Sluiten

Gezondheid: de wet regelt veel

Artikel

Publicatiedatum 17 januari 2016

De belangrijkste wet op het gebied van gezondheid is de Wet publieke gezondheid (Wpg). Die regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg en de bestrijding van infectieziekten in geval van crisis. Ook het isoleren van mensen en vervoermiddelen die internationaal gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren komt aan bod. Tevens beschrijft de wet de zorg voor jeugd en ouderen.

Een arts meet de bloeddruk van een patiënte
(foto: Kenniscentrum Sport)

De Wet publieke gezondheid schrijft voor hoe de Internationale Gezondheidsregeling van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt uitgevoerd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in de Wet publieke gezondheid. Volgens de wet hebben gemeenten de taak te zorgen voor een stabiele en goed samenwerkende openbare gezondheidszorg. Deze zorg moet aansluiten op die van artsen en de geneeskundige hulpverlening bij rampen. Ook moet de gemeente de bestrijding van infectieziekten centraal aansturen.

Wettelijk zijn de volgende activiteiten van gemeenten vastgelegd:

 • Het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking
 • Het elke vier jaar, voorafgaand aan de lokale nota gezondheidsbeleid op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over de situatie
 • Het bewaken van gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen
 • Het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s met inbegrip van programma’s voor de gezondheidsbevordering
 • Het bevorderen van medisch milieukundige zorg
 • Het bestrijden van infectieziekten
 • Het bevorderen van technische hygiënezorg
 • Het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen
 • Het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de toestand van jeugdigen en ouderen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren
 • Het ramen van de behoeften aan zorg
 • De vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen
 • Het aanbieden voor jeugdigen van vaccinaties voorkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma
 • Het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding
 • Het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen
 • Voor zover het gaat om vastleggen van patiëntgegevens als bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek, wordt gebruikgemaakt van digitale gegevensopslag.

Speciale aandacht

Vrouw staat in een gymzaal en houdt een gekleurde bal omhoog
(foto: Kenniscentrum Sport)

Speciale aandacht gaat uit naar jongeren en ouderen. Gemeenten hebben op grond van de Wet publieke gezondheid sinds 2010 de verantwoordelijkheid voor de preventieve ouderenzorg. Deze taak omvat in elk geval het volgen van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van ouderen, het ramen van de behoeften aan zorg, de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen en het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding.

Sinds 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Daarmee zijn gemeenten de eerstverantwoordelijke overheid voor preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het doel is dat alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving.

Gezondheid wordt verder expliciet genoemd als belang in de Omgevingswet. Hierdoor wordt de rol van gemeenten vergroot bij het realiseren van een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving.

Meer lezen

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.