Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Beweeg Wijs 1,5 - 4 jr

Interventie

Erkenning

Goed beschreven

De interventie Beweeg Wijs; spelen en bewegen voor en door het jonge kind is een beweegprogramma om kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar meer en beter te laten bewegen.

Het beweegprogramma kan worden ingezet op de kinderdagopvang.

Ieder kind heeft behoefte aan vrije speelmomenten, vooral de allerjongste doelgroep. Met het project “Beweeg Wijs, spelen en bewegen voor en door het jonge kind” zorgen wij voor extra beweegtijd waardoor kinderen beter leren spelen. D.m.v. beweegkaarten gaan kinderen aan de slag met leuke en uitdagende activiteiten. Dit zorgt voor meer plezier in spelen en bewegen en het draagt indirect bij aan een verbetering van de motorische vaardigheden en een gezonde basis. De methode is geschikt voor kinderen van 1,5 – 4 jaar wordt ingezet bij kinderopvang organisaties.

Naast de beweegkaarten, omvat de methode ook themalessen en -ideeën. Hiermee kan wekelijks, een kalenderjaar lang met de verschillende activiteiten worden gewerkt.

Kinderen worden door het speel- en beweegaanbod sociaal-emotioneel sterker doordat er een aanbod is op ieder niveau voor ieder kind volgens de gedragskleuren van Beweeg Wijs. Een belangrijk aspect binnen de methodiek is de betrokkenheid van ouders om zo de vertaalslag te kunnen maken naar de thuissituatie.

Probleembeschrijving

Eén op de zeven kinderen is te dik. Overgewicht is één van de grootste ‘public-health’-problemen van nu en de toekomst. De oorzaak hiervan is dat pedagogisch medewerkers bij de kinderdagopvang, docenten op school en ouders te weinig kennis hebben over het aanbieden van bewegingsmogelijkheden en motorische ontwikkeling waardoor kinderen te weinig bewegen op jonge leeftijd. Deze bewegingsarmoede leidt dus tot overgewicht en achterstand in de motorische ontwikkeling.

Lucy Smit, voormalig voorzitter van de AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland) constateert dat niet alleen pubers en volwassenen, maar ook baby’s en peuters te weinig lichaamsbeweging krijgen en te veel calorierijke voeding (AD, 2014).

Landelijke cijfers tonen aan dat maar liefst tachtig procent van baby’s met overgewicht ook op oudere leeftijd te maken krijgt met gewichtsproblemen (Mol, 2004). In de eerste drie levensjaren wordt hiervoor de basis gelegd. Een (ongezonde) leefstijl, waaraan men in de loop der jaren gewend is geraakt, is steeds moeilijker te veranderen.

Vanuit het consultatiebureau, kinderfysiotherapie, diëtetiek en de kinderopvang wordt steeds meer gesignaleerd dat kinderen minder bewegen en meer in gewicht toenemen. Ook bij ouders blijkt er nog teveel onwetendheid over het belang van voldoende beweging en de positieve invloed daarvan op de sociale, emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen. Echter zijn er op dit moment in Nederland nog weinig interventies die beantwoorden aan de hulpvraag vanuit bovenstaande professionals en ouders.

Achteruitgang in motorische ontwikkeling

Daarnaast worden er steeds meer jonge kinderen gesignaleerd met een bewegingsachterstand.

Baby’s en peuters worden in kinderopvang en thuis onvoldoende gestimuleerd in beweegactiviteiten. Door te weinig bewegen op jonge leeftijd is er al een achterstand op motorisch gebied op het moment dat ze naar de basisschool gaan. Door vroeg in te zetten op voldoende beweging en de motorische ontwikkeling, voorkomen we dus problemen met motorische achterstand op de basisschool.

Voor de doelgroep 4 – 12 jaar is er voor basisscholen al een beweegprogramma van Beweeg Wijs aanwezig. Dat is een preventief programma. Omdat onderzoek aangeeft dat je eigenlijk al veel eerder zou moeten inzetten op voldoende bewegen en het tegengaan van overgewicht, is het van belang om een interventie gericht op de jongste jeugd op te starten (Kist- van Holthe et al., 2012).

Doelgroepen

De interventie wordt ingezet bij kinderdagopvang voor peuters in de leeftijd van 1,5 t/m 4 jaar en hun ouders, waarbij extra aandacht is voor kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas. Kinderen in de leeftijd van 0 – 1,5 jaar en hun ouders volgen een speciaal voor deze leeftijd aangepast programma waarin alle (sub)doelen van het projectplan aan de orde komen.

Ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning zal het effect van de interventie en kans van slagen doen toenemen. Er zal actief betrokkenheid moeten worden gezocht om deze doelgroep (ouders van 0-4 jarigen) te ontmoeten en te activeren om in en rondom huis ook activiteiten te ondernemen.

Intermediaire doelgroep

De intermediaire doelgroep bestaat uit pedagogisch medewerkers van de kinderdagopvang en trainers van sportverenigingen. Zij worden in twee jaar opgeleid om na de projectperiode het aanbod zelfstandig te kunnen continueren.

Voor de continuïteit heeft het een grote meerwaarde dat de kinderdagopvang samenwerkt met de basisscholen in de wijk die reeds werken met de interventie Beweeg Wijs voor 4 – 12 jaar.

Daarmee samenhangend willen we een duurzaam zorg, sport, onderwijs netwerk in de gemeente opbouwen dat in staat is deze groep te trekken en blijvend te binden.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar meer en beter laten bewegen waarmee de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt verbeterd en (dreigend) overgewicht of obesitas wordt teruggedrongen.

Subdoel

Subdoelen kinderen:

• Kinderen hebben meer plezier in spelen en bewegen. Indirect draagt dit bij tot een verbetering van

motorische vaardigheden en minder overgewicht.

• Kinderen worden door het speel- en beweegaanbod sociaal- emotioneel sterker.

  • Kinderen in de leeftijd van 0-1,5 jaar en hun ouders kunnen een speciaal voor deze leeftijd aangepast programma volgen waarin alle (sub)doelen van het project plan aan de orde komen.
  • Kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas hebben de mogelijkheid een apart programma te volgen, waarbij het speel- en beweegaanbod speciaal op deze doelgroep is aangepast en zo overgewicht al op jonge leeftijd wordt aangepakt.
  • Alle kinderen en hun ouders van de deelnemende kinderdagopvang integraal begeleiden en ondersteunen richting duurzaam bewegen, een gezond en gevarieerd eetpatroon, met extra aandacht voor kinderen met overgewicht of obesitas.

Subdoelen ouders:

  • Ouders worden geactiveerd om vanuit huis beweegactiviteiten te ondernemen met hun kind. Ze leren om met hun kind; te ontdekken, bewegen, spelen, plezier maken, gezond eten en kennis te maken met de deelnemende sportverenigingen.
  • Ouders krijgen tijdens de inloopochtenden en via de nieuwsbrieven meer kennis van bewegen en motorische en sociaal- emotionele ontwikkeling.
  • Ouders leren tijdens de inloopochtenden en via de nieuwsbrieven beter in te spelen op de belevingswereld van de kinderen.

Subdoelen intermediairs:

  • Pedagogisch medewerkers krijgen tijdens de trainingen en het wekelijks speel- en beweegaanbod meer kennis van bewegen en motorische en sociaal- emotionele ontwikkeling.

• Pedagogisch medewerkers leren tijdens de trainingen en het wekelijks speel- en beweegaanbod beter in te spelen

op de belevingswereld van de kinderen.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Zie bijlage 1.

Locaties en Uitvoering

De interventie wordt uitgevoerd bij de kinderdagopvang. De activiteiten vinden zowel binnen als buiten op het speelplein plaats. De activiteiten worden bij voorkeur door een speelbegeleider van Beweeg Wijs uitgevoerd in samenwerking met de aanwezige pedagogisch medewerkers en evt. ouders.

Naast de direct betrokken doelgroep zoals de pedagogisch medewerkers en ouders, is ook het managementteam van de kinderdagopvang erg belangrijk bij de implementatie, organisatie en uitvoering van het beweegprogramma. Daarnaast kan er een verbinding gezocht worden met organisaties rondom de kinderdagopvang zoals sportverenigingen, een speeltuin of een wijkcentrum.

Steeds vaker wordt de basisinterventie Beweeg wijs ( 4 – 12 jaar) toegepast in een integraal kindcentrum en volgt er de vraag aan de voorschoolse instelling om ook deel te nemen aan het voorschoolse programma. We ontwikkelen dan een peuter/kleuterplein, op weg naar een doorgaande lijn.

Ondersteuning

Het implementatietraject staat beschreven bij 1.3 Aanpak – Inhoud van de interventie.

Materialen

Elke kinderopvang organisatie die aan de slag gaat met de methodiek Beweeg Wijs, ontvangt een methodemap “Beweeg Wijs, spelen en bewegen voor en door het jonge kind”. De methodemap bevat de volgende informatie:

  • 6 thema’s met basisvaardigheden voor invulling van de 6 periodes in het eerste jaar en 6 periodes in het tweede jaar. Elk thema bevat 10 speelkaarten met 5 manieren waarop de activiteit gespeeld kan worden. In totaal dus 6 thema’s x 10 spelen met per kaart 5 verschillende spelen dus totaal maar liefst 300 peuter activiteiten per jaar!
  • Elk thema wordt ingeleid met een stuk achtergrond informatie over het desbetreffende thema met daarin een duidelijke link naar de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Naast de methodemap is het gebruik van materialen een belangrijk onderdeel van de methodiek. Beweeg Wijs werkt met simpel, vernieuwend en vaak kosteloos materiaal. Bij elk thema ontvang de kinderopvanglocatie een materialenpakket, passend bij de beweegactiviteiten. Een heel aantal materialen komt weer terug in andere thema’s en kan daardoor veel en duurzaam gebruikt worden. Ook kunnen sommige materialen zelf verzameld worden, bijvoorbeeld bladeren en kastanjes bij het thema natuurlijk spelen. Veel materiaal is vaak ook al aanwezig op de locaties zoals schepjes, emmers, ballonnen etc.

Ook zijn er voor elke periode en elke speelkaart filmpjes ontwikkeld waarin de beweegsituatie in beeld wordt gebracht.

Organisatie

Organisatie: Beweeg Wijs
Telefoon nummer organisatie: 0545 296 858

Organisatie: Beweeg Wijs
Telefoon nummer organisatie: 06 5370 7369

Contactpersoon

Naam: Ron ten Broeke
Mobiel nummer: 06-13079384
Email: info@beweegwijs.nl

Naam: Suzanne Spexgoor
Email: suzanne@beweegwijs.nl

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.