Sluiten

De 8 sportspeerpunten van het Rijk

Artikel

Publicatiedatum 18 december 2015

De Rijksoverheid hecht een groot belang aan een sportieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen ervoor kan kiezen om actief en gezond te leven. Het beleid van de Rijksoverheid omvat 8 thema’s. Hierbij een overzicht.

1. Sport en bewegen in de buurt

Logo Sport en bewegen in de buurt
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Zorgen dat een gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt, is een speerpunt in het beleid van de Rijksoverheid. Door bijvoorbeeld te zorgen dat er een sportveld in de buurt is. Of om te stimuleren dat sport makkelijk te combineren is met werk of school. Dit doel hoopt de overheid te bereiken via het thema Sport en bewegen in de buurt.

Buurtsportcoaches

ouderen doen een balspel in de gymzaal
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Een belangrijke rol daarbij spelen de buurtsportcoaches. Zij moeten zowel jong als oud stimuleren om meer te gaan sporten of bewegen. Ze werken niet alleen in de sport (bijvoorbeeld bij een sportvereniging). Maar ook in een andere sector, als onderwijs, zorg of kinderopvang.

Sportimpuls

De subsidie Sportimpuls is bedoeld om activiteiten op te zetten voor mensen die niet of nauwelijks sporten. Sportverenigingen, fitnesscentra en andere sportaanbieders kunnen subsidie aanvragen. Voorwaarde is wel dat ze samenwerken met partijen in de buurt. Bijvoorbeeld met scholen, zorginstellingen, de kinderopvang of het bedrijfsleven. Er zijn 3 verschillende Sportimpulsen: voor iedereen die nog onvoldoende sport en beweegt, voor kinderen met overgewicht en voor jeugd in lage inkomensbuurten.

Jeugd

Het Rijk heeft veel aandacht voor jeugd. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat scholen aandacht hebben voor sport, beweging en gezonde leefstijl, zoals is vastgelegd in Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl 2012-2016. De website Gezonde school neemt daarbij een centrale plaats in. Specifiek voor jongeren uit het praktijkonderwijs of het VMBO is het programma Alleen jij bepaalt wie je bent van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkeld. 

Jeugdfonds Sport en Cultuur

logo jeugdsportfonds
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Ook ondersteunt de overheid het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit fonds bevordert sportdeelname van kinderen in achterstandssituaties. Het betaalt lidmaatschap en de kosten van sportkleding en sportmaterialen (maximaal € 225 per kind per jaar) van kinderen die graag lid willen worden van een sportvereniging, maar waarvan de ouders het lidmaatschap niet kunnen betalen. In 2014 zijn er in totaal 36.224 aanvragen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur goedgekeurd.

2. Sport en gezondheid

Illustratie met beweegrichtlijnen jeugd, volwassenen en ouderen
(Foto: Ministerie van VWS)

Een ander belangrijk thema van de Rijksoverheid is Sport en gezondheid. Het Rijk stimuleert mensen om meer te sporten en bewegen. In opdracht van het ministerie van VWS heeft de Gezondheidsraad in 2017 advies uitgebracht over nieuwe Beweegrichtlijnen (als vervanger van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)).

Het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’ moet ervoor zorgen dat mensen gezonder gaan leven. Het Rijk stimuleert organisaties om voorlichting te geven over blessurepreventie, bijvoorbeeld via Voorkomblessures.nl en Sportzorg.nl. De minister van VWS start in 2016 met het onderzoeksprogramma sportblessurepreventie.

3. Sporten met een beperking

2 voetballers waarbij een been is geamputeerd die voetballen op een voetbalveld
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Het sportaanbod voor mensen met een beperking moet dichtbij huis beschikbaar zijn, in de eigen buurt, zoveel mogelijk bij bestaande sportverenigingen. En iedereen moet met één druk op de knop kunnen zien welk passend sportaanbod er in de omgeving te vinden is. Dat is de kern van het nieuwe gehandicaptensportbeleid van minister Edith Schippers (Sport), genaamd ‘Grenzeloos Actief’.

Het programma Grenzeloos Actief richt zich op:

 • match tussen vraag en aanbod: versterken van lokale structuren tot regionale samenwerkingsverbanden;
 • feiten en cijfers: bundeling en verspreiding van kennis over de doelgroep;
 • programma Sport en Bewegen in de Buurt: het intensiever inzetten van de buurtsportcoaches en de Sportimpuls voor deze doelgroep;
 • passend en toegankelijk sportaanbod: versterken van sport- en beweegaanbieders.

4. Veilig sporten

Geweld, discriminatie en bedreigingen horen niet thuis in de sport. De Rijksoverheid financiert diverse activiteiten om de sport veiliger te maken, zoals het actieplan Naar een veiliger sportklimaat. Ook wil de overheid samen met NOC*NSF en de vechtsportbonden een vechtsportautoriteit oprichten en een keurmerk voor vechtsportscholen invoeren. 

Kindje springt heel blij van een mat in het water tijdens zwemles
(Foto: Kenniscentrum Sport)

De overheid steunt het plan van aanpak “Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020” van het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ, het Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut. Het plan moet ervoor zorgen dat ouders in 2020 beter in staat zijn te bepalen waar hun kind het beste zwemonderwijs kan krijgen. Ook komt er meer inzicht in de kwaliteit en prijs van een zwemdiploma.

5. Eerlijke en sportieve competitie

Een bord met groenten en potjes met pillen
(Foto: Kenniscentrum Sport)

De Rijksoverheid werkt samen met maatschappelijke organisaties om doping en matchfixing tegen te gaan. Een eerlijke, respectvolle en gelijkwaardige competitie is noodzakelijk om uit te maken wie zich de beste mag noemen. Op verzoek van de Rijksoverheid heeft de onafhankelijke Dopingautoriteit het Nationaal Dopingreglement (NDR) opgesteld. Unesco stelde de Anti-Doping Conventie voor overheden op. Deze verplicht overheden om het gebruik van doping in de sport te bestrijden. Het kabinet wil de registratie van persoonsgegevens voor dopingcontroles in de wet vastleggen: Wet uitvoering antidopingbeleid.

De volgende taken van de Dopingautoriteit worden dan wettelijk vastgelegd:

 • inwinnen en verwerken van informatie uit alle beschikbare bronnen voor de vaststelling van overtredingen van de dopingregels (intelligence en investigation activiteiten);
 • geven van voorlichting over dopinggebruik in de sport en daarmee samenhangende activiteiten.

Matchfixing

De Rijksoverheid werkt samen met de sportsector, kansspelsector, politie en Openbaar Ministerie om matchfixing tegen te gaan. Zij hebben een nationaal platform matchfixing opgericht. Ook de Europese landen werken samen om matchfixing tegen te gaan. Dit doen zij onder andere via het EU-programma Erasmus+. Ook heeft de Raad van Europa een verdrag opgesteld om matchfixing te bestrijden.

6. Topsport

Epke Zonderland tijdens een oefening aan de rekstok
(Foto: NOC*NSF)

Nederland wil als sportland bij de top 10 van beste sportlanden in de wereld horen. De prestaties van topsporters dragen hieraan bij. Ook inspireren medailles en prestaties van topsporters anderen om te gaan sporten. Om op het hoogste wereldpodium mee te kunnen draaien, moeten topsporters zich helemaal aan hun sport kunnen wijden. En goede begeleiding krijgen op sportief, maatschappelijk en sociaal vlak. Daar investeren de Rijksoverheid en NOC*NSF samen in.

Met de middelen van VWS wordt er onder meer geïnvesteerd in:

 • Hoogwaardige topsport- en opleidingsprogramma’s
 • Stipendia voor topsporters
 • Nationale topsportinfrastructuur: Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s)
 • Flexibel onderwijs en topsport, waaronder topsport talentscholen
 • Sportevenementen

7. Sportevenementen

Hardlopers tijdens een marathon
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Door toonaangevende internationale sportevenementen te organiseren zet Nederland zich op de kaart als sportland, de economie krijgt een impuls en het kan sportdeelname stimuleren. Organisaties kunnen, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, subsidie krijgen voor het organiseren van internationale sportevenementenHet Rijk heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan de organisatie van verschillende sportevenementen. Bijvoorbeeld in 2016 en 2017, bij de organisatie van:

 • het WK Roeien (Rotterdam);
 • het WK Lifesaving (Eindhoven/Noordwijk);
 • het EK Atletiek (Amsterdam);
 • de Start van de Giro d’Italia (Gelderland).
 • EK vrouwenvoetbal

Op de Topevenementenkalender ziet u de sportevenementen die zijn toegewezen aan Nederland. Ook staan daar de evenementen die de sportbonden willen binnenhalen.

Kennisdelen over sportevenementen is belangrijk om van elkaar te leren. Zo werken de 5 grote gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht zoveel mogelijk samen in het netwerk ‘De kracht van sportevenementen’. Via de website modelaanpak evenementen van het NOC*NSF kunnen organisaties kennis uitwisselen.

Op 20 mei 2016 is De Nederlandse Sportraad (NSR) formeel ingesteld. Deze Raad, onder leiding van voorzitter Michael van Praag, is een adviescollege van de minister van VWS. De leden komen niet alleen uit de sportwereld, maar ook daar buiten.

8. Onderzoek en vernieuwing

Een vrouw die hardloopt en tekstballonnen waarin nullen en enen staan als verwijzing naar innovatie en data
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Tenslotte stimuleert de Rijksoverheid sportonderzoek en vernieuwing om topsporters beter te laten presteren. Maar ook om economische winst te behalen en maatschappelijke doelen, zoals vitaliteit en gezondheid bevorderen door sportief te bewegen voor de Nederlandse bevolking. Van groot belang is het Onderzoeksprogramma Sport. Dit programma is in 2012 gestart en loopt tot 2018. Het programma kent drie pijlers waar het onderzoek zich op richt: 

 • (top)prestaties verbeteren en vernieuwingen bevorderen
 • sportdeelname en de betekenis daarvan voor de samenleving
 • vitaliteit en gezondheid bevorderen door sportief te bewegen

Begin 2018 gaat het nieuwe onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 van start.

Sinds 2015 is aan dit programma ook ‘innovatie’ toegevoegd. Een topteam met vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven, de sport en de wetenschap bepaalt de prioriteiten. Ook is in 2016 het onderzoeksprogramma sportblessurepreventie gestart en daar komt in 2018 een nieuwe subsidieronde voor.

Lees meer

Er is veel informatie te vinden op de website van rijksoverheid.nl:

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.