sportseizoen (gemiddeld 40 lessen).
 • Kinderen volgen meerdere aaneengesloten jaren Guppiesport®.
 • Guppiesport® wordt opgenomen in het lesrooster.
 • Er wordt een zaal gereserveerd.
 • Er een docent geselecteerd
  NB Het lesaanbod kan worden uitgebreid met Ouder-Kind Guppiesport® en/of Special sport.
 1. Nazorg en evaluatie
 • Uitvoeringsorganisatie kan iedere les evalueren met behulp van een standaard lesbeoordelingsformulier.
 • Jaarlijks worden resultaten (aantal sporters, hoe het proces verliep etc.) en verbeterpunten opgenomen in een evaluatieverslag of het jaarverslag van de uitvoeringsorganisatie.
 • Er vindt een evaluatiegesprek plaats (duur: 4 uur) tussen uitvoeringsorganisatie en Stichting Flik-Flak.

Locaties en Uitvoering

 1. Planvorming

Uitvoeringsorganisatie maakt lokaal een actieplan en mailt dat samen met de aanvraag naar
wendy@flik-flak.nl Op initiatief van uitvoeringsorganisatie vindt een consultatiegesprek plaats bij Stichting Flik-Flak in ’s-Hertogenbosch.

 1. Voorbereidingsfase
 • Werving leden
  De uitvoeringsorganisatie neemt de toolkit Guppiesport® af via www.guppiesport.nl en start zelf lokaal een promotiecampagne richting de ouders van de kinderen.
 • Opleiden docent/leerkracht/professional
  De uitvoeringsorganisatie neemt alle opleidingen af via www.guppiesport.nl.

De workshop wordt in principe verzorgd in de Flik-Flak Hal te ’s-Hertogenbosch maar kan ook op locatie worden verzorgd.
De cursussen niveau 2 en 3 worden ook verzorgd in de Flik-Flak Hal te ‘s-Hertogenbosch (i.s.m. de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie).

 • Materialen
  De met lesmaterialen gevulde Multibox® en de lesmap Guppiesport® worden door de uitvoeringsorganisatie als één pakket afgenomen via www.janssen-fritsen.nl.
  Alle lesmaterialen en lesmap zijn beschikbaar voor de docenten in de zaal van de sportclub/organisatie waar de Guppiesport®-lessen worden aangeboden.
 • Lesgroep vormen
  Inschrijving van de kinderen gebeurt door de ouders van de kinderen bij de uitvoeringsorganisatie.
 1. Uitvoering lessen
  De Guppiesport®-lessen worden aangeboden in de sportclub of de gymzaal van de basisschool c.q. de uitvoeringsorganisatie. De lessen worden gegeven door een docent/leerkracht/professional die de workshop of cursus Guppiesport® heeft gevolgd. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van de gevulde Multibox®. De lessen worden uitgevoerd aan de hand van de lessen in de lesmap Guppiesport®.
 2. Nazorg en evaluatie
 • Evaluatie van de opleiding wordt, na afloop van de opleiding, verzorgd door www.flik-flak.nl maar kan ook door uitvoeringsorganisatie gebeuren.
 • Evaluatie van de les, van ervaringen van de doelgroep (bij jonge kinderen meestal via de ouders) en resultaten vindt plaats in de uitvoeringsorganisatie.
 • Op initiatief van uitvoeringsorganisatie vindt een evaluatiegesprek plaats bij Stichting
  Flik-Flak in ’s-Hertogenbosch.
 • Voor tussentijds advies en andere ondersteuning kan uitvoeringsorganisatie (op factuurbasis) terecht bij www.guppiesport.nl

Ondersteuning

Is er een systeem voor implementatie en/of de overdraagbaarheid? Geef een samenvatting.

Besturen/Directies van gymnastiekclubs/basisscholen/kinderdagverblijf/buitenschoolse- of maatschappelijke opvangorganisatie zien het belang in van het creëren van een brede sportieve basis bij jonge kinderen en geven formeel toestemming om Guppiesport® te implementeren in de organisatie.

De uitvoeringsorganisatie beschikt over een geschikte ruimte om de lessen te verzorgen, op de doelgroep afgestemd lesmateriaal, promotiemateriaal en deskundige medewerkers.

De uitvoeringsorganisatie dient een aanvraag in – in het kader van de Sportimpuls. Zodra ingediende aanvraag is toegekend, wordt een coördinator aangesteld die het plan uitwerkt naar een actieplan.

Ter ondersteuning vindt een consultatiegesprek plaats met Stichting Flik-Flak.

Daarna wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden; start promotiecampagne om leden te werven (met ondersteuning van producten uit de toolkit Guppiesport® ), melden docenten/leerkrachten/professionals aan voor de (ondersteunende) workshop of cursus Guppiesport®, bestellen materialen (gevulde Multibox ® en lesmap Guppiesport® , ter ondersteuning af te nemen bij interventie-eigenaar Janssen-Fritsen) en start de inschrijving van nieuwe sporters.

De toegangskosten (rond EUR 5,- per les) worden geïncasseerd en de enthousiaste docent geeft iedere week Guppiesport®lessen aan een groep(en) kinderen van 2 t/m 8 jaar, meerdere jaren aaneengesloten. De lessen worden door de docent en begeleider aan de hand van een lesbeoordelingsformulier geëvalueerd en zo nodig aangepast.
Voordat de Sportimpuls-periode afloop vindt, ter ondersteuning, een evaluatiegesprek met Stichting Flik-Flak plaats.
Omdat de kinderen lid worden van de sportvereniging kan het aanbod eenvoudig worden opgenomen in het andere aanbod van de organisatie. De ontvangen toegangskosten/contributiegelden kunnen gebruikt worden om de vergoeding voor de docent te betalen. Ook kan een combinatiefunctionaris de lessen verzorgen. De kosten voor de leslocatie kunnen in de begroting van de vereniging worden opgenomen. Ook kunnen hierover afspraken worden gemaakt met de betreffende gemeente.

Kinderen die gedurende de Guppiesport® lessen duurzaam en met veel plezier – en dus een positieve sportervaring hebben beleefd – veel en veelzijdig in beweging zijn geweest, hebben een brede sportieve basis voor alle sportbeoefening.

Na hun 8e is het dus belangrijk dat alle kinderen de juiste sport gaan beoefenen; een sport die aansluit bij hun kwaliteiten, een sport die bij hen past. Voor meer informatie, zie Iedereen heeft Talent. Een ontdekkingsreis naar sportieve mogelijkheden (http://www.flik-flak.nl /Projecten/ 012f6a86/Projecten.aspx). Dan zal sport een onderdeel worden van hun leven.

Materialen

Het complete Guppiesport®-pakket bestaat uit:

 • De Multibox® (kleur rood of blauw)
 • Innovatief lesmateriaal(pakket) (voor een groep van 30 kinderen)
 • De Guppiesport® lesmap (bestaande uit meerdere modules, elke module bestaat uit 10 lessen, elke les bestaat uit een deel A, B en C). Op dit moment zijn beschikbaar de modules Klein Spelmateriaal, Ouder-Kind, inclusief muziek CD en Special sport. Andere modules zijn in ontwikkeling.
 • Toolkit Guppiesport® (handvatten die nodig kunnen zijn voor de implementatie zoals format plan van aanpak, diverse communicatiemateriaal en een PowerPoint presentatie)
 • Workshop of cursus Guppiesport® voor docenten (applicatie, niveau 2 en 3 volgens KSS)

Verdere ondersteuning wordt geboden via www.guppiesport.nl

Kwaliteitsbewaking kan binnen al bestaande (kwaliteits)systeem (en de plan, do, check, act cyclus) van de uitvoeringsorganisatie.

Organisatie

Organisatie: Stichting FlikFlak
Telefoon nummer organisatie: 0763111270

Contactpersoon

Naam: Wendy Vos Schepers
Telefoon nummer: 0736111270
Email: wendy@flikflak.nl

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.